موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

تاریخ نشر: Jun 10, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

"بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد  تدارک میز، چوکی و الماری مورد نیاز کارمندان شعبات مرکز وزارت  MOWA/OB/NCB/1398/05را به  شرکت تجارتی نوی گلبهار لمیتد واقع تهیه مسکن مارکیت حاجی غلام حسن مرکز کابل به قیمت مجموعی مبلغ  (601522)  ششصدو یک هزارو پنجصدو بیست و دو افغانی افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع ناحیه دهم، شهر نو، پهلوی شفاخانه ایمرجنسی  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد."