ریاست پالیسی وپلان

ریاست پالیسی و پلان

آمریت ارتباط خارجه

دومین مجلس تعقیبی کمیتۀ بین الوزارتی بعد از شصتمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان

دومین مجلس تعقیبی کمیتۀ بین الوزارتی به هدف معرفی و نحوۀ تطبیق نکات تصویب شده توسط شصتمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان به روز یکشنبه 3 اسد 1395 مطابق با 24 جولای 2016 در مقر وزارت امور زنان تحت ریاست محترمه سپوژمی وردگ، معین پالیسی و مسلکی آن وزارت و به اشتراک نمایندگان محترم وزارت خانه های عضو این کمیته و نمایندگان ادارۀ ملل متحد برای زنان(UN Women)  دایر گردید.

کمیسیون وضعیت زنان یک نهاد جهانی بین الحکومتی است که در راستای تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان کار میکند و در ماه جون 1946 در چوکات شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد ایجاد گردیده است. این کمیسیون همه ساله مجالس خود را در مقر سازمان ملل متحد به اشتراک هیئت دول عضو سازمان ملل متحد، سازمان های مدنی و فعالین حقوق زن برای مدت دو هفته برگزار میکند. سند نهایی بعد از مباحث زیاد و با درنظر داشت شعار انتخاب شده سال به تصویب میرسدو بنام نتیجۀ توافق شده یاد میشود. فیصله های اتخاذ شده به شورای اقتصادی- اجتماعی به هدف تطبیق و نظارت محول میشوند.

نتیجۀ توافق شدۀ شصتمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان که با درنظر داشت شعار انتخاب شده برای سال 2016 "توانمند سازی زنان و ارتباط آن با اهداف انکشاف پایدار" میباشد، بتاریخ 24 مارچ 2016 تصویب شد. وزارت امور زنان به هدف اتخاذ آمادگی های لازم در مراحل قبل، در جریان و بعد از اجلاس کمیسیون وضعیت یک کمیتۀ بین الوزارتی را تشکیل داده است. این کمیته توانسته اشتراک هدفمند هیئت افغانستان که تحت ریاست وزارت امور زنان در اجلاس سالانۀ کمیسیون می باشد، تضمین و تسهیل کند. کمیتۀ بین الوزارتی که از کمک تخنیکی ادارۀ ملل متحد برای زنان (UN Women)  برخوردار است، دومین مجلس تعقیبی بعد از اجلاس کمیسیون وضعیت زنان را دایر کرد. این در حالی است که مجلس اول کمیته بتاریخ 24 اپریل 2016 دایر شده بود.

محترمه سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان در سخنان افتتاحیه بر اهمیت کار کمیتۀ بین الوزارتی و گسترش آن صحبت های جامع و همه جانبه ابراز داشتند. ایشان ایجاد و دوام کار این کمیته را یک امر مهم دانسته و افزودند که کمیته در مورد تطبیق اهداف انکشاف پایدار (اجندای 2030) و اتخاذ آمادگی های لازم برای کنفرانس بروکسل نیز کار و تلاش خواهد کرد. برعلاوه ایشان از همکاری های مستمر ادارۀ ملل متحد برای زنان (UN Women) در خصوص پیشبرد و موفقیت کار کمیته بین الوزارتی اظهار قدردانی کردند.

متعاقباً، طبق اجندا، قطعنامۀ شصتمین اجلاس کمیسیون وضعیت زنان از جانب ادارۀ ملل متحد معرفی گردید و متن دری این سند که توسط ادارۀ ملل متحد برای زنان ترجمه شده بود، در اختیار وزارت امور زنان و اعضای محترم کمیته قرار داده شد.

در مورد کسب عضویت افغانستان در کمیسیون وضعیت زنان نیز بحث های لازم صورت گرفت. اعضای کمیته توافق کردند که به دلیل اهمیت عضویت افغانستان در نهادها و مجاری بین المللی، برای کسب عضویت افغانستان در کمیسیون یاد شده در هم آهنگی و همکاری کامل با وزارت محترم امور خارجه و جلب کمک تخنیکی ادارۀ ملل متحد برای زنان کار صورت گیرد.

 

 


 

ورکشاب مشورتی به منظور توانمند سازی زنان

برنامه ملی توانمند سازی اقتصادی زنان (NEEP)، به همکاری وزارت امور زنان، ورکشاپ را به منظور بهبود کیفیت ارقام اقتصادی زنان، به تاریخ 6 ثور 1395 خورشیدی، در تالار سینما زینب برگزار نمود.