ریاست امورزنان ولایت هلمند

ریاست امورزنان ولایت هلمند

روز مادر در ولایت هلمند تجلیل گردید

ریاست امورزنان ولایت هلمند از روز مادر به تاریخ ۲۵ جوزا سال روان به اشتراک ۱۵۰ تن اعم ازمقامات دولتی زنان و مادران در سالون کنفرانس های ریاست مذکور طی محفلی تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید و بخش سرود ملی آغاز گردید. متعاقبا‌ْ مدیر امورفرهنگی و اجتماعی ریاست امورزنان ولایت هلمند پیام روز مادر را به اشتراک کننده گان محفل به خوانش گرفتند. سپس بالنوبه هریک معاون مقام ولایت هلمند٬ رییس شورای ولایتی و رییس حقوق بشر در رابطه به بزرگداشت از جایگاه مادر و ارزش والای مادر در اسلام صحبت نمودند.

محفل با توزیع تحایف به مادران اشتراک کننده و صرف طعام چاشت به پایان رسید.