د ښځو چارو وزارت د کړنو او لاسته راوړنو کلنی رپوټ

 

د ښځو چارو وزارت  د کړنو او لاسته راوړنو کلنی رپوټ ددانلود صفحه
 

 

د ښځو چارو وزارت

د ۱۳۹۴ مالي کال د کړنو او لاسته راوړنو کلنی رپوټ