لیدلوری، ماموریت او لمړیتوب

د ښځو چارو وزارت لید ( (vision:

افغانستان په یو سوله ایز او پرمختللي  هیواد بدل شي په کوم ځای کی چی ښځینه  او نارینه د ژوند په ټولو برخو کی د امنیت، مساوی حقونو او فرصتونو څخه برخه مند وي.

د ښځو چارو وزارت ستراتیژي:

د ښځو پر وړاندې  د تبعیض د له منځه وړل د ښځو د جملې  څخه د بشري سرچینو پر مختګ ته وده ورکول، د ژوند په ټولو برخو کی د ښځو د ګډون د تحقق او اطمینان لپاره د ښځو رهبري  تامینول.

د ښځو چارو وزارت مأموریت:

دا د واړه بخشونو، ادارو او وګړو مسوولیت دی چې  د دولت په ټولو کاري یعني د پالیسیو څخه تر بودیجې ، پروګرامونو، پروژو خدمتونو او فعالیتونو ، ګمارنۍ او زدکړو، ترفیع او امتیازاتو ، او د فرصتونو د  تخصیص په برخو کی د ښځو مسئلې او د ټولنیز جنسیت د برابرۍ اندیښنی شاملی کړي او د ښځو چارو وزارت د هغي څخه څارنه وکړي.

د ښځو چارو وزارت اصلي موخې:

 1. د ښځو پر وړاندې  د تبعیض  لمنځه وړل
 2. د ښځو د بشري سرچینو پرمختګ
 3. په رهبري او پریکړو کی د ښځو ګډون

د  ښځو چارو وزارت بنسټیز مقصدونه:

 • ښځو پر وړاندې  د تاوتریخوالي د مظاهرو(څرکندیدو) له منځه وړل
 • د ښځو  پوهاوي او زده کړې کچه لوړول
 • د فقر، بیکارۍ د میندو  مړینې کچه راټیټول
 • په عامه ادارو او ټولنه کی د جندر پراخوالی
 • ښځو ته فرصتونه  او د ودې   امکانات   برابرول
 • د مدیریت او رهبرۍ لپاره د ښځو پیاوړتیا
 • د عامه خدمتونو په وړاندی کولو کی د ښځو د برخه  اخیستنی او کار اچونی د کچی لوړوالي
 • کار،  لوړې زده کړې، عدالت غوښتنه ، ا طلاعاتو او رسنیو ته د ښځو لاسرسۍ