داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
"تدارک قرطاسیه، لوازم اولیه دفتر، رنگ پرنتر و فوتوکاپی
"تدارک قرطاسیه، لوازم اولیه دفتر، رنگ پرنتر و فوتوکاپی MOWA/OB/NCB/1398-07 وزارت امور زنان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک قرطاسیه، لوازم اولیه دفتر، رنگ پرنتر و فوتوکاپی اشتراک نموده و نقل چاپ شده...
Apr 16, 2019 -
"تدارک کمپیوتر و پرنتر مورد ضرورت کارمندان مرکز وزارت MOWA/OB/NCB/1398-04
وزارت امور زنان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک کمپیوتر و پرنتر مورد ضرورت کارمندان مرکز وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ 200 افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک بدست آورده،...
Mar 31, 2019 -
اعلان دعوت به داوطلبی.
"تدارک میز، چوکی و الماری مورد ضرورت کارمندان مرکز وزارت MOWA/OB/NCB/1398-05 وزارت امور زنان ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک میز، چوکی و الماری مورد ضرورت کارمندان مرکز وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده...
Mar 27, 2019 -