گزارش کارکرد های و فعالیت های وزارت امورزنان

گزارش کارکرد های و فعالیت های وزارت امورزنان صفحه دانلود
 
گزارش کارکرد های وفعالیت های ۱۲ ساله وزارت امورزنان
گزارش سالانه فعالیت ها و دستآورد های سال مالی ۱۳۹۴ وزارت امورزنان
گزارش دستآورد های دو سالۀ
وزارت امور زنان) ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
گزارش دستآورد و فعالیت های سال مالی 1396 وزارت امورزنان
گزارش نظارت از تطبیق پلان سمپوزیم توانمند سازی زنان  زون شمال و جنوب غرب
گزارش فعالیت های کاری ریاست هماهنگی امورولایات مطابق پلان کاری سال 1398بابت ربع اول و دوم سال گزارش فعالیت های کاری ریاست هماهنگی امورولایات مطابق پلان کاری سال 1398بابت ربع اول و دوم سال

خلاصه گزارش کاری ریاست منابع بشری طی ربع اول ( جدی حوت ) سال مالی 1398

 • استخدام (51 ) تن در بست های خالی ریاست های مرکزی و ولایتی که شامل (47 ) کارمند و (4) کارکن خدماتی میگردد که 82 % آن از طبقه اناث و 18 % آن از طبقه ذکور است.
 • معرفی (274 ) تن از کارمندان در 20 برنامه آمورشی طویل المدت و کوتاه مدت در سطح مرکز و ولایات جهت ارتقای ظرفیت شان.
 • هماهنگی و ارجاع ارسال اسناد (16 ) تن شاکی پروسه استخدام به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جهت رسیدگی به شکایت ایشان .
 • ارزیابی اجراآت وظیفوی 68 تن از کارکنان مرکزی و ولایتی طی ربع اول سال مالی 1398.
 • تطبیق و شامل سازی دفاتر سوانح کارمندان ریاست های مرکزی وزارت در مادیول جدید HRMIS .
 • طی مراحل اسناد تقاعد (6) تن کارمندان ریاست مرکزی که مطابق ماده 138 و 141 قانون کار به تقاعد سوق گردیده اند در سیستم جدید الکترونیکی تقاعد و ارسال آن ذریعه مکتوب عنوانی ریاست عمومی خزینه تقاعد غرض اجرای حقوق تقاعد شان.
 • ارزیابی وضعیت موجود در ریاست های امور زنان کنر  و بلخ .

 •  

گـــــــــــــزارش اجــــــــــراات ربـــــع اول ریاست دفتـــــــــــــــر طبق پلان کــــــــــــــــــاری سال 1398

1 اخذ وثبت اسناد ومکاتیب , پیشنهادات وعرایض!

 • به تعداد 124 قطعه اسناد بعداز اخــــــذ احکام مقام محترم ومعینیت های محترم وزارت ثبت گردیده است.
 • تعداد 14 قطعه مکتوب احکامی توسط مدیریت مخزن ثبت گردیده است .

2 اخذ راپور وگزارش سالتمام در رابطه به چگونگی تحقق وظایف!

 • عندالموقع مطاالبه میگردد.

3 نظارت وکنترول از نحوه اجراات یومیه کارمندان!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

4 رهنمایی مسوولین تحت کنترول, در جهت رسیدن به هدف!

 • نظر به لزوم دید عندالضرورت رهنمایی میگردد.

5 تامین حسن روابط کاری فی مابین ریاست دفتر وتمام وحد های وزارت!

 • به صورت دوامدار اجرا میگردد.

6 اجرای به موقع مکاتیب , پیشنهادات , فرامین , احکام مقام ریاست جمهوری به مراجع مربوطه !

 • به تعداد   3شماره مصوبه کابینه جمهوری ا.ا وتعداد 3 شماره مصوبه شورای محترم وزیران به ریاست مربوطه بعداز اخذ هدایت اصدار گردیده است.
 • به تعداد 0 قطعه حکم و0 قطعه فرمان مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا بعداز اخذ هدایت به شعبات مربوطه ارسال گردیده است.
 • به تعداد 422 قطعه مکتوب  وارده گرفته شده است.
 • به تعداد 1130 قطعه مکتوب بعداز اخذ هدایت رهبری وزارت به شعبات مربوطه آن اصدار یافته است.
 • به تعداد 19 قطعه مکتوب نسبت عاجل بودن موضوع آن بعداز اخذ هدایت مستقیمآ به شعبات مربوطه آن اصدار وتعداد 32 قطعه مکتوب نظر به نوع اجراات توسط مدیریت عمومی تحریرات حفظ شده است.

7 طرح توحید گزارش های جلسه رهبری وزارت , اصدار آن به شعبات ذیربط وپیگیری از فیصله ها!

 • تدویر جلسات هیات رهبری طی هرماه چهار مرتبه به روز های شنبه دایر گردیده است.
 • به تعداد 8 جلسه هیت رهبری تدویر , فیصله ها به شعبات مربوطه اصدار واز تحقق آن پیگیری صورت گرفته است.

8 اخذهدایت و احکام مکاتیب از مقام محترم وزارت ومعینیت های محترم !

 • تمامی مکاتیب بعداز وارده مدیریت آرشیف تعین وتثبیت شعبات شده وعندالموقع احکام اخذ میگردد.
 • تعداد 10801 قطعه مکتوب توسط مدیریت عمومی آرشیف بعداز اخذ احکام وهدایت توسط کتاب رسیدات داخلی وخارجی به بخش های مربوطه اصدار یافته است.

9 تنظیم وترتیب وفهرست فایل های مخزن آرشیف !

 • به تعداد (8)  کارتن فایل های اسناد معاضیه ریاست های مرکزی طی جدول فهرست گردیده است.

10 آماده ساختن صالون جلسات هیات رهبری وتنظیم ملاقات ها داخلی وخارجی با دفتر سکرتریت مقام !

 • عندالموقع ودر زمان تعیین شده در تدویر تعداد 8 جلسه هیات رهبری اجراات صورت گرفته است.

11 تایپ بیانیه ها وسایر هدایات مقام !

 • عندالضرورت اجرا میگردد.

12 اجرای وظایف منحیث مرجع تامین کننده ارتباطات بین وزارت ها , ادارات وموسسات داخلی وخارجی!

 • عندالموقع نظر به نیاز اداره همیشه وقت اجراات صورت میگیرد.

13 تنظیم فایل ها ودوسیه های کاری مقام وزارت وسایر ادارات دولتی وغیر دولتی !

 • تعداد (23) کارتن اسناد واصله توسط مدیریت عمومی تحریرات در فایل ها به اساس تاریخ وسال وهمچنان مرجع مربوطه تنظیم وترتیب گردیده است.

گزارش ریاست اطلاعات وارتباط عامه بابت ربع اول1398 

دستاورد ها وفعالیت هادرمطابقت به پلان 1398

- تهیه وارائه (1) پروپوزل در رابطه به  تدارک امکانات مالی برنامه های سال 1398 ریاست اطلاعات وارتباط عامه .

 تهیه پشنهادات جداگانه به دفاتر همکار بین المللی جهت چاپ مجله میرمن وجریده ارشالنسوان ، بلبورد هشتم مارچ .

تهیه پروپوزل جداگانه در رابطه به تدویر (8) میز مدور در هشت ذون در مطابقت به پلان تطبیقی وزارت امور زنان در موردانتخابات ۱۳۹۸

- تهیه اسکرپت فلم 5 دقیقه یی ازمجموع کارکرد های وزارت امور زنان در طی چهار سال حکومت وحدت ملی وزمینه سازی قراد داد تهیه آن براساس پشنهاد ریاست اطلاعات وارتباط عامه وحکم مقام رهبری وزارت از طریق آمریت تدارکات.

- تهیه اسکرپت 2 اسپات تلویزیونی در رابطه به (زنان وصلح) و(زنان وانتخابات )که اسکرپت های متذکره براساس پشنهاد ریاست اطلاعات وحکم مقام محترم رهبری جهت طی مراحل قانونی وانتخاب پرودکشن ها برای تهیه آن به امریتتدارکات ارسال گردید..

- تهیه مواد برای  ثبت ( سه میز گرد) به مناسبت هشتم مارچ ( روز جهانی زن)و سهم زنان درپروسه های صلح و انتخابات پارلمانی کشور  در تلویزیون های ملی، زن و..... که براساس هماهنگی های کاری یک میز مدور در رابطه به تنظیم خانواده در مطابقت به پلان از طریق تلویزیون ملی صبت ونشر گردید ودو میز دیگر جهت طی مراحل قانونی به تدارکات به منظور انتخاب تلویزیون ها ضمیمه پشنهادوحاوی حکم مقام ارسال شد.

- ثبت (2)پیام ویدیویی مقام وزارت در رابطه به هشتم مارچ روز جهانی زن، و پیام تبریکی سال نوونشر آن از طریق تلویزیون زن ملی وب سایت وزارت وتلویزیون های محلی از طریق همکاری ریاست ارتباط ولایات.

- تهیه (6) بلبورد تبلیغاتی  فراخوان الحاج دلبر نظریوزیر امور زنان کشوردررابطه به هشتم مارچ

- طرح ،دیزاین وچاپ (6 ) استند بنر و( 2000) بروشور دستاورد های 4 ساله وزارت .

طرح ،دیذاین،چاپ  وتوزیع (300 قطعه کارت  دعوت هشتم مارچ و200 قطعه کارت تبریکی) به خاطر سال نو ۱۳۹۸.

- اشتراک، سخنرانی وسهم گیری فعال در( 9 ) جلسه کمیته کمیته آگاهی عامه اجندای ملی امنیت غذایی، کمیته حل اختلافات ، کمیته مالی وزارت امور زنان ، کمیته رشد هنر وفرهنگ، کنفرانس نقش زنان در انتخابات معیتیت مالی واداری،.....

- تدویر ( 3 ) جلسه کاری کمیته هشتم مارچ به آمرین جندر، موسسات همکار وکمیته داخلی وزارت برای تقسیم وظایف کمیته هشتم مارچ به هدایت معین مسلکی وپالیسی وزارت.