"تدارک کمپیوتر و پرنتر مورد ضرورت کارمندان مرکز وزارت MOWA/OB/NCB/1398-04

تاریخ نشر: Mar 31, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت امور زنان  ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک کمپیوتر و پرنتر مورد ضرورت کارمندان مرکز وزارت  اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ 200 افغانی  و نیز در حافظه یا فلش دسک بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر سه شنبه تاریخ 03/02/1398 به آمریت تدارکات وزارت امور زنان واقع شهر نو، پهلوی شفاخانه ایمرجنسی، ناحیه دهم، کابل ا رائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت ضمانت بانکی مبلغ 18800 هژده هزارو هشت صد افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز سه شنبه تاریخ 03/02/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار سینما زینب که به داخل محوطه وزارت امور زنان قرار دارد، تدویر می گردد."