سندونه

سرليک
د ښځې پر عليه د تاوتريخوالي د منع قانون په بشپړه توګه کتل