داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:
"بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد تدارک کمپوتر و پرنتر مورد ضرورت کارمندان شعبات مرکز وزارت MOWA/OB/NCB/1398/04 را به شرکت تجارتی زامیاد واقع چهار راهی...
Jun 10, 2019 -
موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:
"بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد تدارک میز، چوکی و الماری مورد نیاز کارمندان شعبات مرکز وزارت MOWA/OB/NCB/1398/05را به شرکت تجارتی نوی گلبهار لمیتد...
Jun 10, 2019 -