گالری رسانه

پیام وزیر الحاج دلبرنظری وزیر امورزنان به مناسبت روز دختر

پیام الحاج دلبرنظری وزیر امورزنان ج.ا.ا به مناسبت اشتراک گسترده زنان درانتخابات سال ۱۳۹۸

پیام وزیر امورزنان به مناسبت انتخابات ۱۳۹۸ ریاست جمهوری

فعالین حقوق زن

صنایع دستی زنان افغانستان

زنان شاعر و نویسنده افغانستان

تصاویر زنان وزیر

رفتارهای مسلکی

بازرس

ځارنوال

خدمات ملکی

خدمات ملکی

حمایت خانواده

آموزش

حمایت خانواده