وظایف عمده - وزارت امور زنان

وظایف عمده

معرفی مختصر ریاست امور حقوقی

معلومات عمومی

ریاست امور حقوقی از بدو تاسیس وزارت یعنی در سال 1380 در تشکیلات وزارت امور زنان تحت معینیت پالیسی و مسلکی ایجاد گردیده و تطبیق کننده پالیسی های حقوقی وزارت در قبال زنان کشور میباشد که تشکیل این ریاست دارای 11 بست بوده کارمندان مذکور همه مسلکی و دارای مدرک لیسانسه حقوق و شرعیات میباشند. این ریاست دارای یک بست مدیریت اجرائیه، سه بست آمریت ( آمریت طرح و بازنگری اسناد تقنینی، آمریت دسترسی زنان به عدالت، سکرتریت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن) سه مدیریت عمومی (مدیرعمومی تنویر حقوقی، مدیریت عمومی مشوره های حقوقی، مدیریت عمومی ارجاع و پیگیری قضایا) و سه کارشناس حقوقی میباشد.

 هدف اساسی این ریاست تامین حقوق حقه زنان و حل معضلات فامیلی و همچنین بهبود بخشیدن وضعیت زنان در عرصه های مختلف حقوقی میباشد.

اهداف عمده ریاست امور حقوقی :

 • تعدیل و تسوید اسناد تقنینی جهت بهبود وضعیت حقوقی زنان
 • فراهم سازی زمینه، جهت تطبیق قانون منع خشونت علیه زن
 • رسیدگی به قضایای خشونت علیه زن و پیگیری قضایای خشونت در ارگان های عدلی و قضایی
 • بلند بردن سطح آگاهی عامه در مورد حقوق شرعی و قانونی زنان
 • آگاهی عامه در مورد علل و عوامل خشونت جهت کاهش این پدیده در اجتماع

فشرده وظایف ریاست امور حقوقی

 1. طرح و تطبیق پالیسی های حقوقی وزارت امور زنان در سطح مرکز و ولایات .
 2. ارائه طرح های پیشنهادی در پروسه قانونگذاری به منظور حمایت از حقوق زنان و اطفال جامعه .
 3. حمایت و دفاع از حقوق زنان (تبلیغ جهت رفع خشونت علیه زنان و بلند بردن سطح آگاهی حقوقی زنان از حقوق شان در پرتو قوانین نافذه کشور .
 4. نظارت، تجزیه ، تحلیل،تعقیب و بررسی دوسیه های قضایای حقوقی زنان در مرکز و ولایات .
 5. جستجوی راه حل قضایای حقوقی زنان و معرفی آنان به ارگانهای عدلی وقضائی.
 6. تامین ارتباط و هماهنگی میان ارگانهای دولتی و غیر دولتی که در راستای حقوق زنان در مرکز و ولایات فعالیت می نمایند .
 7. ارائه ارقام و احصائیه دقیق از موارد خشونت علیه زنان به مقام وزارت .
 8. مصاحبه و انعکاس قضایا و مشکلات حقوقی زنان در رسانه ها .
 9. ارائه مشوره های حقوقی به زنان نیازمند و حل قضایا و مشکلات فامیلی آنها .
 10. ارسال اسناد حقوقی به مراجع عدلی و قضایائی و نتایج طب عدلی به محاکم و حارنوالی به منظور رسیده گی بهتر.
 11. تدویر جلسات کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان به منظورکاهش خشونت .
 12. تهیه گزارش از تصامیم اخذ شده در کمیسیون عالی منع خشونت و ارجاع آن به اداره های ذیربط .
 13. توحید وجمع بندی پلان پروژه های حقوقی ارگانهای ذیربط و ارائه آن به کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن .