ریاست امورزنان ولایت بامیان

ریاست امورزنان ولایت بامیان

از روز مادر در ولایت بامیان  تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت بامیان به تاریخ 26 جوزا سال روان طی محفلی باشکوی از روز مادر به اشتراک مقامات ادارات دولتی ولایت بامیان، نماینده گان نهاد های اجتماعی و مدنی، علما، رسانه ها و تعداد کثیر از شهروندان ولایت بامیان در سالون کنفرانس های هوتل نوربند قلا تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن عظیم شان و نواختن سرود ملی کشور آغاز گردید، درنخست محترمه فاطمه کاظمی؛ رئیس امورزنان ولایت بامیان ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان محفل و صحبت پیرامون بزرگداشت از روز مادر پیام مقام وزارت امورزنان را به مناسبت روز مادر به خوانش گرفتند.

متعاقبا ً محترم محمد آصف مبلغ؛ معاون مقام ولایت بامیان ضمن اینکه روز مادر را به همه مادران حاضر در محفل و به خصوص آن مادران که فرزندان صدیق و ایثارگر شان را تقدیم به جامعه نموده اند تبریک گفته اضافه نمودند:" رنج و محنتی راکه مادران این مرزو بوم می کشند به هیچ کس پوشیده نیست و حتی جامعه جهانی نیز متوجه زحمات بی انتهای مادران افغانستان هستند". آقای مبلغ روی دو موضوع تاکید کردند اول فقر اقتصادی مادران و دوم اعاده حقوق سیاسی و اجتماعی زنان کشور.

سپس هریک محترم عزیز الله شفیق؛ معاون شورای ولایتی، محترم روح الله فروغ؛ رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان، محترم حاجی رضوانی؛ رئیس حج و اوقاف، راضیه اقبال زاده؛ نماینده مردم شورای ولایتی، محترم عبدالرزاق؛ قومندان امنیه ولایت بامیان و محترم اسماعیل ذکی؛ نماینده شبکه جامعه مدنی به تعقیب هم پیرامون موضوع صحبت نمودند.

قابل یاد آوری است که در جریان محفل مقالات، اشعار، آهنگ های محلی به وصف مادر سروده شد. محفل با اهدای تحایف، لوح تقدیر به مادران نمونه و مادران شهدا پایان یافت.


روز همبستگی زنان جهان (هشتم مارچ ) در ولایت بامیان تجلیل به عمل آمد

صدها عالم دینی در بامیان در باره قانون منع خشونت علیه زنان آگاهی پیدا کردند

گزارش ازفعالیت های ریاست امورزنان ولایت بامیان در مطابعت از فرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت بامیان (سالهای 1390و 1391)

تعمیر ریاست امورزنان ولایت بامیان از طریق (بودجه انکشافی 1389)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفیدشونده گان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، کنفرانس انکشاف رهبری و مشارکت سیاسی زنان، آگاهی از قانون منع خشونت علیه زنان UNMA, UNWOMEN, UNDP, 7500  
آموزشی سواد آموزی، کمپیوتر AKF, UNDPریاست امورزنان 1380 11830
خرفوی خیاطی، گلدوزی، قالین بافی UNDP,AKFدفتر کووام 2950