داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
"بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد ارائه 10Mbps خدمات انترنت از طریق فایبر نوری MOWA/OB/NCB/1398/03را به شرکت افغان تیلی کام واقع تعمیر وزارت مخابرات،...
Feb 10, 2019 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
"بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد تدارک مقدار 50000 لیتر تیل دیزل و پطرول MOWA/OB/NCB/1398/02را به شرکت خدمات لوژستیکی موج آبهای آمو واقع سرک 6 شیرپور،...
Jan 28, 2019 -