اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: Feb 10, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

"بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد  ارائه 10Mbps خدمات انترنت از طریق فایبر نوری  MOWA/OB/NCB/1398/03را به شرکت افغان تیلی کام واقع تعمیر وزارت مخابرات، پل باغ عمومی، ناحیه دوم، کابل  به قیمت مجموعی مبلغ  864000 هشت صدو شصت و چهار هزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع ناحیه دهم، شهر نو، پهلوی شفاخانه ایمرجنسی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد