داوطلبی - وزارت امور زنان

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان برندگی
بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت امور زنان در نظر دارد، قرارداد } پروژه رنگمالی تعمیرات مرکزی ، رنگمالی وترمیم سیستم آب رسانی تهویه وبرق سینما زینب {MOWA/OB/NCB/007 را با شرکت ساختمانی...
Jul 19, 2017 -