"اعمار دیوار کانکریتی RCC، ساخت و نصب دروازه MOWA/OB/NCB/1398-10

تاریخ نشر: May 14, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

"اعمار دیوار کانکریتی RCC، ساخت و نصب دروازه MOWA/OB/NCB/1398-10

وزارت امور زنان  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک اعمار دیوار کانکریتی RCC، ساخت و نصب دروازه  اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را  رایگان در حافظه یا فلش دسک بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر یکشنبه تاریخ 19/03/1398 به آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع شهر نو، پهلوی شفاخانه ایمرجنسی، ناحیه دهم، کابل ا رائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ 214000 دو صدو چهارده هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز یکشنبه تاریخ 19/03/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار سینما زینب که به داخل محوطه وزارت امور زنان قرار دارد، تدویر می گردد."