د ښځو په اړه د افغانستان قانونونه

قوانین معلومات صفحه دانلود
 
مقررۀ منع آزار و اذیت زنان

مسلسل نمبر۱۱۸۵

تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱

قانون منع خشونت علیه زنان تاریخ نشر ۱۰ اسد سال ۱۳۸۸ نمبر مسلسل ۹۸۹
قانون سرپرستی اطفال تاریخ نشر ۲۳حمل سال ۱۳۹۳ نمبرمسلسل ۱۱۳۰
مقرره مراکز حمایوی زنان  
لایحه طرز فعالیت کمیسیون عالی و کمیسیون های ولایتی منع خشونت علیه زن