سفر های بین المللی

سفر وزیر امورزنان به کشور ازبکستان

الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان کشور به تاریخ شانزدهم عقرب 1397 خورشیدی طی سفر رسمی عازم کشور ازبکستان شد.

هدف از این سفر، اشتراک در نشست "نقش زنان در دموکراتیزه کردن و مدیرنیزه سازی کشور ها"، عنوان شده است.

وزیر امور زنان با ورد به کشور ازبکستان با استقبال دولت ازبکستان قرار گرفته و مورد پذیرای گرم مردم ازبکستان قرار گرفت.

خانم نظری، وزیر امور زنان در کنفرانس که تحت عنوان نقش زنان در دموکراتیزه کردن و مدیرنیزه سازی، به تاریخ 7 و 8 نوامبر 2018 میلادی در شهر سمرقند و تاشکند، تدارک شده بود، اشتراک کرد.

این کنفرانس تحت ریاست خانم تنزیلا نربایوه؛ معاون صدر اعظم در امور زنان ازبکستان دایر گردد و رییس کمیته مرکزی زنان ازبکستان، زنان رهبر، نماینده های شهر های ازبکستان، نماینده کمیته زنان، اعضای پارلمان، سفرا و والی های کشور ازبکستان نیز در این کنفرانس حضور داشتند.

در ادامه اعضای کنفرانس در مورد توانمند سازی زنان و تساوی جندر نیز صحبت و تبادل نظر نموده، تجارب خویش را شریک نمودند و حمایت از توانمندی زنان افغانستان را لازم دانسته در این مورد اعلان همکاری کردند.

قابل یاد آوریست که طی این جلسه قرار شد تفاهم نامه همکاری میان وزیر امور زنان و معاون صدر اعظم ازبکستان غرض توانمند سازی زنان و همکاری در بخش زنان، در آینده نزدیک به امضا رسند.

باید گفت که ازبکستان از جمله کشور های است که روی تساوی جندر و توانمند سازی زنان کار و فعالیت های زیاد را انجام داده است و دستاورد های خوبی نیز در زمینه دارند.


سفر معین مالی و اداری وزارت امور زنان به کشور اندونیزیا

محترم نبیله مصُلح  معین مالی و اداری وزارت امور زنان ج.ا.ا به تاریخ 18/5/1397 در یک سفر رسمی نو روزه باهیئت بلند پایه  از اداره امورریاست جمهوری ، معینان  و روسای وزارتهای  مالیه، زراعت،  تحصیلات عالی، اقتصاد، معارف، صحت عامه، کار واموراجتماعی، تجارت وصنایع، انکشاف دهات و اداره های احصائیه مرکزی، محیط زیست و ارگانهای محل به کشور اندونیزیا سفر نمودند .

دراین نشست روی تیوری بودجه سازی جندر توسط مشاور بین المللی به هدف کسب تجارب بودجه سازی پاسخگو به جندر درکشور اندونیزیا، مرور تیوری های مربوط به آن و ایجاد شبکه قوی برای تعقیب موارد مهم جهت تسریع روند بودجه سازی پاسخگو به جندر، تطبیق نظارت و ارزیابی ازطریق آن رسیدگی به مشکلات زنان و دختران و یقین سازی اشتراک شان در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آموزش داده شد .

هیات عالی رتبه کشور در حاشیه این سفر؛ از ایالات جاکارتا و ایالات جوگ جاکرتا ، آستان ها و قریه جات مربوط آن کشور دیدار نموده و در مورد  نقش ولایات در بودجه سازی و پاسخگویی به نیاز های زنان و مردان تبادل نظر صورت گرفت.

در این سفر بحث های مهم روی بودجه سازی با وزارت خانه های پلان وانکشاف ملی، توانمند سازی زنان و حمایت اطفال، فواید عامه، مالیه و گروپ های مختلف جامعه مدنی انجام یافت.

در اخیر نشست  بحث های عمیق  از آموخته ها وتبادل تجارب مشترک دایر گردید و سهم فعال ارگان ها  درقسمت طرح و تطبیق بودجه سازی جندر مورد بحث قرارگرفت.

قابل تذکر است که معین مالی و اداری  وزارت امورزنان دربحث ها سهم فعال داشته و  درجهت سمت دهی بحث وطرح پلان ها گروپ کاری را رهبری مینمود.