صفحه خاص برای تعمیل فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

فرمان

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

 

اولین گزارش وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تعمیل فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

دومین گزارش وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تعمیل فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

سومین گزارش وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تعمیل فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

چهارمین گزارش وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تعمیل فرمان 45 ریاست جمهوری

پنجمین گزارش وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تعمیل فرمان 45 ریاست جمهوری

فراخوان به کمپاین سرتاسری منع خشونت علیه زنان

  ششمین گزارش وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تعمیل فرمان 45 ریاست جمهوری

  فشرده فعالیت های انجام یافته و پلان تطبیقی وزارت امورزنان برای چگونگی اجراآت جهت تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

  گزارش به اداره محترم امور- سفر رسمی هیئت رهبری وزارت امورزنان به ولایت پنجشیر

هفتمین گزارش وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تعمیل فرمان 45 ریاست جمهوری

سفر رسمی هیئت رهبری وزارت امورزنان به ولایت کاپیسا

گزارش به اداره محترم امور- سفر رسمی رهبری وزارت امورزنان به ولایت کاپیسا

                                                   

هشتمین گزارش وزارت امور زنان از چگونگی اجراآت بمنظور تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

سفررسمی هیئت رهبری وزارت امورزنان به ولایت پروان در مطابقت به فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

نهُمین گزارش وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

سفر وزیر امورزنان در مطابقت با فرمان 45 ریاست جمهوری به ولایت کندوز

کنفرانس علمی- تحقیقی نقش تعالیم والای اسلام در جلوگیری خشونت علیه زن، مطابق با فرمان شماره 45 ریاست جمهوری برگزارشد

دهمین گزارش وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

یازدهمین گزارش وزارت امورزنان ازچگونگی اجراآت بمنظور تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

آغاز کمپاین سرتاسری کاهش خشونت علیه زنان در مطابقت به تطبیق فرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان در در ولایت فاریاب

افزایش زنان در کورس های آموزشی وفعالیت های اجتماعی در متابعت از برنامه های توسعه اقتصادی زنان به تداوم تطبیق فرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان

آغاز کمپاین سرتاسری کاهش خشونت علیه زنان در متابعت از فرمان45 مقام عالی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان در ولایت غزنی

فعالیت های ریاست امورزنان ولایت فراه در راستای برپایی کمپاین محوخشونت و تطبیق فرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان

گزارش از کمپاین محو خشونت در متابعت از فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در ولایت غور

گزارش از کمپاین محوخشونت در متابعت از فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در ولایت لغمان

گزارش از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت کندوز در رابطه به کمپاین محوخشونت علیه زنان در متابعت از فرمان 45 ریاست جمهوری

گزارش از کمپاین محو خشونت علیه زنان در متابعت از فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در ولایت جوزجان

گزارش از کمپاین محوخشونت علیه زنان در متابعت از فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در ولایت لوگر

گزارش ریاست امورزنان ولایت تخار از آغاز کمپاین محو خشونت علیه زنان در متابعت از فرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری

آغاز کمپاین سرتاسری کاهش خشونت علیه زنان در مطابقت به تطبیق فرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان در در ولایت بدخشان

آغاز کمپاین سرتاسری کاهش خشونت علیه زنان در مطابقت به تطبیق فرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان در در ولایت بغلان

فشرده گزارش از فعالیت های انجام یافته وزارت امورزنان جهت تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

مورد اول - مباحث مشترک بین ادارات دولتی

فشرده گزارش از فعالیت های انجام یافته وزارت امورزنان جهت تطبیق ماده 32فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

دوازدهمین گزارش وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تطبیق بند دوم ماده 23 فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

سیزده همین گزارش از فعالیت های انجام یافته وزارت امورزنان جهت تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

چهاردهمین گزارش از فعالیت های انجام یافته وزارت امورزنان جهت تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

پانزده همین گزارش از فعالیت های انجام یافته وزارت امورزنان جهت تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

شانزده همین گزارش از فعالیت های انجام یافته وزارت امورزنان جهت تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

هفد همین گزارش از فعالیت های انجام یافته وزارت امورزنان جهت تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

هژده همین گزارش از فعالیت های انجام یافته وزارت امورزنان جهت تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

نزدهمین و بیستمین گزارش از فعالیت های انجام یافته وزارت امورزنان جهت تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

گزارشات وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در خصوص مباحث مشترک بین ادارت دولتی، اول - سوم

گزارشات وزارت امورزنان از چگونگی اجراآت بمنظور تطبیق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در خصوص مباحث مشترک بین ادارت دولیتی

چهارم - ششم