اعلان دوطلبی اعمار مارکیت زنانه - وزارت امور زنان

اعلان دوطلبی اعمار مارکیت زنانه

تاریخ نشر: Aug 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعمار مارکیت زنانه در دو منزل به طور پخته واساسی حاوی (26) باب دکاکین به داخل محوطه باغ زنانه ریاست امور زنان ولایت ننگرهار  MOWA- SDP-01-45  از بودجه کمکی یکصد میلیون دالری کشور هندوستان.

ریاست امورزنان ولایت ننگرهار از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادر پروسه داوطلبی(اعمار مارکیت زنانه در دو منزل به طور پخته واساسی حاوی (26) باب دکاکین به داخل محوطه باغ زنانه ریاست امور زنان ولایت ننگرهار) اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ(500) افغانی از نزد مدیریت اداری ریاست امور زنان واقع ناحیه سوم شاروالی ولایت ننگرهار الی تاریخ 23/5/1396 بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه ، طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی اخرین تاریخ وساعت ضرب الاجل یعنی ساعت(10:00) قبل از ظهر روزسه شنبه تاریخ 24/5/1396 به ( مدیریت اداری ریاست امورزنان ولایت ننگرهار) ارایه نماید .آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت(گرانتی بانک) مبلغ(350.000 سه صدو پنجاه هزار)افغانی بوده وجلسه آفر گشایی به روز معینه درج شرطنامه  ساعت(10:00) قبل از ظهر روزسه شنبه تاریخ 24/5/1396 در تالار مقام محترم ولایت ننگرهار تدویر میگردد.