داوطلبی - وزارت امور زنان

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان دوطلبی تیل پطرول و دیزل ضرورت وسایط ترانسپورتی وزارت امورزنان
تدارک مقدار 50000 لیتر تیل پطرول و دیزل ضرورت وسایط ترانسپورتی وزارت طبق پروسه باز داخلی 03-MOWA-OB-NCB وزارت امور زنان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (مقدار 50000 لیتر تیل شامل 29000 لیتر پطرول و 21000 لیتر دیزل)...
Mar 04, 2018 -