گزارشات واحد های جندر ادارات دولتی

آمریت های جندر وزارت ها و ادارت مستقل دولتی

 1. هدف ایجاد آمریت جندر:

دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور رسیده گی به مشکلات و وضیعت زنان در چارچوب قوانین ملی و بین المللی و تطبیق پلان کاری ملی برای زنان که در بالا از آنها تذکر بعمل آمد واحد را بنام واحد جندر در تمامی وزارت خانه ها، ادارات مستقل ایجاد نموده است . مجموع این واحد ها در تمامی ادارت دولتی افغانستان به 56 واحد میرسد که 26 آن در وزارت خانه ها بوده  و متباقی آن در ادرات مستقل موجود میباشند .

در نحوه تشکیل خود این واحد در 3 اداره افغانستان یکی وزارت امور داخله,  وزارت صحت عامه و دیگری در اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی ریاست بوده و در متباقی اداره ها یا به شکل مدیریت ویا هم به شکل آمریت موجود میباشد .

هدف از ایجاد آمریت جندر در وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی بحیث یک اداره متعهد به تطبیق پلان کاری ملی زنان افغانستان یا پلان کاری ملی برای زنان  دروزارت و اداره مربوطه به منظور گسترش جندر بخصوص بهبود وضیعت زنان در پالیسی، پلان، بودیجه، برنامه سازی و بلاخره تطبیق آنها در همان ارگان میباشد .

آمریت جندر در امور اداری متعهد به ارگان خود و تحت ریاست پلان و سرپرستی مستقیم معینت تخنیکی وزارت مربوطه میباشد، ولی در امور کاری مربوط به جندر گزارش ده و مسوول به ریاست پلان معینیت تخنیکی وزارت مربوطه و وزارت امور زنان میباشد. به منظور هرچه بهتر آشنا شدن با این واحد در وزارت ادرات افغانستان  ذیلا به تشریح وظایف و مکلفیت های آن میپردازیم.

 1. لایحه وظایف و فعالیت های آمریت جندر: 
 • طرح وترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت جندر وزارت ویا اداره مربوطه
 • همکاری با ریاست پالیسی و پلان در زمینه شامل سازی موضوعات جندر مطابق به استراتیژی، برنامه ها و پروژه های عادی و انکشافی سالانه وزارت ویا اداره مربوطه
 • نظارت از تطبیق پلان کاری ملی برای زنان  در سطح وزارت و یا اداره مربوطه و ارایه گزارش نظارتی به مقامات مربوطه و وزارت امور زنان
 • تشریک مساعی با بخش های مالی و بودیجه وزارت و یا اداره مربوطه به منظور طرح و ترتیب بودیجه برنامه های مرتبط با جندر و حصول اطمینان از تطبیق آن.
 • تامین ارتباط کاری وزارت ویا اداره مربوطه با وزارت امور زنان به منظور هماهنگی هرچه بیشتر تطبیق پلان کاری ملی برای زنان
 • اشتراک فعال در جلسات، ورکشاپ ها و کورس های آموزشی مرتبط با مسایل جندرکه ازطرف وزارت امورزنان تدویرمیگردد
 • نیاز سنجی آموزشی کارکنان اناث وزارت ویا اداره مربوطه جهت ارتقای ظرفیت های کاری و ارایه پیشنهادات و هماهنگی در این زمینه
 • نقش اساسی در تدوین پالیسی، پلان، بودیجه و تطبیق آنها در وزارت ویا اداره مربوطه برای گسترش فعالیت های مربوط جندر
 • نشر و توزیع معلومات راجع به جندر به هدف رشد آگاهی کارمندان وزارت ویا اداره مربوطه
 • بررسی و گزارش از فعالیت های وزارت و یا اداره مربوطه در امر تطبیق پلان کاری ملی برای زنان  بصورت ربعوار  به ریاست پلان معینیت تخنیکی  وزارت ویا ارگان مربوطه و سکرتریت ملی جندر، واحد نظارت وارزیابی وزارت امورزنان طبق نیازها وفارمت های سپرده شده
 • اشتراک در جلسات نظارتی و مشورتی واحد نظارت و ارزیابی وزارت امور زنان
 • مشوره دهی، رهنمایی و حمایت کارمندان مراجعه کننده وزارت ویا اداره در مورد مسایل جندر

 


فعالیت های آمریت جندر وزارت اقتصاد در راستای کمپاین ۱۶ روزه محوخشونت علیه زنان

آمریت جندر وزارت اقتصاد به اساس کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان که سوی وزارت امورزنان راه اندازی شده بود یک سلسله فعالیت های را در راستای کمپاین مذکور انجام داده است: چاپ شعارو بروشور ها آگاهی دهی از منع خشونت علیه زنان و پیامدهای منفی آن بالای فرد٬ خانواده و جامعه٬ به اساس ارشادات دین مقدس اسلام٬ ماده های قانون اساسی کشور٬ ماده های قانون منع خشونت علیه زنان و اعلامیه جهانی حقوق بشر٬ توزیع شماره ویژه مجله میرمن دررابطه به ۲۵ نوامبر روز محوخشونت علیه زنان به تمام کارمندان وزارت اقتصاد. نصب موادآگاهی دهی دررابطه به مبارزه با پدیده زشت خشونت علیه زنان در بورد معلوماتی آمریت جندر در صحن وزارت اقتصاد.

تدویر کارگاه آمورشی با همکاری تیم ترینران آمریت ارتقای ظرفیت جندر وزارت امورزنان  تحت عنوان ممنوعیت خشونت علیه زنان از دیدگاه اسلام و قوانین نافذه برای کارمندان وزارت اقتصاد.


بیوگرافی  بانو حمیده احمدی؛ امر جندر یونت اداره مستقل ارگان های محلی

بانو حمیده احمدی فرزند محمد علی در سال ۱۳۵۳ خوشیدی در شهر کابل چشم به جهان هستی گشود . وی درسال ۱۳۷۳ از لیسه شبانه انصاری دوره ثانوی تعلیمی خود را به پایان رسانید و در سال ۱۳۷۵ بعد از آزمون ورودی شامل دارالالمعلمین سید جماالدین افغان گردیده به سویه چهاده پاس سند فراغت دریافت کرده و در سال ۱۳۹۲ دوره لیسانس خود را در پوهنتون پیام نور در رشته ادبیات دری به اتمام رساینده.

وی در وزارت امورداخله به صفت کارمند آغاز به کارنموند وبعداْ به حیث مدیر حاضری در ارگان های محلی ایفای وظیفه کرد. به اساس شایستگی و پشت کار شان در سال ۱۳۹۰ از طریق پروسه رقابت آزاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به صفت آمر جندر ارگان های محلی انتخاب و تابه حال در این بخش کار و فعالیت می نمایند.

بانو احمدی در دوره خدمت خویش مفتخر مدال ۲۸ اسد روز آزادی استقلال افغانستان٬ هفت تقدیر نامه  دوتحسین نامه از سوی مقامات رهبری کشور و ادارت دولتی گردیده است.

وی سفرهای رسمی  به کشور های هندوستان٬ ایران و پاکستان تا به حال داشته .


از ۲۵ نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان در وزارت امورشهر سازی تجلیل به عمل آمد

آمریت جندر وزارت امورشهر سازی با همکاری وزارت امورزنان طی محفلی از ۲۵ نوامبر روز بین المللی محوخشونت علیه زنان به اشتراک معین٬ روسا و به تعداد ۳۵ تن از کارمندان آن وزارت به تاریخ هشتم قوس سال روان در تالار کنفرانس های آن وزارت امورشهرسازی  تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردیده متعاقبا‌ْ حاجی محمد اکبر احمدی؛ معین وزارت امورشهر سازی ضمن قدر دانی از وزارت امور زنان در راستای محو خشونت علیه زنان گفتند: در شرایط که افغانستان سه دهه جنگ را سپری نموده و با مشکلات فروانی در عرصه های مختلف مواجه می باشد که خشونت یک بخش از آن است و باید تمامی مشکلات که باعث خشونت علیه زنان می گردد دلایل خشونت ها را با نظر داشت شرایط فرهنگی کشور راه حل های مناسب برای آن پیدا نماییم.

     سپس رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور شهرسازی بحث محو خشونت علیه زنان را ارزنده گفته و افزودند: محو خشونت علیه زنان یک موضوع جدی است و باید سهم و حقوق زنان در مناسبات اجتماعی در نظر گرفته شود و از ظرفیت های آنان در توسعه مسایل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر عرصه ها استفاده گردد. وی اظهار داشت که خشونت یک پدیده غیر انسانی می‌باشد، لذا در کنار آموزش زنان در این راستا به مردان نیز آگاهی داده شود و این موضوع تنها به بحث باقی نمانده و گام‌های عملی در این عرصه برداشته شود.

در ادامه زینب خلیلی؛ آمر جندریونت وزارت امور شهرسازی پیام وزیر امور زنان را در رابطه به ۲۵ نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان به خوانش گرفتند. محفل با ارایه نظریات اشتراک کنندگان در مورد  علل و عوامل خشونت‌ها، دریافت راه های کاهش ومحو خشونت و شیوه های مبارزه با خشونت علیه زنان پایان یافت.  


تدویرکارگاه آموزشی منع خشونت علیه زنان در زوارت زراعت  

آمریت جندر یونت وزارت زراعت با همکاری وزارت امورزنان و کمک مالی پروژه NHIP کار گاه آموزشی یک روزه منع خشونت علیه زنان را در تالار کنفرانس های داکترعبدالوکیل خان به تاریخ ۱۷ قوس سال روان تدویر نمودند.

هدف از این کارگاه که به تعداد ۶۰تن از کارمندان وزارت زراعت اشتراک ورزیده بودند آگاهی در رابطه به مبارزه با پدیده زشت خشونت علیه زنان و بزرگداشت از روز بین المللی محوخشونت علیه زنان گفته شد.

کارگاه آموزشی با تلاوت آیات جند از قرآن مجید آغاز گردیده معاقبا‌ْ عادله یوسفزی؛ آمر جندریونت وزارت زراعت ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان درمورد فعالیت های آمریت جندریونت وزارت زراعت صحبت و ازهمکاری های وزارت امورزنان در تدویر برنامه های آموزشی اظهار سپاس وقدردانی کردن.

سپس سوما قاضی زاده؛ ترینر جندر وزارت امورزنان در رابطه به علل و عوامل خشونت ها علیه زنان و تاثیرات منفی آن بالای فرد٬ خانواده و جامعه ٬ راه های حل برای کاهش ومحو خشونت و مبارزه علیه این پدیده شوم معلومات ارایه نمودند. در ادامه کارگاه اشتراک کننده گان در مورد موضوع صحبت و تبادل افکار کردن.

دراخیر اشتراک کننده گان تعهد نمودند که  با پدیده زشت خشونت مبارزه کنند تا یک خانواده ٬ جامعه و کشور عاری از خشونت داشته باشند.


تدویر کارگاه آموزشی منع خشونت علیه زنان در اداره ارگان های محل

کارگاه آموزشی منع خشونت علیه زنان با ابتکار آمریت جندریونت اداره ارگان های محل و با همکاری تیم ترینران جندر و ارتقای ظرفیت وزارت امورزنان برای ۴۰ تن از کارمندان اداره ارگان های محل تدویر گردید.

هدف این کارگاه آموزشی  که در راستای کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان که  از سوی وزارت امورزنان در تمام کشور راه اندازی گردیده بود بلند بردن سطح آگاهی از نتایج منفی خشونت بالای فرد٬ خانواده و جامعه و راه های بیرون رفت از این پدیده زشت عنوان شده.

کارگاه با تلاوت آیات از قرآن مجید آغازگردیده متعاقباْ امین شفیعی؛ رییس ارتقای ظرفیت اداره ارگان های محل پیرامون حقوق زن افغانستان در ادوار تاریخ و نقش فعالیت زنان در عرصه های مختلف زندگی صحبت نمودند.

سپس سید باقر امیری ترینر جندر وزارت امورزنان در مورد قانون منع خشونت علیه زنان را به اشتراک کننده گان معلومات ارایه نمودند.

دراخیر کارگاه اشتراک کننده گان تعهد نمودند تادر برابر خشونت علیه زنان مبارزه نمایند تا یک جامعه مرفع و انکشاف یافته داشته باشند.

 


ورکشاپ منع خشونت علیه زنان در اداره انرژی اتمی

آمریت جندر یونت اداره انرژی اتمی با همکاری آمریت جندر و ارتقای ظرفیت وزارت امورزنان ورکشاپ یک روزه منع خشونت علیه زنان را به اشتراک ۳۰ تن از کارمندان اداره انرژی اتمی به تاریخ ۲۵قوس در تالار کنفرانس های آن اداره تدویر نمودند.

هدف از تدویر ورکشاپ در راستای کمپاین ۱۶ روزه منع خشونت علیه زنان و بلند بردن سطح آگاهی و ارتقای ظرفیت کارمندان آن اداره درمورد منع خشونت علیه زنان گفته شد.

ورکشاپ با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردیده متعاقبا‌ْ رییس عمومی اداره انرژی اتمی در باره اهمیت  تدویر همچون ورکشاپ های آموزشی جهت بلند بردن سطح آگاهی کارمندان ادارات و مبارزه علیه پدیده زشت خشونت علیه زنان صحبت نموده بعدا‌ْ سید باقر امیری؛ ترینر جندر و ارتقای ظرفیت وزارت امورزنان قانون منع خشونت را به اشتراک کننده گان توضیح و تشریح نمودند و به سوالات اشتراک کننده گان در رابطه پاسخ ارایه کردند.

قابل یاد آوری میباشد آمریت جندر یونت اداره انرژی اتمی به مناسبت بزرگداشت از ۲۵ نوامبر روز محوخشونت علیه زنان و کمپاین ۱۶ روزه محوخشونت علیه زنان بورد را در صحن اداره انرژی اتمی ایجاد نمودند که در آن محتویات معلوماتی در رابطه به کاهش و محو خشونت علیه زنان قرار میگیرد.


تدویر برنامه آگاهی دهی از قانون منع خشونت علیه زنان در راستای کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان در وزارت اطلاعات و فرهنگ

آمریت جندر یونت وزارت اطلاعات و فرهنگ در راستای کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان برنامه آگاهی دهی از قانون منع خشونت علیه زنان را به تاریخ ۴ قوس در تالار کنفرانس های بین المللی وزارت اطلاعات و فرهنگ با همکاری تیم ترینران وزارت امورزنان به اشتراک بیش از ۱۲۰ تن از کارمندان آن وزارت تدویر نمودند.

برنامه با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردیده متعاقبا‌ْ محترم پوهنیارسیده مژگان مصطفوی؛ معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ پیرامون قانون منع خشونت علیه زنان صحبت کرده گفتند: قانون منع خشونت علیه زنان یکی از دست آورد های بزرگ دولت در دهه اخیر می باشد که دارای ۴فصل و۴۴ ماده است. خانم مصطفوی همچنان افزودن که: کمیسیون در راستای محوخشونت علیه زنان نیز کار میکند که به تعداد ۱۳ وزارت به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ در آن عضویت دارد. وی ابراز امید واری از تطبیق و عملی شدن موارد قانون منعخشونت علیه زنان در سراسر کشور نمودند.

پس محبوبه سعادت؛ آمرجندر یونت وزارت اطلاعات وفرهنگ پیام محترم البرنظری؛ وزیر امورزنان را در رابطه ۲۵ نوامبر روز بین المللی محوخشونت علیه زنان به خوانش گرفتند.

در اخیر برنامه پیرامون قانون منع خشونت علیه زنان٬ انواع خشونت علیه زنان که دامن گیر زنان و دختران کشور است معلومات به اشتراک کننده گان ارایه نمودند  و اشتراک کننده گان تعهد نمودند تا در مقابل خشونت علیه زنان مبارزه نموده تا یک جامعه بدون خشونت و با امن  داشته باشتند. برنامه با دعایه خیر وصلح مردم افغانستان پایان یافت .

 


تدویر کارگاه آموزشی محو خشونت علیه زنان در اداره هوا نوردی ملکی

آمریت جندر یونت اداره هوانوردی ملکی با همکاری وزارت امورزنان کارگاه آموزشی محوخشونت علیه زنان را برای کارمندان اداره هوانوردی ملکی در تالار کنفرانس های آن اداره تدویر نمودند.

این کارگاه در راستای کمپاین ۱۶ روزه محوخشونت علیه زنان که از سوی وزارت امورزنان راه اندازی گردیده و هدف از آن  بلند بردن سطح آگاهی کارمندان در رابطه به محو خشونت علیه زنان وهمچنان برگداشت از ۲۵ نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان گفته شد.

در کارگاه آموزشی موضوعات خشونت علیه زنان٬ انواع خشونت٬ خشونت های خانواده گی و راه های بیرون رفت از پدیده شوم وتشریح و توضیح قانون منع خشونت علیه زنان از سوی تیم ترینران وزارت امورزنان به اشتراک کننده گان ارایه گردید.

در اخیر کارگاه اشتراک کننده گان تعهد نمودند تا در برابر خشونت علیه زنان مبارزه نموده تا این پدیده شوم را از خانواده٬ جامعه و کشور ریشه کن نموده باشند.


ورکشاپ کاهش خشونت علیه زنان در وزارت ترانسپورت

آمریت جندر وزارت ترانسپورت با همکاری وزارت امورزنان ورکشاپ کاهش خشونت علیه زنان را در ریاست ترانسپورت زمینی ولایت کابل برای یک روز تدویر نمودند.

این ورکشاپ در راستای کمپاین ۱۶ روزه کاهش و محوخشونت علیه زنان که از سوی وزارت امورزنان راه اندازی گردیده بودبه هدف بلند بردن سطح آگاهی کارمندان وزارت ترانسپورت در رابطه به کاهش خشونت ها علیه زنان گتفه شد.

در ورکشاپ مذکور روی موضوعات: پیامد های خشونت علیه زنان بالای خانواده و جامعه ٬ قانون منع خشونت علیه زنان و چگونگی مبارزه علیه خشونت و دریافت راه های بیرون رفت از خشونت از سوی تیم ترینران وزارت امورزنان معلومات ارایه گردید.

در اخیر ورکشاپ اشتراک کننده گان تعهد نمودند تا در برابر خشونت علیه زنان مبارزه نمایند تا یک جامعه بدون خشونت و سعادتمند داشته باشند.

ورکشاپ با دعا خیر و صلح مردم افغانستان به پایان رسید.


گزارش فشرده از فعالیت های آمریت جندریونت وزارت معارف

آمریت جندریونت وزارت معارف در مطابقت به وظایف و پلان های مطروحه یک سلسله فعالیت های را درراستای تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان انجام داده اند:

 1. تدویر ورکشاپ هفت روزه منع خشونت علیه زنان برای ۲۰۰ تن از کارمندان وزارت معارف با همکاری تیم ترینران آمریت جندر وزارت امورزنان
 2. تدویر ورکشاپ یک روزه آگاهی دهی از تطبیق برنامه های آگاهی دهی عامه و موضوع جندر در سطح وزارت ها و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای ۲۵ تن از کارمندان.
 3. تدویر ورکشاپ های آگاهی دهی از قانون منع خشونت علیه زنان٬ حقوق زنان از دیدگاه اسلام و جندر به مدت یک روز در ولایت های غور و بامیان برای ۱۰۰ تن از معلمین و کارمندان وزارت معارف

معرفی ۹ تن از کارمندان آمریت جندریونت وزارت معارف به ورکشاپ های آموزشی وزارت امورزنان جهت ارتقای ظرفیت کاری


سیمینار یک روزه حقوق زنان از دید گاه اسلام در اداره عالی تفتش

آمریت واحد جندر اداره عالی تفتش با همکاری آمریت ارتقای ظرفیت وزارت امورزنان سیمیناریک روزه حقوق زنان از دیدگاه اسلام  را به تاریخ ۲۲ جدی در تالار کنفرانس های آن اداره به اشترک ۲۲ تن از کارمندان اداره عالی تفتش تدویرنمودند.

هدف از تدویر سیمینار مذکور بلند بردن سطح آگاهی و ارتقای ظرفیت کارمندان گفته شده.

سیمینار با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردیده متعاقبا‌ْ الحاج قاضی عبدالله آخند زاده؛ معاون مالی و اداری اداره عالی تفتش ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان در مورد موثریت تدویر همچون سیمینار ها را در بلند بردن سطح آگاهی و ارتقای ظرفیت کارمندان صحبت کردند.

بعدا‌ْ تیم ترینران آمریت ارتقای ظرفیت جندر وزارت امورزنان مطابق به اجندای ترتیب شده سیمینار موضوعات ومحتویات سیمینار را به اشتراک کننده گان ارایه نمودند.

سیمینار با دعایه خیر وصلح مردم افغانستان به پایان رسید. 

 


ورکشاپ قانون  منع خشونت علیه زنان در اداره ملی حفاظت محیط زیست

آمریت جندر یونت اداره ملی حفاظت محیط زیست با همکاری آمریت ارتباط ظرفیت وزارت امورزنان ورکشاپ یک روزه قانون منع خشونت علیه زنان را به تاریخ هشتم قوس با اشتراک بیش از ۳۰ تن از کارمندان آن وزارت تدویر نمودند.

هدف از تدویر ورکشاپ مذکور بلند بردن سطح آگاهی کارمندان در رابطه به مسایل منع  خشونت علیه زنان گفته شد.

ورکشاپ با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید سپس مطابق به اجندای ترتیب شده ورکشاپ ٬ موضوع و محتویات ورکشاپ از سوی تیم ترینران آمریت جندر وزارت امورزنان به اشتراک کننده گان پیشکش شد. که دریکی از بخش ها حقوق زنان ازدیگاه اسلام نیز به شتراک کننده گان ارایه گردید.

درختم ورکشاپ اشتراک کننده گان تعهد نمودند تا با این پدیده زشت خشونت از هرطریق مبارزه نمایند تا یک جامعه بدون خشونت و باسعادت داشته باشند. ورکشاپ به دعایه خیر وصلح مردم افغانستان به پایان رسید.

 


بیوگرافی نادره رشیدی آمر جندریونت اداره ملی حفاظت محیط زیست

محترمه نادره رشیدی فرزند عبدالرسول درپوهنتون کابل پوهنخی اقتصاد رشته پلان گذاری به سویه لیسانس تحصیلات خود را به پایان رسانیده است.

خانم رشیدی مدت ۲۳ سال در ادارات مختلف دولتی ایفای وظیفه نموده اند که درسال۱۳۹۰ از طریق پروسه رقابت آزاد کمیسیون مستقل خدمات ملکی به صفت آمر جندریونت اداره ملی حفاظت محیط زیست تقرر حاصل نموده اند.


از ۲۵ نوامبر روز محوخشونت علیه زنان در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بزرگداشت به عمل آمد

آمریت واحد جندر وزارت امور مهاجرین وعودت کننده گان با همکاری آمریت جندر و ارتقای ظرفیت وزارت امورزنان طی محفلی به تاریخ ۲۵ قوس از ۲۵ نوامبر روز محوخشونت علیه زنان با اشتراک  کارمندان وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان در تالارکنفرانس های آن وزارت بزرگداشت به عمل آوردند.

هدف از تدویر محفل بزرگداشت از روز بین المللی محوخشونت علیه زنان گفته شد.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید. سپس انجنیر احمد ولی حکمی؛ معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان محفل را رسما‌ْ افتتاح نمودنده و تجلیل و بزرگداشت از روز محوخشونت علیه زنان را با ارزش گفتندو به وضیعیت زنان و خشونت ها در مقابل شان در روستاها کشور اشاره کردند.

در ادامه تیم ترینران جندر و ارتقای ظرفیت وزارت امورزنان قانون منع خشونت علیه زنان را برای اشتراک کننده گان محفل توضیح و تشرح نمودند.

اشتراک کننده گان دراخیر محفل تعهد کردند تا در برابر خشونت علیه زنان مبارزه همجانبه نمایند تا این پدیده شوم را کاهش ومحو نمایند تا یک جامعه سالم و سعادتمند داشته باشند. محفل دعایه خیر وصلح مردم افغانستان به پایان رسید.