گالری رسانه

ښځو او سوله

زنان و صلح

پیام جلالتمآب الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان؛ در پیوند به خشونت های اخیر علیه زنان

پیام وزارت امورزنان دررابطه آلوده گی هوا

بروشور های منع خشونت

info graphic

فعالین فرهنگی زنان

فعالین حقوق زن

پیام الحاج دلبرنظری وزیر امورزنان ج.ا.ا به مناسبت اشتراک گسترده زنان درانتخابات سال ۱۳۹۸

پیام وزیر امورزنان به مناسبت انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری

فعالین حقوق زن

صنایع دستی زنان افغانستان

زنان شاعر و نویسنده افغانستان

تصاویر زنان وزیر

رفتارهای مسلکی

بازرس

Pagination