گزارشات

از۲۵ نوامبر روز بین المللی محو خشونت علیه زنان در ولایت میدان وردک تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت میدان وردک از ۲۵ نوامبر روز بین الملی محوخشونت علیه زنان طی محفلی باشکو با اشتراک والی ولایت میدان وردک، اعضا‌‌ٔ اصلی کمیسیون محوخشونت علیه زنان، مسولین نهاد های دولتی و غیردولتی وبیش از ۳۰۰تن از زنان ولایت میدان وردک تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید و بخش سرود ملی آغاز گردید. متعاقبا‌ْ پیام محترم الحاج دلبرنظری؛  وزیر امورزنان جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت ۲۵ نوامبر روز بین المللی محوخشونت علیه زنان از سوی رییسه امورزنان ولایت میدان وردک به خوانش گرفته شد. سپس والی ولایت میدان وردک پیرامون حقوق اسلامی زنان و مبارزه علیه پدیده شوم خشونت علیه زنان صحبت نمودند. بعداْ تعداد از اشتراک کننده گان در دررابطه موضوع صحبت نموده، تعهد نمودند تا با این پدیده منفی در جامعه با جدیت مبارزه نمایند.

قابل ذکر است که ریاست امورزنان ولایت میدان وردک به مناسبت  گرامیداشت از ۲۵ نوامبر و کمپاین شانزده روزه مبارزه علیه خشونت، یک سلسله فعالیت های را انجام داده اند، که از آن جمله ایجاد کورس آموزشی فن خیاطی برای ۲۰ تن از بانوان آن ولایت میباشد.

 


گزارش رئیس مراکز حمایوی وزارت امور زنان افغانستان با هیئت 10 نفری اعضای کمیته انسجام وهماهنگی جهت اشتراک در برنامه معلوماتی و بررسی شیوه های پایدار سازی مراکز حمایوی ومقایسه قوانین خشونت علیه زنان در حوزه های قضائی کشور های که اکثریت مسلمان هستند.

 کشور مالیزیا  از تاریخ 13 اگست الی 19 اگست  2016

مصادف به 23 الی 29 اسد  سال 1395

محل سفر: کشورمالیزیا شهر کوالالمپور

هدف سفر :

آشنایی اشتراک کنندگان با ساختار مراکز حمایوی زنان آن کشور

آشنایی اشتراک کننده گان باسیستم های مالی اجتماعی وادغام مجددزنان به سوی مراکز حمایوی که توسط دولت مالیزیا وانجوها ارایه میشود

آشنایی اشتراک کنندهگان به تلاش های مردم مالیزیا درراستای محوخشونت علیه زنان درین کشور

آشنایی وآموزش درمورد چار چوب حقوقی وشرعی موجودیت مراکز حمایوی ومستفید شدن زنان ازین مراکز

بلند بردن ظرفیت اشتراک کننده گان دراحکام شرعی برای تطبیق بهتر قانون منع خشونت علیه زن

مشروعیت مراکز حمایوی :

خداوند ج می فرماید که حفظ جان واجب است خود را به هلاکت نیندازید

حمایت از دین

حمایت ازجان

حمایت از عقل

حمایت ازنسل

حمایت از نسل انسان

اجندای سفر:

 • اشتراک در برنامه معلوماتی مراکز حمایوی زنان
 • مقایسه قوانین خشونت علیه زنان در حوزه های قضائی
 • قوانین مدنی در مقابل تحریم جنائی استدلال قانونی ، اجتماعی ،فرهنگی ومزایای هریک طوری که در واقعیت های فرهنگ افغانستان است .
 • مقایسه بین قوانین خشونت علیه زنان در حوزه های با اکثریت مسلمان
 • پناهگاه امن ویا مراکز حمایوی زنان در چاپوب حقوقی واجتماعی مالیزیا
 • آیا زنان تحت قانون شریعت آزادی کامل گشت وگزار دارند .
 • آیا به زنان اجازه است که به مراکز حمائیوی زنان مراجعه نمایند .
 • ساختار عملیاتی خانه های امن با مراکز حمایوی زنان
 • تداوم مالی مراکز حمایوی زنان
 • حمایت اجتماعی روانی برای زنان / زمان مناسب برای ترک پناگاه برای زنان چی وقت است
 • باز دید از دو مرکز حمایوی زنان

جریان چهار مین جلسه صندوق وجهی (کمک برای متضررین خشونت های حاد )

تاریخ :31/6/1395

مکان جلسه : ریاست مراکز حمایوی

موضوع : بحث روی قضیه خانمی به اسم ذلفیه بنت غلام حیدر مسکونه ولایت سمنگان

چهارمین جلسه کمیته صندوق وجهی ( کمک برای متضررین خشونت های حاد ) در ریاست مراکز حمایوی با حضور داشت اکثریت اعضای جلسه تدویر یافت ، که اعضای حاضر در جلسه نوریه "حقنگر" نماینده اداره امور ، عزیزالرحمان" احمدی "مشاور امور رسانه یی ، مبینه" اکبری" مشاورپالیسی ، نازیه فیضی "رئیس مراکز حمایوی " وفریبا بارکزی آمر هماهنگی ریاست مراکز حمایوی به این نتیجه رسیدند .

خانم ذلفیه که در اثر خشونت های خانوادگی که از طرف نامزد واقارب نامزدش مورد اصابت مرمی قرار گرفته ویک طرف صورتش نیز جراحت شدید برداشته است . از اینکه تداوی موصوفه در داخل کشور امکان پذیر نبوده وایجاب تداوی در خارج از کشور ( ترکیه ) را می نماید و نامبرده وضعیت اقتصادی اش خوب نمی باشد وتوان خرید تکت رفت وبرگشت به خارج از کشور را ندارد  که ضرورت ومعاونیت به کمک دارد .

باید تذکر نمود که تمام مصارف تداوی وی از سوی وزارت محترم صحت عامه صورت گرفته ووزارت امور زنان تکت رفت وبرگشت ایشان را همراه با پایواز آن به عهده گرفته است از صندوق وجهی که جهت کمک برای متضررین خشونت های حاد وزارت امور زنان پرداخته می شود .


تجلیل از ۲۸ اسد روز استقلال کشور در ولایت ننگرهار