ریاست امورزنان ولایت لغمان

ریاست امورزنان ولایت لغمان

از هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان جهان تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت لغمان طی محفل باشکو به تاریخ ۱۷ حوت سال ۱۳۹۴ به اشتراک مقامات ولایت لغمان روسا ادارت دولتی و تعداد کثیر از زنان ولایت لغمان در باغ زنانه آن ولایت ازهشتم مارچ روز بین المللی همستگی زنان جهان تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید و بخش سرود ملی کشور آغاز گردید، متعاقباْ نسرین ثناحسین خیل سرپرست ریاست امورزنان ولایت لغمان ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان محفل پیام محترم الحاج دلبرنظری؛ وزیر امورزنان را دررابطه به گرامیداشت از هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان به خوانش گرفتند.

سپس محترم عبدالجبار نعیمی؛ والی ولایت لغمان در مورد تاریخچه هشتم مارچ و حقوق زنان از دیدگاه اسلام صحبت نمودنده گفتند: زنان مثل مردان نصف پیکر جامعه را تشکیل میدهند، لازم است در تکامل جامعه درکارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حصه گرفته و دوشادوش مردان جامعه خود را تکامل دهند. وی در صحبت های شان اضافه نمودند که مقام ولایت لغمان به اساس پیشنهاد ریاست امورزنان ولایت لغمان برای ۱۵ تن از زنان زحمت کش که درعرصه دفاع از حقوق حقه زنان مبارزه نموده و از خود شایستگی نشان داده اند تقدیرنامه درجه سوم اهدا گردیده است.

قابل یاد آوری است که ریاست امورزنان ولایت لغمان به مناسبت بزرگداشت از هشتم مارچ برای ۳۰۰ تن از زنان تحایف توزیع  نموده وهمچنان برای ۱۵ تن از زنان فعال وشایسته تحسین نامه اهدا کرده اند.


از 25 نوامبر روز جهانی محوخشونت علیه زنان در ولایت لغمان تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت لغمان با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر طی محفلی به مناسبت 25 نوامبر روز محوخشونت علیه زنان به تاریخ 5 قوس سال روان با اشتراک معاون مقام ولایت لغمان، روسا و آمرین ارگانهای دولتی و غیردولتی و تعداد کثیراز زنان و مردان در تالار کنفرانس های ریاست اموزنان ولایت لغمان تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید و بخش سرود ملی کشور رسما ً آغاز گردید. متعاقبا     داکتر شاه بی بی سعیدی؛ رئیس امورزنان ولایت لغمان ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان محفل پیام محترم حسن بانو غضنفر؛ وزیر امورزنان جمهوری اسلامی افغانستان را به خوانش گرفت.

سپس محترم جمیعت الله حمیدی؛ معاون مقام ولایت لغمان در مورد تاریخچه این روز روشنی انداختن و به ارزش های این روز اشاره نموده و همچنان حقوق زن را از دیده گاه دین مقدس اسلام توضیح نمودند.

بعدا ً قومندان امنیه ولایت لغمان در مورد تامین امنیت و گرفتاری عاملین خشونت علیه زنان معلومات ارائه نمودند و همچنان رئیس صحت عامه ولایت لغمان در رابطه تداوی مجانی متضررین و در مورد گاهش خشونت علیه زنان اظهار همکاری خویش را اعلان کردند.

قابل ذکر است یک تعدا کتابچه های یاداشت که حاوی ماده های قوانین میباشد، توسط دفتر محترم UNWOMEN تهیه گردیده است  به اشتراک کننده گان محفل توزیع گردید.


فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت لغمان سالهای 1390و 1391

مرکز آموزشی باغ زنانه ( ازطریق بودجه انکشافی 1386)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه منع خشونت علیه زنان و ورکشاپ صلح AWRO, UNWOMEN,AWN یونما، حقوق بشر 25000  
آموزشی کمپیوتر و انگلیسی، سواد آموزی AWUDO, WFP, BAI 850 29650
حرفوی خیاطی، گلدوزی، چرمه دوزی، خامک دوزی WFP ریاست امورزنان 3800