ریاست امورزنان ولایت لوگر

ریاست امورزنان ولایت لوگر

همکاری ریاست امورزنان ولایت لوگر در کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال

ریاست امورزنان ولایت لوگر در کمپاین مبارزه علیه مرض پولیو یا فلج اطفال که از سوی ریاست صحت عامه ولایت لوگر به تاریخ ۲۷ حوت سال ۱۳۹۴راه اندازی شده بودهمکاری نمودند.

هدف از این همکاری آگاهی دهی و تشویق مادران تا اطفال شان را در مقابل مرض پولیو یا فلج اطفال واکسین نمایند عنوان گردید.

کمپاین با حضور داشت محمد حکیم فدایی؛ والی ولایت لوگر، روسا ادارات دولتی، کارمندان ریاست های امورزنان وصحت عامه ولایت لوگر و تعداد از رضاکاران آغاز شده و در مرکز و ولسوالی های ششگانه ولایت لوگر ادامه یافت.

کارمندان ریاست امورزنان ولایت لوگربه شکل رضاکار در مرکز و ولسوالی های ولایت لوگر برای مادران و زنان  در مورد مرض پولیو،  خطرات این مرض، قایه و فواید واکسین پولیو برای اطفال شان آگاهی و معلومات دادند.

کمپاین به ساعت سه بعد از ظهر خاتمه یافته و به تعداد زیاد اطفال بالایشان واکسین تطبیق گردید.

 


 از روز بین المللی محو خشونت علیه زنان در ولایت لوگر تجلیل به عمل آمد

ریاست امورزنان ولایت لوگر طی محفلی به تاریخ چهارم قوس سال روان در سالون کنفرانس های شهر داری ولایت لوگر به اشتراک مقامات ادارات دولتی ولایت لوگر٬ نماینده گان نهاد های جامعه مدنی٬ فعالین حقوق زن و تعداد کثیر از بانوان ولسوالی های ولایت لوگر از ۲۵ نوامبر روز بین المللی محوخشونت علیه زنان تجلیل به عمل آوردند.

 

محفل با تلاوت آیات چند از قرآن مجید و بخش سرود ملی آغاز گردید متعاقباْ مسابقه قراعت قرآن عظیم الشان که از سوی ریاست امورزنان ولایت لوگر به مناسبت گرامی داشت از روز محو خشونت علیه زنان راه اندازی شد که دراخیر مسابقه قراعت قرآن عظیم الشان به ترتیب به برنده گان مقام اول دوم وسوم تحایف اهدا گردید.

سپس شاگردان مکاتب معارف دررابطه به محو خشونت علیه زنان پارچه تمثیلی را اجرا نمودند که مورد استقبال اشتراک کننده گان محفل قرار گرفت.

بعدا‌ْ سید قریب الله حنیف؛ در رابطه به حقوق زن از دیدگان اسلام و راه اندازی همچون برنامه ها صحبت نموده گفتند: آرامش در خانواده  باعث آرامش در جامعه میباشد پس سعی شود تا یک فضای عاری از خشونت را در خانواده و جامعه به وجود بیاوریم.

همچنان مولوی اسد الله حنیف٬ سید قریب الله سادات؛ رییس شورای ولایتی ولایت لوگر بالنوبه پیرامون خشونت ها و مبارزه علیه این پدیده زشت صحبت های عالمانه داشتند.

شیما زرگر؛ رییس امورزنان ولایت لوگر پیام محترم الحاج دلبر نظری وزیر امورزنان را دررابطه به گرامیداشت از ۲۵ نوامبر روزبین المللی محوخشونت علیه زنان قراعت نمودند.

دراخیر به بانوان اشتراک کننده محفل تحایف که ریاست امورزنان به همکاری موسسه AWRO درنظر گرفته شده بود اهدا گردید. خانم شیمازرگر از نهاد های که درقسمت راه اندازی این محفل همکاری و کمک نموده بودند اظهار سپاس کردنده به دعا خیر وصلح مردم افغانستان محفل خاتمه یافت.