اعلان دوطلبی تیل پطرول و دیزل ضرورت وسایط ترانسپورتی وزارت امورزنان - وزارت امور زنان

اعلان دوطلبی تیل پطرول و دیزل ضرورت وسایط ترانسپورتی وزارت امورزنان

تاریخ نشر: Mar 04, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تدارک مقدار 50000 لیتر تیل پطرول و دیزل ضرورت وسایط ترانسپورتی وزارت طبق پروسه باز داخلی  03-MOWA-OB-NCB

وزارت امور زنان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (مقدار 50000 لیتر تیل شامل 29000 لیتر پطرول و 21000 لیتر دیزل) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) افغانی و نیز از ویب سایت این وزارت (از تاریخ نشر اعلان الی 04/01/1397) بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی موعود ضرب الاجل یعنی ساعت 9 قبل از ظهر روز یکشنبه مورخ 05/01/1397 که درج شرطنامه میباشد( به مدیریت عمومی تسهیل قراردادهای آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع شهر نو متصل به شفاخانه ایمرجنسی) ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده انترنتی بدون مهر و امضا قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت ( گرانتی بانک) مبلغ 80000 افغانی بوده و جلسه آفرگشایی به روز مذکور  ساعت 10 قبل از ظهر درج شرطنامه در تالار سینما زینب، واقع مرکز وزارت امور زنان تدویر میگردد.