برنامه های انکشافی وزارت امور زنان

 

ریاست امور زنان ولایت کابل

نمای از تعمیر مرکز آموزشی زنان درباغ شهرآرای شهرکابل

تاریخ آغازاعمار پروژه :1386/7/12

تاریخ ختم اعمار :1386/11/12

 

ریاست امورزنان ولایت غزنی

نمای از تعمیر مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت غزنی

تاریخ آغازاعمار:1388/5/21

تاریخ ختم اعمار:1388/11/22

ریاست امورزنان ولایت سمنگان

تاریخ آغازاعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت سمنگنان: 1389/4/15

تاریخ ختم اعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت سمنگان:1389/10/16

ریاست امورزنان ولایت سرپل

نمای از تعمیر مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت سرپل

تاریخ آغازاعمار:1389/5/12

تاریخ ختم اعمار:1389/12/11

ریاست امورزنان ولایت دایکندی

تاریخ آغازاعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت دایکندی: 1388/2/26

تاریخ ختم اعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت دایکندی:1388/8/27

 

ریاست امورزنان ولایت پنجشیر

تاریخ آغازاعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت پنجشیر: 1388/5/19

تاریخ ختم اعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت پنجشیر:1388/11/20

ریاست امورزنان ولایت پروان

نمای از تعمیر مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت پروان

تاریخ آغازاعمار:1388/12/13

تاریخ ختم اعمار:1389/6/14

ریاست امورزنان ولایت بامیان

تاریخ آغازاعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت بامیان: 1388/5/19

تاریخ ختم اعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت بامیان:1388/11/20

ریاست امورزنان ولایت جوزجان

تاریخ آغازاعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت جوزجان:1388/5/21

تاریخ ختم اعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت جوزجان: 1388/11/22

 

ریاست امورزنان ولایت غور

تاریخ آغازاعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت غور: 1388/2/26

تاریخ ختم اعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت غور:1388/8/27

نمای از تعمیر مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت لغمان

تاریخ آغازاعمار:1386/10/20

تاریخ ختم اعمار: 1386/1/21

نمای از تعمیر مرکز آموزشی درباغ زنانه ولایت بلخ

تاریخ آغاز اعمار:1386/1/1

تاریخ ختم اعمار:1386/6/1

ریاست امورزنان ولایت پکتیکا

تاریخ آغاز اعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت پکتیکا1390/5/25

تاریخ ختم اعمار پروژه تعمیر ریاست امورزنان ولایت پکتیکا1390/12/25

گزارش مختصر در مورد اجراات وزارت امور زنان در بخش انکشافی

پروژه اعمار ساختمان مراکز آموزشی باغ زنانه ولایات قندهار و بغلان