وزارت امورزنان به 15000کیلو گرام گاز مایع ضرورت دارد - وزارت امور زنان

وزارت امورزنان به 15000کیلو گرام گاز مایع ضرورت دارد

تاریخ نشر: Oct 11, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

     وزارت امور زنان از تمام  داوطلبان واجد شرایط  دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (15000 کیلو گرام گازمایع) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در بدل پرداخت مبلغ (500) افغانی از نزد آمریت تدارکات این وزارت ( از تاریخ  نشر اعلان الی 21 روزیعنی تاریخ 17/7/96) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل  تدارکات  طور سربسته از تاریخ  نشر اعلان الی آخرین تاریخ  و ساعت ضرب الاجل  یعنی ساعت 9 قبل از ظهر روز یک شنبه تاریخ 7/8/96  به ( مدیریت  قرارداد های آمریت تدارکات  وزارت  امورزنان ) واقع (شهرنو متصل شفا خانه ایمر جنسی) ارایه نماید

آفرهای ناوقت رسیده، انترنتی  و سرباز بدون مهر و امضا قابل پذیرش نمی باشد.

  تضمین آفر بصورت (گرانتی  بانک ویا پول نقد)مبلغ ( 40000) چهل هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشایی به روز معینه درج شرطنامه ساعت 10 بجه قبل از ظهر در تالار سینما زینب، مقر وزارت امورزنان تدویر میگردد.