داوطلبی - وزارت امور زنان

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
92قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع وزارت امورزنان
92قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع وزارت امورزنان 1396MOWA -OB-NCB-02 - وزارت امور زنان تدارک تعداد 92 قلم قرطاسیه باب ورنگ های پرنتروکاپیرمورد ضرورت شعبات خویش را طبق روش باز داخلی مطابق قانون وطرزالعمل تدارکات به اعلان سپرده است. ...
May 21, 2017 -