دستآورد های وزارت امورزنان طی سال 1381 الی 1390

دستآورد های وزارت امورزنان طی سال 1381الی 1390

مقدمه

وزارت امور زنان بر اساس توافقنامة بن، همزمان با آغاز کار ادارة موقت با تشکیل مجموعی 923 بست پس از تبدیلی و ارتقا از مؤسسه نسوان به وزارت آغازبه کار نمود و پس از سال 1385 با تطبیق پروسۀ اصلاح ساختار مجدد (PRR) تا اکنون دارای 874 تن کارمند داخل تشکیل می باشد.

این وزارت در نخستین روزهای ایجادش عاری از هر نوع امکانات و تجهیزات کاری بود. به جز یک دفتر در مرکز، نمایندگی یا واحدهای دومی در ولایات نداشت. کمبود کادرهای مسلکی کاملاً محسوس بود و تعمیر فعلی شدیداً به بازسازی نیاز داشت. هیچ نوع وسایل اداری و دفتری وجود نداشت. باغ زنانة کابل فاقد هر گونه وسایل اساسی و مراکز آموزشی بود و بیشترینه در امور خیریه و پیشبرد برنامه های عادی که توسط همکاران بین المللی تمویل و تهیه می گردید، اشتغال داشت. به گونة روشن می توان دریافت وزارت امور زنان که در جریان سالهای نخستین، به تجهیز ادارات و ایجاد واحدهای دومی دست یافته و به تعقیب آن با طرح پالیسی ها ضمن انجام فعالیت های مؤثر  و راه اندازی برنامه های متعدد به نفع زنان، اقدام به طرح و تصویب پلان کاری ملی برای زنان افغانستان را نمود.

پس از تصویب این پلان ده ساله، فعالیت های خویش را بر اساس توانمند سازی زنان به منظور نیل به هدف و کسبِ حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدنی زنان در عرصه های گوناگون؛ در پرتو قوانین مدوّن و بر مبنای ارشادات دین مقدس اسلام  تسریع بخشید.

در حال حاضر فعالیت های این وزارت مطابق به اهداف، استراتیژی و مأموریتش که همانا، تغییر ذهنیت جامعه نسبت به نقش و موقف زن می باشد؛ در عرصه های پالیسی سازی و اصلاح قوانین، زمینه سازی برای مشارکت زنان در فعالیت های آموزشی از طریق هماهنگی و ایجاد فرصت ها، تنویر اذهان عامه، پیگیری مسایل حقوقی و ارائة مشورت های حقوقی، نظارت از تطبیق پالیسی های جندر در ادارات افغانستان و جلب مساعدت های مادی موسسات تمویل کننده برای تطبیق برنامه های پلان کاری ملی برای زنان کشور تمرکز دارد، که مبتنی بر آن دستاوردهای چشمگیری داشته است.

فعالیت ها و دستاوردهای ده سال اخیر

الف - در بخش طرح پالیسی ها، تسوید قوانین و آوردن تعدیل در مقرره ها

تکمیل و تصویب پلان کاری ملی ده سالۀ دولت در قبال زنان افغانستان، این پلان  برای اولین بار به منظور ایجاد فعالیت های هماهنگ و سیستماتیک جهت بهبود وضع زنان در عرصه های  شش گانه (مشارکت سیاسی زنان، تعلیم و تربیه، صحت، انکشاف اقتصادی، امنیت و حاکمیت قانون و حقوق بشر) تهیه گردیده و اکثر برنامه ها و پروژه های آن از طریق نهادهای دولتی و غیر دولتی در حال اجرا می باشد که وزارت امور زنان صرف مسوولیت حمایت تخنیکی و نظارت از تطبیق چگونگی پروژه های پلان مذکور را به عهده داشته که بر اساس آن پیشرفت های قابل ملاحظه یی در زندگی زنان رونما گردیده است؛ چنانچه اشتراک زنان در تمام عرصه ها از جمله در پروسه صلح، مشارکت سیاسی و اجتماعی در مطابقت با قانون اساسی تضمین گردیده و نهادهای جامعه مدنی تحت رهبری و حمایت دولت در عرصه های مختلف مصروف فعالیت های سیاسی و اجتماعی اند که پیشرفت های حاصله طی سال های اخیر با ذکر درصدی آن قرار ذیل ارائه می گردد:

 • 20درصد حضور زنان در لویه جرگه قانون اساسی، 12 درصد لویه جرگه اضطراری، 25  درصد جرگه مشورتی صلح، 18 درصد جرگه عنعنوی و 32 درصد در کنفرانس بن دوم
 • 40 درصد اشتراک زنان در انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شوراهای ولایتی
 • 27 درصد در ولسی جرگه و 22 درصد در مشرانو جرگه
 • به اساس آمار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و تایید  ادارۀ احصاییه مرکزی حضور بانوان به عنوان کارمند در ادارات دولتی به 22 درصد بلند رفته است.
 • سهم زنان در مسایل قضایی و حقوقی 10 درصد
 • 9 درصد حضور زنان در سطح تصمیم گیری
 • 5 درصد حضور زنان در سکتور امنیتی
 • 24 درصد زنان در سکتور صحت
 • 19 درصد محصلان پوهنتون ها و 15 درصد استادان پوهنتون ها
 • درصدی شاگردان اناث 38 درصد
 • حضور معلمان زن 30 درصد
 • 26 درصد مکاتب ابتدایی نسوان، 34 درصد مکاتب متوسطه نسوان و 30 درصد مکاتب لیسه نسوان
 • بلند رفتن سطح سواد خانم ها تا 16 درصد میرسد
 • 15 درصد محصلان پوهنتون های خصوصی و 7 درصد استادان پوهنتون های خصوصی
 • 27 درصد متعلمان مکاتب خصوصی
 • به اساس گزارش صحت باروری وزارت صحت عامه، مرگ و میر مادران در اثنای ولادت از 1600 به 327 نفر در هر 100هزار کاهش یافته و دسترسی زنان به خدمات صحی در حال افزایش است.
 • حضور زنان درعرصه زراعت تا 30 درصد
 • بیش از دو صد هزار زن از  پروگرام های انکشافی در ولایات و مرکز مستفید گردیده اند.
 • 22 درصد حضورزنان در جامعه مدنی
 • 35 درصد حضور زنان در شوراهای محلی
 • سهم زنان در سکتور خصوصی و تشبثات آن افزایش قابل ملاحظه یی داشته و فعلاً 760 شرکت خصوصی توسط زنان اداره می گردد.

تصویب پالیسی رسیدگی به زنان فقیر، گداهای روی جاده و زنان بی سرپرست

 • تطبیق این پالیسی به کمک وزارت های محترم کار و امور اجتماعی، اطلاعات و فرهنگ، مالیه، احیا و انکشاف دهات، صحت عامه، امور داخله، عدلیه، لوی څارنوالی، سره میاشت، بانک های دولتی، موسسۀ انکشافی ملل متحد ILO و هماهنگی وزارت امور زنان، قدم های مؤثر جهت کاهش فقر زنان محسوب می شود.

طرح پالیسی بهبود دسترسی زنان محبوس به عدالت

 • هدف این پالیسی بهبود وضع حقوقی و دسترسی زنان محبوس به عدالت و میکانیزم هایی است که سبـب رسیدگی عادلانه و به موقع در قضایای شان می گردد. در حال حاضر برای اجرای بودجۀ آن به وزارت مالیه ارسال گردیده است.

     تکمیل پالیسی افزایش شمولیت دختران در مکاتب

 • این پالیسی توسط شورای وزیران به تصویب رسیده است که هدف آن افزایش شمولیت دختران در مکاتب، تعلیمات اساسی و فراهم ساختن فرصت های مساویانه تعلیمی برای دختران می باشد.

    تهیه مسوده پالیسی افزایش تداوم تعلیم و تحصیل دختران

 • مسوده این پالیسی در جریان است که هدف آن افزایش تداوم تعلیم و تحصیل دختران در پوهنتون ها و سایر موسسات تحصیلات عالی می باشد.

تهیۀ مسودۀ پالیسی تقویت زنان در عرصه های اقتصادی

 • هدف این پالیسی، فراهم آوری سهولت های لازم اقتصادی برای زنان، سهم گیری زنان درعرصه های مختلف اقتصادی کشور و زمینه سازی رشد زنان به منظور خود کفایی شان درجامعه میباشد.

ترتیب مسوده پالیسی رسیدگی به زنانی که در سکتورهای خصوصی فعالیت دارند

 • مسوده این پالیسی به همکاری ارگان های ذیربط آماده گردیده که جهت تصویب، آماده ارسال به جلسۀ شورای محترم وزیران می باشد. هدف این پالیسی دسترسی زنان به توانمندی اقتصادی می باشد تا با تأمین حداقل عاید به طور فزاینده یی به کمک و همکاری سکتور خصوصی نایل گردند.

تکمیل پالیسی  جلوگیری از مصارف گزاف در محافل عروسی

 • هدف  آن بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خانواده ها به منظور جلوگیری از فساد اجتماعی  ناشی از رسم و رواج های ناپسند و پر مصرف می باشد  که بدین سلسله  202 زوج در ولایات هرات، بلخ و پروان به شکل دسته جمعی مراسم عروسی شان را برگزار نمودند.

ایجاد مرکز انکشاف پالیسی ها  در مقر وزارت امور زنان

 •  هدف ایجاد این مرکز، ارزیابی و بازنگری کلیه پالیسی های دولت در شش ساحۀ پلان کاری ملی برای زنان جهت تأمین جایگاه زنان در سراسر افغانستان می باشد.

    ایجاد واحدهای تقویت و حمایت زنان

 • ایجاد واحدهای تساوی جنسیت اجتماعی در 22 وزارت خانه که هدف آن حساس سازی استراتیژی ها، پالیسی ها، پروگرامها، پروژه ها، موضوعات بودجوی، قوانین، مقررات و تشکیلات از نگاه تساوی جنسیت اجتماعی، افزایش نقش و مشارکت زنان در اداره و رهبری می باشد.

ب – درعرصه حقوقی

 با تهیه 3 قانون زیر عناوین ( قانون منع خشونت علیه زن، قانون خانواده و قانون سرپرستی اطفال یتیم و مقرره مراکز حمایوی زنان که به ترتیب ارائه می گردد:

 1. تکمیل قانون منع خشونت علیه زن:

هدف آن تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات مغایر احکام دین مقدس اسلام که به داخل چهار فصل و چهل و چهار ماده تهیه گردیده است که مورد تأیید شورای محترم وزیران قرار گرفته است.

 1. تکمیل قانون خانواده:
 • هدف این قانون، حمایت و تحکیم خانواده و رفع رسومی است که مغایر اساسات دین مبین اسلام می باشد. این قانون  در 10 فصل و 210 ماده تهیه شده و جهت تدقیق به وزارت عدلیه ارسال گردیده است.
 1. تکمیل قانون سرپرستی اطفال یتیم
 • هدف این قانون، حمایت و کمک به اطفال یتیم و بی سرپرست و تأمین منافع مادی و معنوی آنان می باشد، که در 5 فصل و 27 ماده تهیه گردیده ومورد تائید شورای محترم وزیران قرار گرفته است .

    ترتیب مقرره مراکز حمایوی زنان

 • دسترسی زنان متضرر و معروض به خشونت؛ به محلات امن رهایشی می باشد که در 5 فصل و 33 ماده تهیه گردیده و در مصوبه شماره 21 مورخ 14/6/1390 از طرف شورای وزیران به تصویب رسید.

بخش دیگری از فعالیت های حقوقی عبارتند از:

 • حل وفصل3000 قضیه درسال 1386 از طریق ارائه مشوره های حقوقی و اخذ وکلای مدافع با هماهنگی و همکاری نهادهای عدلی و قضایی
 • ثبت  4305  قضیه درسال 1387 که 264 قضیه آن از طریق ارائه مشورت های حقوقی و اخذ وکلای مدافع با هماهنگی و همکاری ارگانهای عدلی وقضایی حل وفصل گردیده است.
 • ثبت (6692) قضیه درسال 1388 که 3279 قضیه آن از طریق ارائه مشورت های حقوقی و اخذ وکلای مدافع با هماهنگی و همکاری ارگانهای عدلی وقضایی حل و فصل گردیده است.
 • ثبت 6717 قضیه درسال 1389 که (4501) قضیه آن ازطریق ارائه مشورت های حقوقی و اخذ وکلای مدافع با هماهنگی وهمکاری ارگانهای عدلی وقضایی حل وفصل گردیده است.
 • ثبت 6439 قضیه درسال 1390 که (3343) قضیه آن ازطریق مشورت های حقوقی و اخذ وکلای مدافع  باهماهنگی وهمکاری ارگانهای عدلی و قضایی حل وفصل گردیده است.
 • ایجاد 6 مرکز مشوره و مساعدت های حقوقی در ولایات پروان، ننگرهار، هرات، بلخ و بامیان جهت کاهش خشونت وحفظ سلامت خانواده ها.

- ایجاد کمیسیون های منع خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات جهت پیگیری قضایای خشونت علیه زنان

 • بازنگری و بازرسی دوسیه های نسبتی زنان از طریق کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محبوسان که سالانه تعداد زیادی از خانم ها به مناسبت های مختلف رها و یا در حبس شان تخفیف به عمل آمده است.
 • از طریق پروژه حقوق شرعی و قانونی زنان در ولایت هرات 560 ملا امام از 10 ولسوالی، در ننگرهار 1320 ملا امام از 22 ولسوالی، در بلخ 250 ملا امام از 5 ولسوالی مصروف اند که از طریق منابر مساجد بر تامین حقوق زنان کار می نمایند. تا اکنون 300 ملا امام جهت تبادل افکار به کشورهای اسلامی اعزام گردیده اند که این روند برای تامین حقوق زنان و ترویج آن  از طریق علمای گرامی در سایر ولایات نیز ادامه می یابد.

در بخش آگاهی عامه و ارتقای ظرفیت

 • راه اندازی کنفرانس ها و سمینارهای ملی و بین المللی تحت عناوین (کنفرانس زن از دیدگاه قرآن به همکاری بنیاد علامه شهيد سيد اسماعيل "بلخی" کنفرانس زنان افغان وهند در میان سنت وتجددگرایی به همکاری انجمن افغان هند. چهارمین نشست تخینکی سارک در رابطه به مسایل زنان، اطفال و نوجوانان و کنفرانس نقش زنان در بازسازی کشور به کمک دفتر یونسکو.
 • راه اندازی (192) کمپاین آگاهی عامه، به همکاری علمای دینی، متنفذان محل و سازمان های منطقوی به منظور بلند بردن آگاهی عامه و ذهنیت دهی جهت تأمین حقوق زنان تحت عناوین (حقوق زن از دیدگاه اسلام و قانون منع خشونت علیه زنان، بد و بدل و اضرار آن از دیدگاه اسلام، ثبت نکاح و نکاحنامه جدید، نقش و حضور زنان در حیات سیاسی واجتماعی با احزاب سیاسی، منع ازدواج اجباری، قانون خانواده، کاهش فقر مزمن که در حدود دوصد و پنجاه و یکهزار و نه صد و پنج  زن از آنها مستفید شده اند.
 • تدویر بیشتر از (310) ورکشاپ و سیمینارهای متعدد به منظور ظرفیت سازی وآگاهی دهی زنان و مردان درمرکز و ولایات.
 • نشرکتاب احصائیوی وضع زنان و مردان از سال 1387 - 1390 که حاوی ارقام و معلومات در مورد شش بخش پلان کاری ملی برای زنان افغانستان می باشد.
 • نشر کتاب گزارش کشور در رابطه به تطبیق اعلامیه و سند جنبش پیکن در عمل.
 •  تهیه کتاب حقوق زن از دیدگاه اسلام، مربوط به  پروژه UNFPA برای مدارس.
 • چاپ کتاب مجموعه قوانین اساسی افغانستان، در رابطه به حقوق زنان به کمک مالی دفترIOM   که مجموعاً در طی پنج سال اخیر به تعداد چهار دوره کتاب چاپ و به نشر رسیده است.

در بخش فرهنگی و اجتماعی

- زمینه سازی برای ایجاد (6201) شش هزار و دوصد و یک کورس سواد آموزی، آموزش قرآنکریم، انگلیسی و کمپیوتر در ولایات کشور به کمک موسسات و نهادهای ملی و بین المللی که درسال 1386(52425) زن، سال1387 (113554) زن، سال 1388(159300) زن، 1389(58815) زن، سال1390 (101609) که مجموعاً در پنج سال اخیر(485703) از پروژه های آموزشی و مهارت های مسلکی کمپیوتر و انگلیسی مستفید گردیده اند.

 • جندر سازی در کریکولم پولیس ( گنجانیدن زنان درتقسیم اوقات کاری پولیس به اساس تساوی جنسیت اجتماعی) و راه اندازی کمپاین برای شمولیت زنان در صفوف پولیس، چنانچه در ولایات بلخ، ننگرهار و اکثر ولایات آموزش پولیس زن از طریق ریاست های امور زنان زمینه سازی گردیده است.
 • تشویق زنان متأهل به مکاتب عمومی به منظور ارتقای سطح تعلیمی شان در مرکز و ولایات.
 • اعزام 150 فارغان صنوف دوازده به بورسیه تحصیلی کشور بنگله دیش.

زمینه سازی برای مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی از طریق هماهنگی و تأسیس مراکز آموزشی

 • اعمار ساختمان های کمپلکس برای ریاست های امور زنـــــان در سی و دو ولایت (که بیست و دو باب آن از طریق جلب کمک مالی دونران و نه باب آن از طریق بودجه انکشافی اعمار گردیده است.
 • اعمار باغ های زنانه با ملحقات آن به شمول مراکز آموزشی، مارکیت صنایع دستی زنان، جمنازیوم و رستورانت در شانزده ولایت کشور.
 • ایجاد شش فابریکه سویابین در چهار ولایت کشور (کابل، بدخشان، هرات و مزار شریف)
 • سلسلۀ اعمار و تکمیل مراکز آموزشی و باغ های زنانه در مطابقت با پلان؛ در  پنج سال آینده  ادامه می یابد.

در بخش پروژه آموزش های فنی و حرفوی جهت خود کفایی زنان از طریق جلب کمک های مالی و تخنیکی نهادهای ملی وبین المللی

 • زمینه سازی برای ایجاد پروژه های حرفوی به همکاری نهادهای ملی و بین المللی در مرکز و ولایات کشور که درسال 1386 به تعداد (76000) زن، سال 1387 (153241)، سال 1388 (110121)، سال 1389 (240887) در سال 1390(166292) زن که مجموعاً در پنج سال اخیر(746541) از پروژه های حرفوی مستفید گردیده اند.
 • توسعه و انکشاف پروژه های حرفوی به کمک مالی و تخنیکی دفتر همکاری های ایتالیا، سیوای هندوستان برای زنان در باغ زنانه کابل، ولایت بغلان و هرات که سالانه تعداد قابل توجهی از زنان در بخش های آموزش حکاکی سنگهای زینتی، سوادآموزی، ترمیم وسایل برقی، مبایل و رانندگی می بینند. چنانچه درباغ زنانه ولایت کابل ازاین طریق 10 کمپنی خودکفا گردیده که می توان از کمپنی سلطان رضیه درقسمت زرگری وحکاکی، طلوع شمس، ترمیم سامان الات برقی، بانوان افغان در بخش عکاسی و فلمبرداری، همیشه بهار در بخش آشپزی نام برد که 5700 خانم در رشته های مذکور از طریق این کمپنی ها آموزش دیده اند و بیش از 200 زن در سایر ادارات و رستورانت ها ایفای وظیفه می نمایند.
 • راه اندازی اولین پروژۀ آزمایشی تثبیت نیازمندی کاهش فقر در ولایت بلخ و ادامه آن در دوازده  ولایت فقیر نشین کشور.
 • تدویر هفتاد و هفت نمایشگاه در مرکز و ولایات به مناسبت روزهای ملی و بین المللی به منظور بازاریابی و تقویت صنایع دستی زنان و سه نمایشگاه بین المللی در کشورهای هندوستان و چین که در نتیجه افغانستان در نمایشگاه هندوستان با کسب مقام اول مدال طلا را از آن خود نمود.

فشرده دستاوردها

 • تصویب پلان ملی ده ساله دولت در قبال زنان افغانستان.
 • اعمار  (16) باغ زنانه در مرکز و ولایات مختلف کشور.
 • ایجاد (32) واحد دومی در ولایات به عنوان ریاست های امور زنان ولایات.
 • تأسیس (3) مارکیت عرضۀ صنایع دستی و تدویر نمایشگاه های ملی و بین المللی در مرکز و ولایات به منظور بازار یابی صنایع دستی زنان.
 • تسوید و تکمیل قوانین (منع خشونت علیه زنان، خانواده و قانون  سرپرستی اطفال یتیم)
 • ایجاد کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در مرکز و 5 ولایت کشور.
 • ورود تعدیلات در قوانین و تصویب قوانین متذکره به نفع زنان که مجموعاً به تعداد ( 4) قانون از جانب وزارت امور زنان طرح وتکمیل گردیده و در مورد 22 قانون نافذه در کشور طرح های تعدیلی به نفع زنان پیشنهاد ونیز بانک معلوماتی خشونت علیه زنان به منظور اندازه گیری وسنجش خشونت ها علیه زنان در افغانستان و بلند بردن سطح آگاهی در مورد بحران خشونت ها مبتنی بر جنسیت  به  نشر رسیده، همچنان ارایۀ مشورت های حقوقی، ثبت و پیگیری قضایای خشونت بار که سالانه در حدود دو الی سه هزار قضیه شناسایی گردیده و عرضۀ خدمات حقوقی آن به شکل رایگان برای زنان به همکاری ارگانهای عدلی وقضایی ازطریق اخذ وکلای مدافع  انجام یافته است.
 • تطبیق پالیسی ها به منظور ایجاد تبعیض مثبت، برای حضور و مشارکت زنان در همه عرصه ها.
 • افزایش سرمایه گذاری زنان و دسترسی آنان به تکنالوژی معاصر و  بازاریابی در سطح ملی و بین المللی.
 • ایجاد18 مرکز آموزش های حرفوی برای زنان و چهار مارکیت بزرگ فروش صنایع دستی.
 • ایجاد22 واحد های تساوی جنسیت اجتماعی در وزارتخانه ها و سایر ادارات مستقل دولتی به منظورنظارت از تطبیق اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان.
 • نشر بانک معلوماتی خشونت از طریق ویب سایت وزارت و جریده و مجله منتشره وزارت امور زنان.
 • ایجاد بورد مشورتی زنان نخبه به منظور سهم گیری زنان در پروسۀ صلح، روند قانون گذاری و مشارکت سیاسی در سطوح مختلف نظام.
 • عضویت در کنفرانس سارک، سازمان همکاری های اقتصادی "ایکو" کنفرانس کشورهای اسلامی OIC  و سازمان ملل متحد که از این طریق پیشرفت ها و دستاوردهای وزارت امور زنان و مشکلات زنان در سطح منطقه انعکاس یافته است.
 • تدویر ورکشاپ های آگاهی دهی که مستفید شوندگان آن سالانه حدود بیشتر از چهل هزار زن می باشد.
 • تدویر چهار کنفرانس ازدواج های اجباری، خود سوزی از نظر اسلام، اضرار بد و بدل  و اثرات ناگوار آن در ولایت های مزار شریف، هرات، ننگرهار و کابل که  نتایج آن عبارتند از:

الف -   صدور فـتوای علمای دین در جهت کاهش ازدواج های اجباری و قبل از وقت.

ب -  ترتیب و چاپ کتاب ( از مواد ارایه شده در کنفرانس )

ج -  اعلان همکاری و آمادگی علما و روحانیون در جهت احقاق حقوق زنان و کاهش خشونت ها.

 • ایجاد کورس های سواد آموزی به همکاری نهادهای ملی و بین المللی که مستفید شوندگان آن سالانه در حدود بیشتر از هشتاد هزار زن می باشند.
 • ایجاد پروژه های آموزشی از طریق جلب کمک های اقتصادی از نهادهای ملی و بین المللی در مرکز و ولایات، که سالانه در حدود یکصد و پنجاه هزار زن از این برنامه ها مستفید شده اند.
 • اعزام بیشتر از یکهزار و چهارصد تن از کارمندان زن، از طریق بورس  های کوتاه مدت و طویل المدت به خارج از کشور جهت ارتقای ظرفیت.

پلان ها و برنامه های آینده

این وزارت با تشخیص نیازمندی های موجود زنان در عرصه های مختلف، برنامۀ قابل اولویت را تحت عنوان (انکشاف ظرفیت جهت سرعت بخشیدن به روند تطبیق) به منظور تقویت پلان کاری ملی برای زنان افغانستان، طی سه سال آینده روی دست گرفته است. هدف این برنامه توانمند سازی دولت جهت رشد تساوی جندر و توانمند سازی زنان می باشد؛ تا سایر وزارتخانه ها و ادارات نیز بتوانند پلان کاری ملی برای زنان افغانستان را در پلانگذاری، پالیسی سازی، برنامه سازی، طرح بودجه، تطبیق، نظارت و ارزیابی و نحوۀ  گزارشدهی اداره مربوطۀ خود شامل سازند که این برنامه شامل اجزای سه گانۀ ذیل می باشد:

1. تبلیغ و آگاهی عامه:

 • افراد جامعه را آموزش می دهد تا آنها در مورد نقش زنان در عرصه های  انکشاف اقتصادی و اجتماعی (آموزش های مسلکی، سواد آموزی، ایجاد اشتغال، انکشاف مهارت ها، مدیریت، آب و برق، صنایع، زراعت، انکشاف زیر بناها)، آگاهی حاصل نمایند؛  بنأ ذهنیت بخشیدن و آماده ساختن اجتماع برای پذیرش زنان در تمام سطوح یکی از اولویت های کاری این وزارت است.

2. ظرفیت سازی:

 • انکشاف ظرفیت های وزارت امور زنان و سایر وزارت خانه ها برای تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان.

3. نظارت و ارزیابی:

- هدف از نظارت آنست که از روند تطبیق  پلان کاری ملی برای زنان افغانستان آگاهی دقیق داشته باشیم، در جریان تطبیق  با چه مشکلات وچالش ها مواجه خواهیم شد تا راهـــکار جدید  برای تطبیق مفیدتر و مؤثرتر آن انتخاب نمائیم. هر گاه تطبیق این روند موفق تلقی گردد بنأ مبتنی بر آن در جهت پیگیری، حمایت و انکشاف آن اقدام می گردد و پس از جمع آوری اطلاعات از طریق بخش نظارت، ارزیابی می گردد.

 

نتایج متوقعه در تطبیق این برنامه

این برنامه توانایی تطبیق نپوا (پلان کاری ملی برای زنان افغانستان) را به عنوان بخشی از برنامه های عادی در وزارت های مربوطه  و ارگان های محلی دولت نهادینه خواهد ساخت.

همچنین فرصت ها را برای زنان فراهم خواهد کرد و آنها به نحو موثرتری در فعالیت های انکشافی شان مانند:  تعلیم و تربیه و آموزش های فنی و  حرفوی که در نهایت بالنوبه تأثیرات مثبتی روی بازار کار خواهد گذاشت، نقش داشته باشند که تأثیرات ناشی از آن  در توانبخشی دولت برای عملی ساختن تعهدات ملی و بین المللی در رابطه به تساوی جنسیت اجتماعی و تنویر اذهان عامه برای تقویت بیشتر برنامه های زنان و مشارکت شان در عرصه های مختلف کمک خواهد کرد.

 • در کنار تطبیق برنامۀ قابل اولویت:
 1. ایجاد مرکز دایمی نمایشگاه صنایع دستی و محل فروش آن
 2. ایجاد مرکز ثقافت اسلامی 
 3. ایجاد انستیتوت دیزاین صنایع  دستی زنان
 4. ایجاد انستیتوت آموزش مسایل زنان
 5. گسترش باغ ها در سایر ولایات با ملحقات آن  بخش دیگری از پلان آینده ماست.