گزارشات از ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 

تدویر جلسه کمیته آموزشی

نشست دوره ی کمیته آموزشی آمریت ارتقای ظرفیت جندر وزارت امورزنان به همکاری مالی و تخنیکی دفتر JSSP به تاریخ ۷ثور سال روان در هوتل صافی لاندمارک تدویر گردید.

هدف از تدویر این جلسه به سلسله تهیه ترتیب رساله آموزشی قبلی، ترتیب رساله  آموزشی مشارکت سیاسی زنان گفته شده است.

در این جلسه، روی فهرست محتویات رساله آموزشی مشارکت سیاسی زنان بحث و نظرخواهی صورت گرفته، اعضای کمیته جهت تهیه و بهتر سازی محتویات و موضوعات رساله آموزشی وظایف جداگانه گرفتند، تادر جلسه بعدی محتویات تهیه شده خود را ارایه نمایند


کمیته آموزشی جندر

نشست دوره ی کمیته آموزشی آمریت ارتقأظرفیت جندر و وزارت امور زنان به همکاری مالی و تخنیکی دفترJSSPبه روز چهار شنبه 28 دلو 1394 در هوتل صافی لاند مارک تدویر گردید.

در این جلسه، روی اهمیت حقوق بشر، مفاهیم حقوق بشر، تعهد و مکلفیت های سازمان ملل متحد، اسلام و حقوق بشر، مکلفیت دولت در قبال حقوق بشر و مفهوم حراست حقوقی،  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

این نشست که ماه یک بار برگزار می شود، روی غنامندی و معیاری سازی کتاب رهنمایی آموزشی  جندر و ارتقای ظرفیت، کار می نمایند و از ادارات همکار در این جلسه به منظور باروری هرچی بیشتر این کتاب رهنمایی آموزشی، اشتراک می کنند.

 


تدویر جلسه هماهنگی و فعالیت های واحد های جندر وزارت ها و ادارات مستقل دولتی

آمریت ارتقای ظرفیت جندر ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امورزنان جلسه نوبتی هماهنگی و فعالیت های واحد های جندروزارت ها و ادارات مستقل دولتی را به روز دوشنبه ۶ دلو با اشتراک آمرین و مسوولین جندر واحد های جندر وزارت ها و ادارت مستقل دولتی در تالارکنفرانس های ریاست اطلاعات و ارتباط عامه تدویر نمودند.

هدف تدویر جلسه ارایه فعالیت های واحد های جندر و اتخاز تصامیم در مورد امورکاری جهت بهبود فعالیت ها گفته شد.

جلسه با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردید متعاقبا‌ْ هیلی اعظم نیکزاد؛ رییس اطلاعات و ارتباط عامه ضمن خوش آمدید به اشتراک کننده گان جلسه پیرامون موضوعات مندرج اجندای جلسه و هدف و مقاصد جلسه صحبت کردند.

سپس بحث روی اطمینان از دخیل نمودن نظریات آمرین جندر در لایحه وظایف و تشکیل کمیته کاری امورجندر  در نهاد ها صورت گرفت.

بعداْ مطابق به اجندای در رابطه به معرفی کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد از سوی  یک تن از ترینران آمریت ارتقای ظرفیت جندر معلومات ارایه گردیده در ادامه جلسه مدیر عمومی ویب سایت وزارت امورزنان در مورد ارسال گزارشات فعالیت های واحدهای جندر جهت انعکاس از طریق ویب سایت وزارت امورزنان صحبت نموده پیشنهادات جهت بهبود موضوع گفته شد.

همچنان روی طرح ایجاد کمیته های منع آزار و اذیت زنان در نهاد ها از سوی مسوول ریاست امور حقوقی وزارت امورزنان صحبت و معلومات ارایه گردید. 

دراخیر موضوعات جلسه جمع بندی و فیصله های جلسه برای اشتراک کننده گان ابلاغ شد.

 


نخستین جلسه کمیته آموزشی در رابطه به درسنامه حراست حقوقی و حقوق بشر تدویر گردید

آمریت ارتقای ظرفیت جندر کمیته آموزشی با همکاری دفتر JSSP  تخستین جلسه تهیه و ترتیب درسنامه آموزشی حراست حقوقی وحقوق بشر را به تاریخ 22 جدی سال روان با اشتراک اعضای کمیته آموزشی، تیم ترینران آمریت ارتقای ظرفیت جندر و مشاورین وزارت امورزنان در هوتل صافی لندمارک تدویر نمودند.

هدف از تدویر جلسه تهیه و ترتیب درسنامه آموزشی حراست حقوقی و حقوق بشر گفته شد.

جلسه با آیات چند از قرآن مجید آغاز گردیده، متعاقبا ً  هییت مدیریت جلسه بالای پروسیجر تهیه ، ترتیب و نهایی شدن درسنامه های قبلی صحبت  نمودند.

بعدا ً سایمه سادات آمرارتقای ظرفیت جندر؛ ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امورزنان  از سهم  فعال اعضای کمیته آموزشی دررابطه به تهیه، ترتیب و نهایی سازی درسنامه های قبلی اظهار  سپاس گزاری نموده  روی محتویات و ساختار ابتدایی درسنامه حراست حقوقی و حقوق و بشرو اهمیت نشر درسنامه در بالابردن سطح آگاهی عامه معلومات دادن.

اعضای کمیته روی محتویات و موضوعات درسنامه بحث نموده نظریات وپیشنهادات شان را جهت بهترشدن درسنامه ارایه نمودن و بعد از تائید اعضا درج درسنامه گردید.

قابل ذکر است جهت نهایی سازی درسنامه مذکور جلسات دیگر هم در آینده تدویر خواهد گردید که در اخیر تاریخ جلسه بعدی با موفقه اعضای جلسه تعین شد.

 


سومین جلسه کمیته آموزشی تدویر گردید

سومین جلسه کمیته آموزشی به تاریخ ۲۸ قوس سال روان به اشتراک اعضای کمیته٬ تیم ترینران آمریت ارتقای ظرفیت جندر و تعداد از کارمندان ریاست اطلاعات و ارتباط عامه درهوتل کابل استار تدویر گردید.

هدف از تدویر جلسه کار روی ترتیب و تنظیم محتویات رساله جندر و امنیت گفته شد. جلسه با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز گردیده. متعاقبا‌ْ محتویات جمع آوری شده رساله جندر و امنیت از سوی اعضای جلسه روخوانی و حین زمان تغییرات٬ نظریات وپیشنهادات شان را در مورد بعضی از قسمت های متون رساله جهت بهترشدن محتویات رساله ارایه نمودند که بعد از غور و ملاحظات تمامی از اعضای جلسه به اتفاق آرا درج رساله گردید.

در اخیر از سوی هییت مدیره جلسه جهت غنامندی محتویات و موضوعات رساله به یک تعداد از اعضای جلسه وظیفه سپرده شد تا مطالب و موضوعات بیشتری مرتبط به رساله را جمع آوری کرده درجلسه آینده ارایه نموده تادرج رساله گردد.

 


 

برنامه همبستگی در رابطه به کاهش خشونت علیه زنان

 به مناسبت کمپاین شانزده روزه کاهش خشونت علیه زنان، انجمن اجتماعی کرامه  به همکاری وزارت امور زنان برنامه را به تاریخ ۲۵ قوس سال روان در تالار ریاست اطلاعات و ارتباط عامه، وزارت امور زنان برگزار نمودند.