گزارشات ریاست های امورزنان ولایات

.

ریاست امورزنان ولایت کاپیسا

گزارش مختصر از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت کاپیسا

گزارش دوماهه 1391 ریاست امورزنان ولایت کاپیسا

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت کاپیسا (سالهای 1390و 1391)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان

PRT و ریاست امورزنان

8000  
آموزشی کمپیوتر و انگلیسی ، سواد اموزی PRT و ریاست امورزنان 16846 42737
حرفوی خیاطی، رب سازی، مرباسازی، مرغداری، پرده دوزی ، گلدوزی، گلیم بافی، لحاف دوزی ایشیا فوندیشن  UNCR, CTZ, AWRC, HLP 17891  

ریاست امورزنان ولایت لوگر

از روز مادر 24 جورا درولایت لوگر تجلیل گردید

گزارش از کمپاین محوخشونت علیه زنان در متابعت از فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در ولایت لوگر

گزارش از گردهمائی ها در جهت محو خشونت علیه زنان

ایجاد کورس آموزشی حرفه خیاطی در مقر ریاست امورزنان ولایت لوگر

از روزچهانی محو خشونت علیه زنان در تالار باغ زنانه ریاست امورزنان ولایت لوگر تجلیل به عمل آمد

محفل آگاهی در مورد اضرار مواد مخدر در باغ زنانه ریاست امور زنان ولایت لوگر تدویر گردید

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی زنان ولایت لوگر

نمایشـــــــــــــــگاه صنایـــــــــــــع دستـــــــــــی زنان ولایـــــــــــــت لوگــــــــــــــــر

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت لوگر (سالهای 1390 و1391 )

تعمیر مرکز آموزشی و مارکیت باغ زنانه ولایت لوگر، تمویل کننده (USAID )

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفیدشوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، و گردهمائی صلح مقام ولایت، ریاست امورنان 6800  
آموزشی سواد آموزی هبیتاد و ریاست امورزنان 420 7845
حرفوی خیاطی، خامک دوزی، هره دوزی دفتر سیکا، هبیتات 625  

 


ریاست امورزنان ولایت کندز

کتابخانه ریاست امورزنان ولایت کندز افتتاح گردید

از روز مادر 24 جوزا در تالار مقام ولایت کندز تجلیل به عمل آمد

گزارش از فعالیت های عمده ریاست امورزنان ولایت کندز طی ربع اول سال 1391

گزارش از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت کندوز در رابطه به کمپاین محوخشونت علیه زنان در متابعت از فرمان 45 ریاست جمهوری

گزارش ازفعالیت های ریاست امورزنان ولایت کندوزدر متابعت از کمپاین محوخشونت در مطابقت به فرمان شماره 45 ریاست جمهوری افغانستان در ولایت کندوز

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت کندز ( سالهای 1390 و 1391)

ریاست اموزنان ولایت کندز (سالهای 1390و 1391)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، کمپاین ها محو خشونت علیه زنان GTZ, AYCF, PDF,ECW JSSP ایشیا فوندیشن، ریاست امورزنان 8000  
آموزشی سواد آموزی GTZ، یونسکو، ایشافوندیشن 7963 22263
حرفوی خیاطی، قالین بافی، مالداری GTZ, AYCF, PDFریاست امورزنان 6300  

ریاست امورزنان ولایت فاریاب

گزارش از فعالیت های عمده ریاست امورزنان ولایت فاریاب

کورس آموزشی بخاطر ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست امورزنان ولایت فاریاب آغازشد

گزارش از پنجمین دور فراغت شاگردان کورس آموزشی انترنیت پروژه (لنکن) در ولایت فاریاب

سیمینار رهنمودی به معلمین سواد آموزی جدید التقرر در ولایت فاریاب دایر گردید

گزارش از مسابقه حسن تلاوت قرآن کریم بین لیسه های ذکور و اناث شهر میمنه ولایت فاریاب

مسابقه تلاوت قرآن کریم در مطابقت از تحقق فرمان شماره 45 ریاست جمهوری، محوخشونت علیه زنان

تصاویر از کمپاین محو خشونت علیه زنان درمطابقت به فرمان 45 ریاست جمهوری در ولایت فاریاب

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت فاریاب سالهای 1390 و 1391

مرکز اجتماعی زنان، تمویل کننده ( داکار1391)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگنهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، و گرد همایی صلح داکار، یونسکو، ریاست امورزنان، NRC دفتر اویک 9000  
آموزشی سواد آموزی، انگلیسی ، کمپیوتر ، انترنت یونسکو، ان ارسی ، یونسیف،سواد حیاتی، ایشافوندیشن USAID 6400 39900
حرفوی خیاطی، شال باقی گلیم بافی، گلدوزی ، مرغداری IADS, NRC موسسه اکتید، داکار، ایشافوندیشن 24500  

ریاست امورزنان ولایت فراه

گزارش از وضعیت عمومی زنان در ولایت فراه

گزارش فعالیت های ریاست امورزنان ولایت فراه

فعالیت های ریاست امورزنان ولایت فراه در راستای برپایی کمپاین محو خشونت و تطبیق فرمان شماره45 مقام عالی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان

گزارش از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت فراه در رابطه به تجلیل از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان

کارگاه آموزشی تنظیم خانواده درولایت فراه تدویر گردید

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت فراه ( سالهای 1390 -1391)

تعمیر ریاست امورزنان تمویل کننده (1383- IOM)

دربخش ها موضوع برنامه ها ارگنهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، تحلیل خشونت ها UNWOMEN,PRT ریاست امورزنان 10000  
آموزشی سواد آموزی، کمپیوتر، انگلیسی PRT  دفتر بین المللی و ارچاپلید، ریاست امورزنان 2749 21389
حرفوی خیاطی، گلسازی، قالین بافی PRT  دفتر بین المللی و ارچاپلید، ریاست امورزنان 8640  

ریاست امورزنان ولایت بلخ

گزارش از فعالیت ریاست امورزنان ولایت بلخ از بابت ربع اول سال 1391

                                                                                                                                                                                                                    

گزارش مفصل از تجلیل روز جهانی منع خشونت از طرف ریاست امورزنان ولایت بلخ

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت بلخ سال 1390 و 1391

مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت بلخ

دربخش ها موضوع برنامه ها ارگان های همکار مستفید شده گان مجموعه
آگاهی عامه منع خشونت،ارتقای ظرفیت و سویابین UNWOEM -GTZ 19000  
آموزشی کمپیوتر، انگلیسی و سواد آموزی جایکا،RMHC-GTZ-CTI 7780 29794
حرفوی خیاطی حکاکی پروسس مواد غذائی RMHC-GTZ-CTI,ریاست امورزنان 2949  

ریاست امورزنان ولایت بدخشان

گزارش ریاست امور زنان ولایت بدخشان در رابطه به تجلیل از روز مادر

گزارش ربع اول ریاست امورزنان ولایت بدخشان

تصاویری از آغاز کمپاین محوخشونت علیه زنان در متابعت از فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در ولایت بدخشان

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت بدخشان سال های 1390 و 1391

باغ زنانه ولایت بدخشان از طریق ناروی( WFP 1384)

دربخش های موضوعات برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموعه
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، آگاهی از قانون منع خشونت علیه زنان ریاست امورزنان WFP-GIZ- 9000  
آموزشی سواد آموزی، انگلیسی، کمپیوتر موسسه مرسکیو وریاست امورزنان، ناروی GIZ, WFP یونما ، آغاخان 5552 20977
حرفوی خیاطی، دست دوزی، جاکت بافی، پروسس، سبزیجات، زنبور داری WEPT, GIZ, FAO, WFP, موسسه مرسکیو 6425  

ریاست امورزنان ولایت سمنگان

گزارش ازفعالیت های ریاست امورزنان ولایت سمنگان طی سال 1390

گزارش از کار وفعالیت های انجام شده ریاست امورزنان ولایت سمنگان در رابطه به پیشواز از روز جهانی مادر

گزارش کار وفعالیت ربع اول سال 1391 ریاست امورزنان ولایت سمنگان

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت سمنگان ( سالهای 1390 و 1391 )

ریاست امورزنان ولایت سمنگان ( ازطریق بودجه انکشافی 1390)

دربخش های موضوعات برنامه ها ارگانهای همکار مستفیدشوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، ورکشاپ آگاهی دهی ارتقای ظرفیت

مرسیکو، ریاست امورزنان ، GIZ

8000  
آموزشی سواد آموزی و انگلیسی GIZ ریاست امورزنان، موسسه مرسیکو 1520 12210
حرفوی قالین بافی، دست دوزی نمد مالی GIZ ریاست امورزنان، موسسه مرسیکو 2690  

 


ریاست امورزنان ولایت غور

گزارش فعالیت های ربع اول ریاست امورزنان ولایت غور

گزارش کمپاین محو خشونت در متابعت از فرمان شماره 45 ریاست جمهوری در ولایت غور

گزارش از محفل محو خشونت علیه زنان درولایت غور

گزارش فعالیت ها و دست آورد های عمده ریاست امورزنان ولایت غور در ربع سوم سال جاری

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت غور ( سالهای 1390و1391)

ریاست امورزنان ولایت غور ( از طریق بودجه انکشافی 1389)

دربخش های موضوع برنامه ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان و گردهمایی صلح PRT  یونما، ریاست امورزنان 6500  
آموزشی سواد آموزی PRT ریاست امورزنان 843 8663
حرفوی خیاطی، صنایع دستی، قالین بافی، خامک دوزی PRT ریاست امورزنان 1320  

ریاست امورزنان ولایت کنر

گزارش مختصر دربخش مدیریت آموزشی جندر ریاست امورزنان ولایت کنر

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت کنر (سالهای 1390 و1391 )

دربخش های موضوع برنامه ها ارگان های همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، ورکشاپ ارتقای ظرفیت PRT مقام ولایت، ریاست امورنان، حقوق بشر UNCEF,PARA 13500  
 آموزشی کمپیوتر، انگلیسی سواد آموزی مقام ولایت ، یونسکو، انیس، ریاست امورزنان، RAMP, USAID 4500 19935
حرفوی خیاطی، صابون سازی، دست دوزی ریاست اموزنان، RAMP, USAID, PBGF 1935  

ریاست امورزنان ولایت کابل

 

کوپراتیف های مواد پروسس شده زنان افتتاح گردید

گزارش مسجد شهرآرا

ورگشاپ تحت عنوان دسترسی زنان به حق میراث تدویر گردید

گزارش از تدویر سیمسینار یک ورزه آگاهی در مورد روند انتخابات

گزارش از کمپاین محو خشونت علیه زنان

ورکشاپ دسترسی زنان به حق میراث دایر گردید

                                                     

ورکشاپ آموزشی حقوق زن از دیدگاه اسلام در ریاست امورزنان ولایت کابل تدویر گردید

گزارش گردهمائی سرتاسری به مناسبت تجلیل از روز جهانی صلح

گزارش ازسالگرد شهادت استاد پروفیسور برهاندین ربانی

گزارش از تدویر سیمینار یک روزه استماع عامه در مورد خشونت علیه زنان درافغانستان

نشست (گفتمان) پیرامون نقش رسانه ها در راستای تامین تعلیم وتربیه دختران تدویر گردید

تدویر کارگاه آموزشی بلند بردن سطح مهارت های سخنرانی در مظهرعام

 

ورکشاپ آگاهی زنان در مورد انتخابات دایرگردید

کارگاه آموزشی برای بانوان معلول دایر گردید

فشرده تصاویر فعالیت های ریاست امورزنان ولایت کابل (سالهای 1390و1391)

مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت کابل ( ازطریق بودجه انکشافی 1388)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه منع خشونت علیه زنان، کمپاین روزجهانی صلح و سویابین ...تکواندو ، فتنیس و بدن سازی پاملرنه ، مرکز آموزشی افغان AOAD, FAO, UNWOMEN کمیته ملی اولمپیک 17000  
آموزشی کمپیوتر، انگلیسی، سواد اموزی ... سفارت امریکا، وزارت امورزنان، دفتر سارک 3909 27769
حرفوی خیاطی، پروسس مواد غذائی در یوری ، گلدوزی سفارت امریکا، وزارت امورزنان، دفتر سارک 6860  

ریاست امورزنان ولایت پکتیکا

گـــــزارش از فعالیــــــت هـــای ریـاســـت امـــورزنــان ولایـــت پکتـــیکا

فشرده از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت پکتیکا (سالهای 1390و 1391)

ریاست امور زنان ولایت پکتیکا( بودجه انکشافی 1390)

دربخش های موضوعات برنامه ها ارگنهای همکار مستفیدشونده گان مجموع
آگاهی عامه منع خشونت علیه زنان و ورکشاپ صلح WFP یونما، حقوق بشر 5000  
آموزشی کمپیوتر و انگلیسی، سواد آموزی ایشافوندیشن ، یونما WFP 520 6622
حرفوی خیاطی، گلدوزی، چرمه دوزی، خامک دوزی WFP ریاست امورزنان ، ایشافوندیشین 1102  

 


ریاست امورزنان ولایت نیمروز

گزارش از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت نیمروز

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت نمیروز (سالهای 1390 و 1391)

ریاست اموزنان ولایت نیمروز ( از طریق بودجه انکشافی 1390)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان ورکشاپ ارتقای ظرفیت مقام ولایت، ریاست امورزنان USAID 7500  
آموزشی سوادآموزی PBGF, USAID 1350 11035
حرفوی خیاطی، قالین بافی، خامک دوزی USAID, PBGF کمیته امداد خمینی ، ریاست امورزنان  2185  

 


ریاست امورزنان ولایت غزنی

تصاویرکمپاین محوخشونت علیه زنان در مطابقت به فرمان 45 ریاست جمهوری در ولایت غزنی

 

گزارش از فعالیت های عمده ریاست امورزنان ولایت غزنی

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت غزنی (سالهای 1390 و 1391 )

مرکز آموزشی باغ زنانه (از طریق بودجه انکشافی 1389)

دربخش های مضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفیدشدگان مجموعه
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، و گرد همایی صلح سفارت آمریکا و ریاست امورزنان 9700  
آموزشی سواد آموزی ریاضی دفتر هواد 830 11828
حرفوی لحاف دوزی، شمع سازی TEST دفتر خراسان 1298  

 


ریاست امورزنان ولایت لغمان

 

 


ریاست امورزنان ولایت جوزجان

گزارش از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت جوزجان و آغاز کمپاین محوخشونت علیه زنان در متابعت از فرمان شماره 45 ریاست جمهوری

فشرده فعالیت های ریاست امورنان ولایت جوزجان ( سالهای 1390و 1391 )

ریاست امورزنان ولایت جوزجان ( از طریق بودجه انکشافی 1390)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، آگاهی از قانون منع خشونت پی ار تی ترکیه، ریاست امورزنان و مقام ولایتUSAID 8500  
آموزشی سواد آموزی، کمپیوتر، انگلیسی PRT.USAID 1755 15555
حرفوی خیاطی، گلدوزی، خامک دوزی PRT.USAID 5300  

ریاست امورزنان ولایت تخار

گزارش ریاست امور زنان ولایت تخار ازآغاز کمپاین محوخشونت علیه زنان در متابعت از فرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری

فشرده فعالیت های ریاست امور زنان ولایت تخار (سالهای 1390 و 1391)

مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت تخار، تمویل کننده ( آغاخان1387)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شونده گان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، ورکشاپ به سوی معارف GIZ کمیته، سویدن، ریاست امورزنان 10800  
آموزشی کمپیوتر، سواد آموزی GIZ آغاخان، موسی کورپسی، کمیته سویدن 1560 15815
حرفوی خیاطی، خامک دوزی، شالبافی، مالداری GIZ, WFO, GTZ  مرسیکیوس 3455  

ریاست امورزنان ولایت سرپل

گزارش از کمپاین منع خشونت علیه زنان در مطابعت از فرمان شماره 45 مقام ریاست جمهوری در ولایت سرپل

فشرده فعالیت های ریاست امورنان ولایت سر پل ( سالهای 1390 و1391 )

مرکز آموزشی باغ زنانه ( از طریق بودجه انکشافی، 1390)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگان های همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه آگاهی از قانون منع خشونت علیه زنان میز مدور و تبلیغات از رسانه ها راجع به حقوق زن USAID /PDF  وریاست امور زنان 8500  
آموزشی کمپوتر، انگلیسی، سواد آموزی موسسه داکا و پی ارتی 1229 11709
حرفوی خیاطی، قالین باقی و پشم ریسی موسسه داکا و پی ار تی 1980  

ریاست امورزنان ولایت بغلان

آغاز کمپاین سرتاسری کاهش خشونت علیه زنان در مطابقت به تطبیق فرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان در در ولایت بغلان

فشرده فعالیت های ریاست امور زنان ولایت بغلان ( سالهای 1390و 1391)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگان های همکار مستفیدشوندگان مجموعه
ورکشاپ ها منع خشونت علیه زنان، توسعه اقتصادی زنان GIZ, UNWOMEN 9500  
آموزشی کمپیوتر و سوادآموزی PBGFآغای خان، ریاست امورزنان 6300 35100
حرفوی خیاطی، پشم ریسی، گلیم بافی CTI, PBGFآغای خان،ریاست امورزنان 19300  

ریاست امورزنان ولایت بامیان

صدها عالم دینی در بامیان در باره قانون منع خشونت علیه زنان آگاهی پیدا کردند

گزارش ازفعالیت های ریاست امورزنان ولایت بامیان در مطابعت از فرمان شماره 45 مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت بامیان (سالهای 1390و 1391)

تعمیر ریاست امورزنان ولایت بامیان از طریق (بودجه انکشافی 1389)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفیدشونده گان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، کنفرانس انکشاف رهبری و مشارکت سیاسی زنان، آگاهی از قانون منع خشونت علیه زنان UNMA, UNWOMEN, UNDP, 7500  
آموزشی سواد آموزی، کمپیوتر AKF, UNDPریاست امورزنان 1380 11830
خرفوی خیاطی، گلدوزی، قالین بافی UNDP,AKFدفتر کووام 2950  

ریاست امورزنان ولایت هرات

کمپاین شانزده روزه محوخشونت علیه زنان در ولایت هرات

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت هرات (سال های 1390 و1391 )

مرکز آموزشی باغ زنانه ( ازطریق بودجه انکشافی 1386)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، تحلیل خشونت ها دفتر واس، ریاست امورزنان UNWOMEN, PRT 12500  
آموزشی سواد آموزی، کمپیوتر، انگلیسی WDOA, WFP , CTII  نوای وحدت نهاد 2080 18460
حرفوی خیاطی، گلسازی، قالین بافی WDOA, WFP , CTII 3880  

 


ریاست امورزنان ولایت پنجشیر

تصاویر از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت پنجشیر

نمائی از تجیلیل روز مادربا اشتراک شاگردان مکتب

ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر

کورس آموزشی مضمون ریاضی برای شاگردان اناث مکتب بی بی عایشه صدیقه

ازطرف ریاست امورزنان ولایت پنجشیر با همکاری مقام ولایت

 


بازدید هئیت رهبری ریاست امورزنان ولایت پنجشیر

از شاگردان اناث ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر جهت حل مشکلات شان

جلسه حقوقی هئیت رهبری ریاست امورزنان ولایت پنجشیر با زنان

ولسوالی آبدره ولایت پنجشیر


تدویر سیمینار حقوقی از سوی ریاست امورزنان ولایت پنجشیر

برای زنان و علما ولسوالی پریان ولایت پنجشیر

سیمینار حقوقی در مرکز ریاست امورزنان ولایت پنجشیر برای بانوان آن ولایت

تدویر کورس های آموزشی کامپیوتر از سوی

ریاست امورزنان ولایت پنجشیر برای بانوان

فشرده فعالیت های ریاست امور زنان ولایت پنجشیر ( سالهای 1390 و 1391 )

ریاست امورزنان ولایت پنجشیر ( از طریق بودجه انکشافی 1389)

دربخش ها موضوعات برنامه ها ارگانهای همکار مستفیدشوندگان مجموع
آگاهی عامه منع خشونت علیه زنان ریاست امورزنان مقام ولایت 5500  
آموزشی کمپیوترو انگلیسی، سواد آموزی موسسه آفرین، مقام ولایت 2580 9830
حرفوی خیاطی، رب سازی، مربا سازی موسسه E.C.W کشور المان 1750  

ریاست امورزنان ولایت پروان

تصاویر از فعالیت های ریاست امورزنان ولایت پروان

تدویر جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زنان به ابتکار ریاست امورزنان ولایت پروان

                  با اشتراک روسأ ارگان های عدلی و قضائی

افتتاح مرکز آموزشی و حرفوی برای 50 تن از بانوان ولایت پروان

به همکاری دفتر سازمان غذائی جهان

توزیع مواد غذایی به زنان ولسوالی سالنگ ولایت پروان

فراغت 80 تن از دختران ولایت پروان از کورس زبان انگلیسی و کمپیوتر به ابتکار ریاست امورزنان ولایت پروان

و همکاری دفتر UN Women

 

 


امضأ تفاهمنامه میان ریاست امورزنان ولایت پروان با دفتر سازمان ملل متحد جهت ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی برای مدت یک سال

در ولسوالی سالنگ و مرکز شهر چاریکار برای 80 تن از بانوان ولایت پروان

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت پروان در سال های 1390و 1391

مرکز آمورشی باغ زنانه ولایت پروان (بودجه انکشاف1390)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگان های همکار مستفید شوندگان مجموعه
آگاهی عامه منع خشونت علیه زنان، تجارت های کوچک USAID /UNWOMEN 9000  
حرفوی خیاطی، پروسس مواد غذائی پی آرتی و ریاست امورزنان 2250 15200
آموزشی کمپیوتر، انگلیسی، سواد آموزی PRT / موسسه ابرار 3950  

ریاست امورزنان ولایت ارزگان

قشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت ارزگان سالهای 1390و 1391

ریاست امورزنان ولایت ارزگان (ازطریق بودجه انکشافی 1391)

دربخش های موضوعات برنامه ها ارگان های همکار مستفید شوندگان مجموعه
آگاهی عامه محو خشونت علیه زنان BPJF,PRT مقام ولایت ریاست امورزنان 5000  
آموزشی سواد آموزی ADA,PRT,IOM,USAID 855 6835
حرفوی خیاطی، گلدوزی، آشپزی، مرغداری ADA,PRT,IOM,USAIDزراعت 980  

ریاست امورزنان ولایت بادغیس

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت بادغیس سال های 1390الی 1391

ریاست امورزنان ولایت بادغیس تمویل کننده (سفارت امریکا 1383)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگان های همکاری مستفید شوندگان مجموعه
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، آگاهی از قانون منع خشونت آیسید، امورزنان، مقام ولایت، صحت عامع 1100  
آموزشی سواد آموزی، انگلیسی، کامپیوتر ریاست معارف UNSCO, SSI, AFPO, AECID 5700 21090
حرفوی خیاطی، گلدوزی، خامک دوزی، قالین بافی، ابریشم بافی PDFایسید، همبستگی ملی، کاراموراجتماعی 4390  

ریاست امورزنان ولایت پکتیا

ریاست امورزنان ولایت پکتیاتمویل کننده (IOM ,1383)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار

مستفیدشوندگان

مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان مقام ولایت، ریاست امورزنان 3500  
آموزشی سواد آموزی مقام ولایت، ریاست امورزنان 1490 6818
حرفوی خیاطی، صنایع دستی مقام ولایت، ریاست امورنان 1828  

 


ریاست امورزنان ولایت خوست

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت خوست ( سالهای 1390و 1391)

ریاست امورزنان ولایت خوست تمویل کننده (1387 -PRT)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفیدشوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، ورکشاپ به سوی معارف موسسه زنان درخدمت زنان، ریاست امورزنان، حقوق بشرتولنه، موسسه عدالت برای همه 4500  
آموزشی سواد آموزی، انگلیسی CBI, PRT ایشافوندیشن، بونسکو، پاملرنه 2950 9218
حرفوی خیاطی، مربا سازی، رب سازی، مرغداری PRT, CTI موسسه زنان در خدمت زنان، ایشافوندیشن 1768  

ریاست امورزنان ولایت دایکندی

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت دایکندی ( سالهای 1390 و 1391)

ریاست امورزنان ( از طریق بودجه انکشافی 1389)

مرکز آموزشی ولایت دایکندی ( ازطریق بودجه انکشافی 1391)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه  زنان UNWOMEN 3000  
آموزشی سواد آموزی UNWOMEN ریاست امورزنان 1875 5845
حرفوی خیاطی و خامک دوزی مقام ولایت 790  

ریاست امورزنان ولایت زابل 

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت زابل ( سالهای 1390 الی1391 )

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، آگاهی از حقوق زنان PRT ، مقام ولایت ، ریاست امورزنان 5000  
آموزشی کمپیوتر ، سواد آموزی PRT, HOLD ریاست امورزنان 936 8108
حرفوی لحاف دوزی، خیاطی، پرده دوزی، مالداری PRT, HOLD ریاست امورزنان 2172  

ریاست امورزنان ولایت کندهار

فشرده فعالیت های ریاست امورنان ولایت کندهار ( سالهای 1390 و 1391 )

ریاست امورزنان ولایت کندهار تمویل کننده ( UNDP وجاپان1386)

دربخش های موضوع برنامه ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه منع خشونت علیه زنان وورکشاپ صلح AWRO, UNWOMEN 8500  
 آموزشی انگلیسی، سواد آموزی یونما 853 10429
حرفوی خامک دوزی، جاکت بافی وخیاطی IRD موسسه وقا 1076  

ریاست امورزنان ولایت لغمان

گزارش کمپاین محو خشونت علیه زنان در متابعت ازفرمان شماره 45 ریاست جمهوری در ولایت لغمان

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت لغمان سالهای 1390و 1391

مرکز آموزشی باغ زنانه ( ازطریق بودجه انکشافی 1386)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه منع خشونت علیه زنان و ورکشاپ صلح AWRO, UNWOMEN,AWN یونما، حقوق بشر 25000  
آموزشی کمپیوتر و انگلیسی، سواد آموزی AWUDO, WFP, BAI 850 29650
حرفوی خیاطی، گلدوزی، چرمه دوزی، خامک دوزی WFP ریاست امورزنان 3800  

ریاست امورزنان ولایت میدان وردک

مرکز آموزشی باغ زنانه ولایت میدان وردک ( ازطریق بودجه انکشافی 1387)

تعمیر ریاست امورزنان، تمویل کننده (1384 IOM)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، ورکشاپ به سوی معارف کمیته سویدن، ریاست امورزنان 4500  
آموزشی سواد آموزی پاملرنه و ریاست امورزنان 450 5827
حرفوی خیاطی ریاست امورزنان 877  

ریاست امورزنان ولایت ننگرهار

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت ننگرهار (سالهای 1390و1391)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، ورکشاپ ارتقای ظرفیت جندر مقام ولایت، ریاست امور زنان، حج و اوقاف UAAID , UNCEF 15500  
آموزشی کمپیوتر، سواد آموزی، منجمنت، انگلیسی WFPایدیلو ، جایکا، ریاست امورزنان 6595 25080
حرفوی خیاطی، قالین بافی، تارسازی، رزدوزی، چرمه دوزی، WFP ارین یون ، جایکا،دفتر اویک، نتویر IMC, NRC 2985  

ریاست امورزنان ولایت هلمند

فشرده فعالیت های ریاست امورزنان ولایت هلمند (سالهای 1390 - 1391)

ریاست امورزنان ولایت هلمند تمویل کننده (1384 - IOM)

دربخش های موضوع برنامه ها ارگانهای همکار مستفید شوندگان مجموع
آگاهی عامه کاهش خشونت علیه زنان، ورکشاپ جندر مقام ولایت، ریاست امورزنان، ایشافوندیشن 13000  
آموزشی سواد آموزی، کمپیوتر، انگلیسی MC یوان هبیتات 2200 18700
حرفوی خیاطی، گلدوزی، خامک دوزی، زراعت IRD, MC , یوان هبیتات، رمپت 3500