بانک اطلاع رسانی

              بانک اطلاع رسانی وزارت امور زنان در کنار سایر بخشهای اطلاع دهی، آغاز به فعالیت نمود

رهبری وزارت امور زنان به هدف بدسترس قرار دادن تمامی فعالیت ها و کارهای انجام یافته در مربوطات این وزارت به متقاضیان غرض ترویج و گسترش فرهنگ شفافیت پذیری و از بین بردن انواع چالش ها، از طریق صفحۀ ویژۀ اطلاع رسانی برای منافع و مصالح علیای کشور در مطابقت به ماده چهاردهم قانون دسترسی به اطلاعات:( مطابق به بند 2 ماده 14 ادارات مکلف اند به منظورحفظ ونگهداشت بهتر اسناد واطلاعات وبه دسترس قرار دادن آنها به متقاضیان در اسرع وقت)؛ بانک اطلاعاتی را ایجاد نماید.

به همین منظور اطلاعات دست داشته تیم کاری این بخش مهم  از طریق ویب سایت وزارت نشر میگردد تا بتوانند خدمات قابل توجه توجه را در این راستا انجام دهند. و درعین حال، در این صفحه متقاضیان می توانند به فورم آنلاین دسترسی داشته باشند و همچنان به منظور حل مشکلات شان به آدرس های ذیل به تماس شوند:

شماره تماس: 93202946510  faridaj1352@gail.com ، وزارت امور زنان - ریاست اطلاعات وارتباط عامه، شهر نو- کابل.

گزارش سال 1397 خورشیدی

گزارش دهنده:  فریده جوهر زی  سکرترمسوول جریده ارشادالنسوان  و اطلاع رسان درکمیسیون دسترسی به

اطلاعات.                                              

گزارش گیرنده:     کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات ریاست اطلاعات وارتباط عامه  

عنوان وظیفه:     سکرترمسوول جریده ارشادالنسوان، مسوول اطلاع رسانی کمیسیون دسترسی به اطلاعات وزارت امور زنان.

 اهداف کاری:

 • اجرایی ساختن احکام قانون دسترسی به اطلاعات؛
 • تسهیل و ارائه به موقع اطلاعات به متقاضیان؛
 • تهیه و ارائه اطلاعات تقاضا شده ؛
 • تنظیم و انسجام پروسه و امور اطلاع رسانی دقیق، بیطرف وبه موقع ؛
 • تقویت فرهنگ اطلاع رسانی.

فعالیت های وظیفوی انجام شده :

 • طبق ماده  4 الی 14 و ماده 31 قانون دسترسی به اطلاعات منتشره در جریده رسمی 1156  مورخ 2 جدی سال 1393جهت تحقق و اجرا قانون دسترسی به اطلاعات، به منظور ارائه سهل و به موقع رساندن اطلاعات برای متقاضیان، ترتیب وارسال به تمام مراجع اطلاع رسانی که بر بنیاد احکام قانون دسترسی به اطلاعات از طرف ادارات ایجاد شده، قابل تطبیق می باشد.که به اساس حکم  ماده 10 قانون متذکره وزارت امور زنان نیز دفتر اطلاع رسانی را در چار چوب وزارت ایجاد نموداست. 
 • به اساس حکم ماده 10 قانون دسترسی اطلاعات به تاریخ 1394/9/2 مسوول مرجع اطلاع رسانی  فریده  جوهر زی به کمیسیون کتبی معرفی گردید.
 • به تاریخ 1395/9/10  برنامه اگاهی دهی کمیسیون دسترسی به اطلاعات به همکاری دفتر اطلاع رسانی در این وزارت دایر گردید.
 • به اساس مکتوب شماره( 220) 1396/9/14  دو تن اعضای دفتر اطلاع رسانی  هر یک رشیده سکندری، وفاروق الله عظیمی نیز معرفی گردیده اند.

که در نتیجه به تاریخ 1396/9/17  دفتر اطلاع رسانی در مقر وزارت امور زنان با اشتراک معین پالیسی ومسلکی وتمامی کارمندان این وزارت طی محفل با شکوه در تالارسینما زینب رسماً افتتاح گردید.

 • به تاریخ 136/10/10  مکتوب به تمامی ریاست های مرکز ولایات براساس حکم وزیر وزارت امور زنان در رابط به همکاری ریاست ها با دفتر اطلاع رسانی وزارت ارسال گردید.
 • پیگیری مکاتب از ریاست ها مرکز و ولایات.
 • تدویر یک برنامه اگاهی در رابطه به قانون دسترسی به اطلاعات به تاریخ 1397/6/27 هماهنگی شد.
 • اشتراک درچهار  برنامه آموزشی کمیسیون دسرسی به اطلاعات در بیرون وزارت .
 • تهیه وترتیب وبه دسترس قرار دادن اطلاعات تقاضا شده از اغاز کار دفتر اطلاع رسانی تا اکنون  برای ده تن متقاضیان اطلاعات از ریاست های مرکز جمع آوری شده به متقاضیان  تسلم داده شده است .
 • ترتیب پلان برای پیشبرد کاری دفتر اطلاع رسانی
 • ایجاد صفحه بانک اطلاعاتی در ویب سایت وزارت امور زنان به تاریخ1397/10/17
 • توزیع فورم برای متقاضیان.

  دست آورد ها و نتایج حاصل شده از اجراآت :

 • به دسترس قراردادن اطلاعات به مراجعین در اسرع وقت.
 • سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی.
 • جمع آوری اطلاعات لازم  از بخش های مربوط.
 • تنظیم بهتر امور کاری.
 • شفافیت در ارائه اطلاع رسانی به مراجعین.

   نواقص مشکلات و موانع:

 • عدم صلاحیت های کاری و استقلالیت
 • نبود وسایل تخنیکی ( کمپیوتر، پرنتر، انترنیت،  ویک پایه تلیفون )
 • عدم هماهنگی ریاست های مرکزی و ولایاتی.

ترتیب کننده : گزارش: فریده جوهر زی                         تاییدکننده :       رئیس اطلاعات وارتباط عامه


یست پروژه های اجراشده و درحال اجرای وزارت ازجانب آمریت تدارکات در سال مالی  1398

 1. قرارداد (98) قلم قرطاسیه باب سال مالی 1398به اساس حکم شماره (284) مؤرخ (3/4/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (02/6/1398) به قیمت مجموعی مبلغ (2083200) افغانی با شرکت محترم ساحل هجران لمیتد عقد گردیده است.
 2. قرارداد (50000) لیتر تیل دیزل و پطرول سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (605) مؤرخ (8/13/1397) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (27/11/1397) به قیمت مجموعی مبلغ (2726000) افغانی با شرکت محترم خدمات لوژستیکی موج آبهای آموعقد گردیده است.
 3. قرارداد 10Mbps انترنت سال مالی 1398 به اساس حکم شماره (686) مؤرخ (11/9/1397) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (28/11/1397) به قیمت  مجموعی مبلغ (864000) افغانی با شرکت افغان تیلی کام عقد گردیده است.
 4. قرارداد (14000) کیلو گرام گاز سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (479) مؤرخ (28/6/1397) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (17/9/1397) به ارزش مجموعی مبلغ (883000) افغانی با شرکت مدبر احمدی عقد گردیده است.
 5. قرارداد (500) شماره تیلفون های E1-PABX سال مالی 1398به اساس حکم شماره (891) مؤرخ (23/11/1397) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (2/2/1398) با شرکت افغان تیلی کام عقد گردیده است.
 6. قرارداد تحکیمات امنیتی RCC ساخت و نصب دروازه سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (127) مؤرخ (17/2/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (12/5/1398) به قیمت مجموعی مبلغ (4741275) افغانی با شرکت دره زرگر عقد گردیده است.
 7. قرارداد کمپیوتر و پرنتر باب مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (4) مؤرخ (4/1/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (04/4/1398) به قیمت مجموعی مبلغ (602700) افغانی با شرکت تجارتی زامیاد عقد گردیده است.
 8. قرارداد فرنیچر باب مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (727) مؤرخ (3/10/1397) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (27/4/1398) به قیمت  مجموعی مبلغ (520000) افغانی با شرکت ربیع صمیم لمیتد عقد گردیده است.
 9. قرارداد 15Mbps انترنت و 8Mbps تخفیف رایگان از طرف شرکت افغان تیلی کام مورد نیاز وزارت سال مالی  1398 به اساس حکم شماره (188) مؤرخ (1/3/1398) مقام محترم  وزارت وبه تاریخ (20/6/1398) به ارزش مجموعی مبلغ (324000) افغانی با شرکت افغان تیلی کام عقد گردیده است.
 10. قرارداد تدارک دستگاه کال سنتر وتجهیزات آن در مرحله قبل از عقد قرارداد قرار دارد.

 دانلود قانون دسترسی به اطلاعات         

دانلود رهنمود شیوه اطلاع رسانی​​​​​​​

 

mowa