له موږ سره اړیکه

ریاست دفتر

ایمیل آدرس:

office_minister@mowa.gov.af

 

ریاست ریاست منابع بشری

ایمیل آدرس:

hr_dep@mowa.gov.af

 

ریاست امورحقوقی

ایمیل آدرس:

legaldepartment@mowa.gov.af

 

ریاست هماهنگی و ارتباط ولایات

ایمیل آدرس:

pr_department@mowa.gov.af

 

ریاست هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی زنان

ایمیل آدرس:

wsecs_dep@mowa.gov.af

 

ریاست مراکز حمایوی

ایمیل آدرس:

protection_centers@mowa.gov.af

 

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

ایمیل آدرس:

pri_department@mowa.gov.af

 

ریاست مالی واداری

ایمیل آدرس:

finance_administrative.dep@mowa.gov.af

 

ریاست پالیسی و پلان

ایمیل آدرس:

policy_plan.dep@mowa.gov.af