سفر های بین المللی

سفر معین مالی و اداری وزارت امور زنان به کشور اندونیزیا

محترم نبیله مصُلح  معین مالی و اداری وزارت امور زنان ج.ا.ا به تاریخ 18/5/1397 در یک سفر رسمی نو روزه باهیئت بلند پایه  از اداره امورریاست جمهوری ، معینان  و روسای وزارتهای  مالیه، زراعت،  تحصیلات عالی، اقتصاد، معارف، صحت عامه، کار واموراجتماعی، تجارت وصنایع، انکشاف دهات و اداره های احصائیه مرکزی، محیط زیست و ارگانهای محل به کشور اندونیزیا سفر نمودند .

دراین نشست روی تیوری بودجه سازی جندر توسط مشاور بین المللی به هدف کسب تجارب بودجه سازی پاسخگو به جندر درکشور اندونیزیا، مرور تیوری های مربوط به آن و ایجاد شبکه قوی برای تعقیب موارد مهم جهت تسریع روند بودجه سازی پاسخگو به جندر، تطبیق نظارت و ارزیابی ازطریق آن رسیدگی به مشکلات زنان و دختران و یقین سازی اشتراک شان در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آموزش داده شد .

هیات عالی رتبه کشور در حاشیه این سفر؛ از ایالات جاکارتا و ایالات جوگ جاکرتا ، آستان ها و قریه جات مربوط آن کشور دیدار نموده و در مورد  نقش ولایات در بودجه سازی و پاسخگویی به نیاز های زنان و مردان تبادل نظر صورت گرفت.

در این سفر بحث های مهم روی بودجه سازی با وزارت خانه های پلان وانکشاف ملی، توانمند سازی زنان و حمایت اطفال، فواید عامه، مالیه و گروپ های مختلف جامعه مدنی انجام یافت.

در اخیر نشست  بحث های عمیق  از آموخته ها وتبادل تجارب مشترک دایر گردید و سهم فعال ارگان ها  درقسمت طرح و تطبیق بودجه سازی جندر مورد بحث قرارگرفت.

قابل تذکر است که معین مالی و اداری  وزارت امورزنان دربحث ها سهم فعال داشته و  درجهت سمت دهی بحث وطرح پلان ها گروپ کاری را رهبری مینمود.

 


 

وزیر امورزنان در کنفرانس های بین المللی

گزارش سفر وزیر امورزنان جمهوری اسلامی افغانستان جهت اشتراک در دومین برنامه آمورشی رهبری زنان - شهر توکیو، جاپان  ۲۹ الی ۳ جون ۲۰۱۶