مدیر عمومی ارزیابی اجراآت

mowa_af
یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ - ۵:۱۸
mowa

Publish Date

Closing Date

وزارت امـــورزنان به منظورسپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری

وزارت امـــورزنان به منظورسپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اصلاح وایجاد اداره سالم، در نظر دارد تا به تعداد (یک) بست کمبود(رتبه چهارم) شامل رتب و معاش مربوط ریاست مرکزی این وزارت را جهت استخدام افراد شایسته و کارفهم ازطریق پروسه رقابت آزاد از تاریخ 20/4/1400 الی 4/5/1400 به اعلان گذارد. بنا به اطلاع تمام واجدین شرایط رسانیده میشود که از تاریخ نشر اعلان برای مدت ده روز کاری، فورم درخواستی را از وبسایت وزارت www.mowa.gov.af بدست آورده، بعد از خانه پری به شکل سافت کاپی به ایمیل mowa.hrd@gmail.com  ارسال نمایند.

شایان ذکر اینکه: به سبب شیوع ویروس کرونا فورم کاریابی به شکل هارد کاپی پذیرفته نمی شود.

لایحه وظایف بست های خدمات ملکی

معلومات کلی پست                                              

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی ارزیابی اجراآت

بست:

(4)

وزارت یا اداره:

وزارت امور زنان

بخش مربوطه

وزارت امورزنان/ ریاست عمومی مالی واداری/ ریاست منابع بشری/آمریت ارزیابی اجراات، سوانح ودیتابیس/مدیریت عمومی ارزیابی اجراات.

موقعیت پست:

مرکز

گزارش شده بست:

آمریت ارزیابی اجراات، سوانح ودیتابیس             

گزارش­گیر از:

مدیریت ارزیابی اجراات

کُد بست:

022-13-90-38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: کنترول و نظارت از ترتیب دوسیه‌های سوانح، ارزیابی اجراآت وظیفه‌وی و دیتابیس منابع بشری.

صلاحیت و مسئولیت‌های وظیفه‌وی:

وظایف تخصصی :

 1. تطبیق رهنمودها و طرزالعمل‌های که از جانب کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، جهت ارزیابی اجراآت کارکنان وزارت ارسال می‌گردد؛
 2. رهنمایی و کمک کارکنان وزارت، به‌منظور آگاهی از روند ارزیابی معیادی‌شان در مطابقت با قانون کارکنان خدمات ملکی؛
 3. راه اندازی پروسه ارزیابی کارکنان وزارت، غرض تطبیق قانون کارکنان خدمات ملکی و رهنمودهای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری؛
 4. ارزیابی اجراات تمام کارکنان استخدام شده، از طریق رقابت آزاد، به طور ششماه وسالانه به رهنمایی وهمکاری ک.م.ا.ا.خ.م
 5. رهنمایی ونظارت از درج ارتقای قدم کارکنان بعد از تطبیق سیستم جدید رتب و معاش در دفتر سوانح شان.
 6. ارائیه پیشنهادات، اتقای قدم کارکنان با در نظر داشت نتایح ارزیابی اجراات کاری به مقام وزارت غرض اخذ منظوری.
 7. تشریح وتوضیح پالیسی ها، نحوه پروسه ارزیابی اجراات سالانه و نمره دهی برای کارکنان تحت ارزیابی در اداره مربوطه.
 8. مطالعه وبررسی فورم های تکمیل شده ارزیابی اجراات کارمندان، غرض اتخاذ تدابیرمناسب.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه وترتیب پلان‌کاری ماه‌وار، ربع‌وار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین‌شده اداره؛
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سمینارها و آموزش های جریان کاربه کارکنان تحت اثر.
 3. مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی وارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
 4. ارایه گزارش ماه‌وار، ربع‌وار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت‌ها و دست‌آوردهای مربوطه، به‌منظور مطلع‌ساختن رهبری وزارت؛
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقرره‌ها و اهداف وزارت سپرده می‌شود.

وظایف هم‌آهنگی :

 1. تامین ورابط و هماهنگی با . م. ا. ا. خ. م؛ غرض حصول رهنمود ها وپالیسی های مربوط به ارزیابی اجراات کارکنان.
 2. ایجاد ارتباط و هم‌آهنگی با بخش‌های ریاست و سایر بخش‌ها، جهت حصول اهداف متوقعه اداره.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف بادرنظرداشت مواد7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده چهارده طرزالعمل استخدام با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. شرایط تحصیلی:

داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته‌های، مدیریت منابع بشری، اداره عامه؛ اداره تجارت، مدیریت آموزشی، حکومت داری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، شرعیات(فقه و قانون) از مؤسسات ملی و بین‌المللی از داخل و یا خارج از کشور؛ به درجات بلندتر تحصیلی در رشته‌های فوق‌الذکر ترجیح داد‌ه‌می‌شود؛

 1. تجربه کاری:

الف : داشتن حداقل یک‌سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از مؤسسات ملی و بین‌المللی از داخل و یا خارج کشور؛

ب : کاندید خلاف رشته با داشتن حد اقل پنج سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می باشد.

 1. مهارت‌های لازم:  

الف : تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی

ب :  مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛

 1. موارد تشویقی:

الف : (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛ درصورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

از کاندیدان محترم تقاضا می گردد، تا به نکات ذیل توجه نمایند.

1ـ تاریخ ارسال درخواست (فورم کاریابی)

—  لطفاً برای آن عده از بست ها درخواست  ارایه نمایید که تحت اعلان رقابتی باشد ( معیاد اعلان تکمیل نباشد) در غیر آن درخواست شما پذیرفته نمی شود.

—  فورم مخصوص درخواستی را دقیقاً خانه پری و تمام اسناد ضروری (تجارب کاری و تحصیلی) خویش را ضم آن نموده وبه ایمیل آدرس های ذیل ارسال نماید.

—  هیچ نوع درخواستی بدون خانه پوری فورم مخصوص قابل پذیریش نمی باشد.

2ـ اسناد تحصیلی:

—  اسناد تحصیلی پوهنتون های دولتی و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باید، تأییدی وزارت تحصیلات علی کشور را داشته باشد.

—  اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده اند باید از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی کشور مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته باشد ومکتوب وزارت تحصیلات عالی ضم باشد.

—  اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

3ـ تجربه کاری:

—  کاندیدان که در دوایر دولتی کشور سابقه کاری دارند، مکلف به ارایه خلص سوانح از ریاست منابع بشری اداره مربوط که بیشتر از شش ماه از صدور آن

سپری نشده باشد، می باشند.

—  کاندیدان محترم که منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی، موسسات و سازمان های ملی و بین المللی (چند جانبه، دوجانبه و سازمانهای غیر انتفاعی بین المللی) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری، کاپی قرارداد، TIN نمبر و تصدیق از ثبت و راجستر سازمان مورد نظر بوده و آنرا ضم فورم درخواستی نمایند، مطابق به ماده شصت و دو قانون کار، اندازه معاش کارکنان قراردادی شرکت های خصوصی و مؤسسات غیر دولتی، حد اقل از معاش کارمند خدمات ملکی کمتر نباشد.

—  متقاضیان که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شان از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) مورد تأیید قرار گرفته باشد.

جهت معلومات بیشتر به می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید. 0202946363 - 0700212999

Documents

فورم تقاضای کاریابی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies