قوانین افغانستان در باره زنان

قوانین معلومات صفحه دانلود
 
مقررۀ منع آزار و اذیت زنان

مسلسل نمبر۱۱۸۵

تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱۱

قانون منع خشونت علیه زنان تاریخ نشر ۱۰ اسد سال ۱۳۸۸ نمبر مسلسل ۹۸۹
قانون سرپرستی اطفال تاریخ نشر ۲۳حمل سال ۱۳۹۳ نمبرمسلسل ۱۱۳۰
مقرره مراکز حمایوی زنان