اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: Jan 28, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

"بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد  تدارک مقدار 50000 لیتر تیل دیزل و پطرول  MOWA/OB/NCB/1398/02را به شرکت خدمات لوژستیکی موج آبهای آمو واقع سرک 6 شیرپور، کابل،  به قیمت مجموعی مبلغ  2726000 دو ملیون و هفت صدو بیست و شش هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع ناحیه دهم، شهر نو، پهلوی شفاخانه ایمرجنسی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد."