ریاست امورزنان ولایت هرات

ریاست امورزنان ولایت هرات

 

تدویر جلسات و مباحثات اجتماعی برای زنان در ولایت هرات

ریاست امورزنان ولایت هرات به همکاری دفتر یونیسیف  جلسات و مباحثات اجتماعی برای زنان را درسال ۱۳۹۴ درسطح ولسوالی های ولایت هرات تدویر و راه اندازی نمودند.

هدف از تدویر و راه اندازی این جلسات و مباحثات اجتماعی آگاهی دهی از حقوق بشر، اطفال و اثرات منفی ازدواج های قبل از وقت گفته شده است.

این جلسات که درولسوالی های انجیل، گذر، کشک، رباط سنگی، پشتون زرغون، زنده جان و کرخ تدویر و راه اندازی شده بودبه تعداد ۲۲۵۰ تن زنان اشتراک ورزیده بودند، که از سوی ۳۴ تن از اهالی ولسوالی هاو ۱۲ تن از کارمندان ریاست امورزنان از جلسات نظرات می نمودند.

قابل یاد آوری است که ریاست کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین ولایت هرات در این جلسات همکاری داشتند.