داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی
تدارک مقدار (50000)لیتر تیل دیزل و پطرول MOWA/OB/NCB/1397-02 وزارت امور زنان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک مقدار 50000 لیتر تیل شامل (29000 لیتر تیل پطرول و 21000 لیتر تیل دیزل) اشتراک نموده و نقل چاپ شده...
Dec 09, 2018 -