ریاست امورزنان ولایت فاریاب

ریاست امورزنان ولایت فاریاب

تدویر ورکشاپ تعهداد ملی و بین المللی دولت درقبال جندر در ولایت فاریاب

ریاست امورزنان ولایت فاریاب با همکاری تیم ترینران آمریت جندر و ارتقای ظرفیت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امورزنان ورکشاپ تعهدات ملی و بین المللی دولت در قبال جندر به مدت ۵ روز ه ازتاریخ  ۲۹ قوس الی ۳ جدی درهوتل ستاره شهر ولایت فاریاب به اشتراک ۳۰ تن از کارمندان نهاد های دولتی تدویر نمودند.

هدف از تدویر ورکشاپ بلند بردن سطح آگاهی کارمندان دولت در رابطه به تعهدات دولت درقبال جندر گفته شده است.

ورکشاپ باتلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردیده متعاقبا‌ْ رییسه امورزنان ولایت فاریاب ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان در رابطه به اهمیت تعهدات دولت در قبال ترویج جندر درعرصه های مختلف صحبت کرده و از وزارت امورزنان در راه اندازی و تدویر همچون برنامه ها آموزشی اظهار سپاس گزاری نمودند.

موضوعات و محتویات ورکشاپ مطابق به اجندای ترتیب شده از سوی صلاح الدین فیضی٬ لودین ضیایی و سید باقر امیری؛ ترینران جندر و ارتقای ظرفیت  آمریت جندر وزارت امورزنان در مدت تعین شده ورکشاپ ارایه گردید. که در اخیر بعداز ارزیابی٬ معلومات اشتراک کننده گان ورکشاپ در قسمت تعهدات دولت درقبال جندر محسوس گردید.

ورکشاپ با توزیع تصدیقنانمه ها به اشتراک کننده گان به پایان رسید.


روز بین المللی محوخشونت علیه زنان در ولایت فاریاب تجلیل گردید

ریاست امورزنان ولایت فاریاب طی محفلی باشکو تحت نام خشونت علیه زنان و دختران خاتمه دهید به تاریخ ۴ قوس سال روان با همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر سالون کنفرانس های آن ریاست تدویر نمودند.

در این محفل نماینده گان مقامات نهاد های دولتی و غیر دولتی و تعداد کثیر از بانوان ولایت فاریاب اشتراک ورزیده بودند.

محفل با تلاوت قرآن مجید آغاز گردید٬ سپس شریفه عظیمی؛ رییس امورزنان ولایت فاریاب پیام محترم الحاج دلبرنظری؛ وزیر امورزنان را به مناسبت ۲۵ نوامبر روز بین المللی محوخشونت علیه زنان به خوانش گرفتند. بعداْ سید حفیظ الله فطرت؛ رییس دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر٬ مولوی خال محمد؛ نماینده ریاست حج و اوقاف ولایت فاریاب٬ رابعه دانشجو؛ رییس دفتر زنان حقوق بشرو وحید الله مبارز؛ کارشناس مقام ولایت فاریاب بالنوبه هریک پیرامون مبارزه عیله پدیده شوم خشونت علیه زنان صحبت نمودند.

محفل با دعا خیرو صلح مردم افغانستان به پایان رسید.


ریاست امورزنان ولایت فاریاب از ۲۴ جوزا روز مادر تجلیل به عمل آورد

ریاست امورزنان ولایت فاریاب از ۲۴ جوزا روز مادر تجلیل به عمل آورد. محفلی باشکو که به همین مناسبت در سالون کنفرانس های ریاست امورزنان ولایت فاریاب تدویر گردیده بود تعداد از روسا ادارات دولتی و تعداد کثیراز مادران همچنان اهالی ولسوالی های ولایت فاریاب اشتراک ورزیده بودند.

محفل با تلاوت قرآن مجید و پخش سرود ملی آغاز گردید. سپس محترم شریفه عظیمی؛ رییس امورزنان ولایت فاریاب پیام وزیر امورزنان را در رابطه به تجلیل از روز مادر به اشتراک کننده گان به خوانش گرفت. متعاقباْ مولوی اسد الله جمال؛ رییس کمیته صلح ولایت فاریاب٬ احسان الله ؛ رییس جنبش جوانان ولایت فاریاب٬ دگروال بریالی؛ آمر امنیت و سرپرست قومندانی امنیه ولایت فاریاب سیدحفیظ الله قطرت؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر ومولوی گل احمد لطفی؛ نماینده ریاست حج و اوقاف هر کدام باالنوبه در رابطه به مقام بزرگ مادر در عرصه های مختلف زندگی  صحبت نمودند.

محفل با دعایه خیر و صلح مردم نجیب افغانستان به پایان رسید.


ازهشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان در ولایت فاریاب تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت فاریاب طی محافل جداگانه به تاریخ های 17 و18 برج حوت با اشتراک ولسوالان، موسفیدان ، علمای کرام ، کارمندان ارگان های دولتی و غیر دولتی و بیش از 950 تن اعم از زنان و مردان ولایت فاریاب در تالار کنفرانس های ولسوالی از هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان تجلیل به عمل آوردند.

در نخست پیام وزیر امورزنان در رابطه به هشتم مارچ توسط شریفه عظیمی؛ رئیسه امورزنان ولایت فاریاب به خوانش گرفته شد. بعداً تعداد از اشتراک کننده گان پیرامون روز هشتم مارچ صحبت نمودند. سپس شاگردان مکاتب ولایت فاریاب اشعار و ترانه های که درمورد مقام بزرگ زن بود سرودند. محافل تا صرف طعام و دعای خیر و صلح سرتاسری در کشور به پایان رسید.

 

 

 

 


کارگاه آموزشی نقش رسانه ها درحمایت از حقوق بشر در ولایت فاریاب تدویر گردید

ریاست امورزنان ولایت فاریاب با همکاری دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر کارگاه آموزشی نقش زسانه هادر حمایت از حقوق بشر را به تاریخ 14 برج عقرب سال روان در مدت سه روز با اشتراک استادان نهاد های آموزشی و 20 تن از ژورنالیستان در سالون کنفرانس های ریاست امورزنان ولایت فاریاب تدویر یافت.

هدف از تدویر کارگاه آموزشی بلند بردن سطح معلومات مسلکی ژورنالیستان عنوان گردید.

قابل ذکر است که در کارگاه مذکور روی موضوعات: حقوق بشر، آزادی بیان و قانون منع خشونت علیه زنان معلومات، تبادل نظریات و تجارب صورت گرفت.

 


از هفته شهید در ولایت فاریاب تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت فاریاب با همکاری کمیته صلح ولایت فاریاب به تاریخ 4 برج میزان سال روان محفلی در تالار کنفرانس های ریاست امورزنان آن ولایت با اشتراک مقامات ارگان های دولتی و غیر دولتی و تعداد کثیر از شهریان فاریاب طی محفلی تجلیل به عمل آوردند.

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن عظیم الشان و نواختن سرود ملی کشور آغاز گردید. متعاقبا ً هریک محترم سید احمد سعید؛ منشی کمیته صلح ولایت فاریاب، محترم شریفه عظیمی؛ رئیسه امورزنان ولایت فاریاب، محترم کریمه بیهقی؛ رئیس کارو اموراجتماعی شهدا و معلولین ولایت فاریاب و محترم یلدا سعید؛ مسوول دفتر اویک  و چنتن از بانوان در رابطه به مقام شهید و فدا کاری های استاد محترم شهید برهاندین ربانی درراستای  آوردن صلح درکشور و نقش فعال زنان در پروسه صلح و حضور فعال شان در انتخابات اینده ریاست جمهوری کشور صحبت نمودند.

محفل با دعایه خیر و صلح ملت افغانستان و صرف طعام چاشت به پایان رسید.

جلسه شناسائی مشکلات بانوان تدویر گردید

ریاست امورزنان ولایت فاریاب با همکاری شورای ولایتی آن ولایت جلسه شناسائی مشکلات بانوان را به تاریخ 17 سرطان سال جاری به اشتراک محترم دیپلوم انجنیر حسینه مخلص؛ رئیس ارتباط ولایات وزارت امورزنان، محترم نثاراحمد زاهد؛ آمر منابع بشری وزارت امورزنان و تعداد از اعضای شورای  ولایتی در هوتل شهر داری ولایت فاریاب تدویر نمودند.

هدف از تدویر جلسه رسیده گی به مشکلات چالش های بانوان در سطح مرکز و ولسوالی های ولایت فاریاب عنوان گردید.

جلسه با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید متعاقبا ً هریک محترم سید عبدالباقی هاشمی؛ منشی شورای ولایتی، فرشته بیدکی؛ عضو شورای ولایتی، محترم دیپلوم انجنیر حسینه مخلص؛ رئیس ارتباط ولایات وزارت امورزنان پیرامون موضوع صحبت نمودند و نظریات خویش را با هم شریک کردند. دراخیر جلسه تصامیم و تدابیر جهت رفع هرچی زودتر مشکلات بانوان اتخاذ گردید.


 

تصاویر از کمپاین محو خشونت علیه زنان درمطابقت به فرمان 45 ریاست جمهوری در ولایت فاریاب

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت فاریاب سالهای 1390 و 1391

مرکز اجتماعی زنان، تمویل کننده ( داکار1391)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگنهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، و گرد همایی صلح داکار، یونسکو، ریاست امورزنان، NRC دفتر اویک 9000  
آموزشی سواد آموزی، انگلیسی ، کمپیوتر ، انترنت یونسکو، ان ارسی ، یونسیف،سواد حیاتی، ایشافوندیشن USAID 6400 39900
حرفوی خیاطی، شال باقی گلیم بافی، گلدوزی ، مرغداری IADS, NRC موسسه اکتید، داکار، ایشافوندیشن 24500