اعلان داوطلبی قرطاسیه مورد ضرورت وزارت امورزنان

تاریخ نشر: May 30, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزرات امور زنان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا درپروسه داوطلبی تدارک  88 قلم قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ 200 افغانی از آمریت تدارکات وزارت امور زنان بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز شنبه تاریخ  2 سرطان 1397 به آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع  شهرنو متصل به شفاخانه ایمرجنسی ا رایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ 32000 سی و دو هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز شنبه تاریخ 2 سرطان 1397 ساعت  10:00 قبل از ظهر در  تالار سینما زینب واقع محوطه تعمیر مرکزی وزارت امور زنان تدویر می گردد.