موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

تاریخ نشر: Jun 10, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

"بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد تدارک کمپوتر و پرنتر مورد ضرورت کارمندان شعبات مرکز وزارت MOWA/OB/NCB/1398/04 را به شرکت تجارتی زامیاد واقع چهار راهی حاجی یعقوب مرکز تجارتی مسلم، مرکزکابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ  (602700) ششصدو دو هزار و هفتصد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع ناحیه دهم، شهر نو، پهلوی شفاخانه ایمرجنسی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد."