ریاست امورحقوقی

ریاست امور حقوقی

تدویر جلسه افتتاحیه کمیسیون منع آزار و اذیت زنان تدویر گردید

جلسه افتتاحیه کمیسیون منع آزار و اذیت زنان تحت ریاست محترم سپوژمی وردک؛ معین مسلکی و پالیسی وزارت امورزنان به تاریخ ۳۰ سرطان سال روان به اشتراک روسا و مشاورین وزارت امورزنان  ونماینده گان وزارت های ارشاد، حج و اوقاف و وزارت عدلیه در تالارکنفرانس های وزارت امورزنان دایر گردید.

هدف از تدویر جلسه اخذ، بررسی و رسیدگی به شکایات آزار و اذیب زنان گفته شداست.

درقدم نخست خانم وردک به اشتراک کننده گان خوش آمدید گفته و سخنان افتتاحیه خویش در رابطه به اهمیت برگزاری جلسات کمیسیون منع آزار و اذیت زنان آغازنموده گفتند: رسیدگی بهد موارد آزار واذیت زنان یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی بوده وباید این مواد به صورت جدی پیگیری شود و در تطبیق مقرره آزار و اذیت زنان همه مسوول می باشند، زیرا آزار و اذیت زنان باعث محرومیت ایشان از تحصیلات وفعالیت های اجتماعی می گردد. چنانچه مشاهده می گردد اکثرآ دختران در مراکز تعلیمی و تحصلی و اماکن عامه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و به منظور رسیدگی به چنین موارد تدویر کمیسیون های منع آزار و اذیت زنان بسیار با اهمیت می باشد تا عاملین چنین موارد مورد مجازات قرار گیرند، قدم های ما باید استوار و هدفمند باشد و مورد اقدامات جدی و دریافت راه حل مناسب برای چنین موارد جستجو گردد.

سپس محترم، میر محمد صدیق الله سادات نماینده وزارت عدلیه در زمینه ابرازنمودند  گفتند؛ یکی از موارد که باعث تاخیر رسیدی به موارد آزار و ازیت می شود عدم تطبیق و رعایت قانون در مراجع عدلی و قضایی می باشد . بسیاری موارد مورد بررسی قرار می گیرد اما فیصله قناعت بخش در زمینه کمتر صادر می گردد که باید در این زمینه توجه جدی صوردت گیرد.

متعاقباً رییس امور حقوقی وزارت امورزنان  در مورد برنامه های بعدی وزارت امور زنان صحبت نموده گفتند : وزارت امور زنان در نظر دارد برنامه آگاهی دهی به تمام پرسونل وزارت تدویر نماید همچنان طی یک کنفرانس مقرره منع آزار و اذیت زنان همراه با طرزالعمل کاری کمیسیون منع آزار و اذیت زنان به تمام وزارت ها آگاهی داده شود.

 


 شصت و دومین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن

 شصت و دومین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن بتاریخ  26/12/ 1394در تالار کنفرانس   وزارت امور زنان با حضور داشت  اعضای محترم کمیسیون تدویر یافت.

بعد از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید ،ضمن معرفت  محترمه نبیله مصلح  معین مالی و اداری وزارت امورزنان با اعضای کمیسیون متذکره، ایشان با اظهار سپاس و قدر دانی ازاشتراک  اعضای محترم  کمیسیون در جلسه، همه اعضا را به جلسه خوش آمدید گفتند و پیرامون دست آورد های اعضای محترم کمیسیون طی سال 1394  تاکید نموده و از اعضای محترم تقاضا به عمل آورد تا گزارش از کارکرد و دست آورد ها ی شان را در راستای محو خشونت علیه زن مطابق به  قانون منع خشونت علیه زن به سکرتریت کمیسیون عالی منع خشونت ارسال نمایند .

سپس ایشان از مشکلات و چالش های  جدی که زنان مواجه اند بویژه در مراکز حمایوی ، متذکر شده و بیان داشتند : در شرایط کنونی خشونت علیه زن روبه افزایش است، گرچه گزارش های زیادی در این راستا وجود دارد اما گزارش تحلیلی که آمار و ارقام دقیق افزایش و کاهش خشونت را نمایانگر باشد، به ندرت وجود دارد. ایشان به نقش نظارتی کمیسیون عالی منع خشونت تاکید داشته و افزودند که این به اساس قانون منع خشونت علیه زن مکلفیت دارد که عوامل خشونت در کشور را ارزیابی نموده و تدابیر وقایوی جهت رفع آن اتخاذ کرده ، و راه حل و راهکار های جدید برای آن همه مشکلات ارایه نمایند.

متضررین که فعلا در مراکز حمایوی بسر میبرند به چالش ها و مشکلات زیادی از جمله بی سرنوشتی و عدم تعقیب و پیگیری قضایای آنها و مبتلا شدن به امراض روانی، عدم دسترسی لازم به مراکز صحی و روانی و ادغام مجدد آنها به خانواده ها و اجتماع میباشند. موارد متذکره خیلی مهم بوده که باید به آن توجه صورت گیرفته و برای برون رفتن از این مشکلات راه های حل دریافت گردد.

در ادامه از دست آورد ها و تجربیات شان در قسمت جندر و مسایل مربوط زنان را به صورت مختصربه اشتراک کنندگان یاد آور شدند.

سعیده مژگان مصطفوی، معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، اظهار داشتند که موضوع اطلاع رسانی جهت کاهش خشونت علیه زن عمده و اساسی میباشد که باید وزارت های اطلاعات و فرهنگ و ارشاد ، حج و اوقاف مسوولیت آنرا به عهده بگیرند. وزارت امور زنان باید بودیجه خاصی را ؛جهت اطلاع رسانی عام از اضرار و عواقب خشونت و دیدگاه اسلام در مورد خشونت علیه زن به حکومت پیشنهاد نماید. ایشان افزودند که در طرح استراتیژی ها باید تمرکز بیشتر بر روی آگاهی عامه صورت گیرد.

خانم مصلح اکیداً اظهار داشتند که مبارزه با خشونت و تطبیق قانون منع خشونت مسوولیت همگانی نهاد های عضو کمیسیون عالی منع خشونت میباشد. برنامه های کوتاه مدت جوابگوی نیازمندی های امروزی زنان افغانستان نبوده و موثریت بسزای ندارد، پس باید برنامه به شکل سیستماتیک و دوامدار طرح ریزی و تطبیق گردند. ایشان بیان داشتند که روی ایجاد کلینیک صحت روانی کار شود و ار آدرس کمیسیون جهت پیگیری این موضوع مکتوب ارسال گردد. همچنان نیاز به تفاهم نامه چندین جانبه میان وزارت امور زنان، وزارت صحت عامه و وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین برای تداوی زنان مبتلا به امراض روانی میباشد.

سپس، نوریه حقنگر، آمر امورزنان اداره امورریاست جمهوری، گزارش مختصر از سفر اعضای کمیسیون عالی منع خشونت به  ولایت بامیان را ارایه نمودند. وی مشکلات و کمبودی های را که در نتیجه  بازدید از مراکز حمایوی و محابس اناثیه این ولایت ارزیابی و دریافت نموده بودند، با اعضای جلسه شریک ساختند. به صورت مختصر چالش ها عبارت بود از، به تعداد سه خانم در مرکز حمایوی ( خانه امن) در این ولایت بسر میبرند و در حدود 23 نفر کارمند در این مرکز مصروف کار میباشند، که این خود مصارف گزاف را تقاضا مینماید، نبود قضات و سارنوالان زن، نبود وکیل مدافع زن، عدم دسترسی به امکانات صحی و بهداشتی وغیره که در گزارش سفر به صورت مشرح بیان شده است، یاد آور شدند.

اعضای جلسه تصمیم اتخاذ نمودند که در جلسه آینده نماینده ی از ریاست ارتباط ولایات اشتراک نماید تا در رابطه به موضوع مراکز حمایوی و اوضاع آن معلومات ارایه نمایند. در ضمن، UN WOMEN  هم بررسی های لازم شانرا در زمینه نمایند.

سیده مژگان مصطفوی، معیین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد نمودند که در سال 1395 یک سلسله برنامه های خاصی برای کمیسیون در نظر گرفته شود و هم چنان سفر های ولایتی جهت نظارت و بازدید از کمیسیون های ولایتی بیشتر تنظیم گردد. وی افزود که در جریان بازدید از محابس اناثیه بسته های صحی و بهداشتی برای زنان محبوس که در گذشته ها از سوی وزارت امور زنان با همکاری دونر های آماده میشد، در نظر گرفته شود.

مطابق بند سه اجندا، پلان تهیه شده به اساس مصوبه شماره 21 دارالانشای شورای وزیران که وزارت خانه های  " امورزنان،ارشاد حج و اوقاف ،اطلاعات و فرهنگ،اداره مستقل ارگان های محلی در هماهنگی با مراجع عدلی و قضایی  " تهیه شده بود، مورد بحث قرار گرفت و برای غنامندی آن از سوی اعضای کمیسیون موارد لازم پیشنهاد گردید.

به اساس بند چهارم اجندا، رئیس څارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زن در مورد ایجاد و فعالیت های څارنوالی های اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زن در سطح مرکز و ولایت گزارش ارایه نمودند.

در پایان، معیین اداری و مالی وزارت امور زنان، جلسه را جمع بندی نموده و از اعضای جلسه جهت اشتراک و سهم فعال شان اظهار سپاس نمودند.

 


گزارش  شصتمین جلسه

کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن

 

تاریخ تدویر جلسه: 30 جدی 1394.

مکان: تالار کنفرانس های وزارت امور زنان .

اجندای جلسه :

 • محکوم نمودن خشونت های اخیر بخصوص خشونت  فزیکی ( بریدن بینی وی )که علیه مسمات ریزه گل بنت اختر محمد مسکونه قریه شرشر ولسوالی قیصار، توسط شوهرش صورت گرفته است  .
 • بحث پیرامون مصوبه شماره 21 " وزارت امورزنان، حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ، اداره مستقل ارگان های محلی در هماهنگی با مراجع عدلی و قضایی موظف اند تا جهت منع خشونت علیه زنان تدابیرعملی و بازدارنده را به کار گرفته، اقدامات لازم قانونی  را برضد عاملین خشونت علیه زنان اتخاذ نمایند".
 • استماع گزارش شش ماهه څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن.

اشتراک کنندگان محترم هریک:

فوزیه حبیبی ، معین مالی و اداری  وزارت امور زنان.

دکتورس ناجیه طارق، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه.

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات  وفرهنگ.

واصل نورمهمند، معین وزارت کار و امور اجتماعی.

سید محمد هاشمی، معین اداری وزارت عدلیه.

دکتوراسدالله محقق، معین نصاب تربیه معلم وزارت معارف .

څارنپال قدسیه نیازی، رئیس څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن.

داکتر ثریا صبحرنگ، کمیشنرکمیسیون حقوق بشر افغانستان.

قاضی رحیمه رضایی، رئیس محکمه فامیلی.

نجلا راحل ،عضوشورای رهبری انجمن مستقل وکلای مدافع .

مل پاسوال حکمت شاهی، رئیس جندر و حقوق بشر وزارت امور داخله.

نوریه حقنگر، آمرامورزنان اداره امورریاست جمهوری.

حمیده احمدی، آمر جندر اداره مستقل ارگان های محل.

مسیحه فایز، مشاور جنسیت و قوانین دفتر یون اومن.

 

خلاصه گزارش جلسه :

شصتمین جلسه تاریخی  کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن مؤرخ 30/11/1394  در تالار کنفرانس  وزارت امور زنان، تحت ریاست فوزیه حبیبی معین مالی و اداری و سرپرست  وزارت امورزنان، بااشتراک اکثریت اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن تدویر گردید.

بعدازتلاوت آیاتی چند از قرآن مجید، محترمه فوزیه حبیبی، ضمن ابراز خوش آمدید به مهمانان، خشونت های اخیر و اعمال زشت که خلاف ارزش های دینی، اخلاقی و فرهنگی میباشد، صورت گرفته  و مکررأ اتفاق می افتد، محکوم نموده، بیان داشتند:

 درادامه انجام اعمال  پی در پی غیر اسلامی و انسانی، باز هم یکی ازخواهران بنام  ریزه گل بنت اختر محمد مسکونه قریه شرشر ولسوالی قیصار ولایت فاریاب مجبوربه  ازدواج اجباری گردیده بود  و سر انجام  بینی اش توسط شوهرش بریده شده است .

ایشان، از تمام نهاد های عضو کمیسیون بخصوص نهادهای  که نقش مهمی درتغییراذهان عامه  دارند، تقاضا نمود تا با تعهد مستحکم با همکاری  نهاد های عدلی و قضایایی بمنظور دریافت راه کارهای  جدید جهت ریشه یابی عوامل خشونت، اقدامات عملی وبنیادی داشته، طرح، پالیسی و میکانیزم های را در زمینه ارایه دارند تا این موارد شامل اجندای جلسه  شورای وزیران گنجانیده و تصمیم نهایی را حکومت درمورد اتخاذ نمائید.

بعدأ مروری مختصر پیرامون گزارش اجراآت از تطبیق فیصله ها و تصامیمی جلسه قبلی، توسط مژگان آریا سکرتر کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، ارایه گردید.

بعداْ، از جانب اعضای محترم کمیسیون،" پیشنهاد و طرح های  را برای بهبود وضعیت زندان های اناثیه، جلوگیری ازصدوراستعلام به منظورمعاینات پرده بکارت از جانب پولیس، ارایه گردید و  برموضوع مطروحه وسایرمشکلات موجود در جریان ملاقات با وزیرمحترم امورداخله تاکید گردد . "

مطابق اجنداء، در مورد مصوبه شماره 21 که وزارت خانه ها  را "  امور زنان ، اطلاعات و فرهنگ، ارشاد حج و اوقاف، اداره مستقل ارگان های محل " مسؤول قرار داده تا  بمنظور کاهش خشونت علیه زنان، اقدامات عملی و جدید  را روی دست گیرند،  از این روتصمیم  کمیسیون بر این شد تا پیرامون تهیه یک پلان تطبیقی  و واحد یک جلسه اختصاصی بین نهاد های ذیربط تدویر گردد.

مطابق اجنداء، څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن، گزارش شش ماهه خویش را در مورد که ذیلاْ تحریر است بیان داشتند:

 • واقعات ثبت شدۀ  خشونت درڅارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن  شامل (637) مورد و از جمله (61) قضیه نهایی , (103) قضیه محول محکمه ابتدائیه  ولایت کابل , (8) قضیه به محکمه استیناف ، (167) قضیه نسبت عدم موجودیت مدعی , حفظ گردیده است (121) قضیه نسبت انصراف متضرر حفظ شده ، (12) قضیه غرض اتخاذ تصمیم نهایی به څارنوالی جزایی عمومی محول گردیده است , ( 62 ) قضیه حقوقی  به ریاست حقوق ولایت کابل محول گردیده است، ( 113) قضیه تحت تعقیب عدلی قرار دارند ومتباقی قضایا نسبت عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال گردیده است.

از گزارش و اجرآات قانونی رئیسه څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن به منظوررسیدگی به قضایای خشونت و  تأمین عدالت حقوق زنان  انجام شده بود، موردتقدیر و تائید قرار گرفت.

در اخیر، جمع بندی رویداد جلسه توسط  فوزیه حبیبی معین مالی و اداری و سرپرست  وزارت امورزنان صورت گرفت.

تصامیم شصتمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن:

 • تقبیح و محکوم نمودن قضایای حاد خشونت و پاسخگوی نهاد مسؤل " وزارت امور داخله "از چگونگی  اجرآات شان در قبال خشونت ها.
 • در یافت راه راهکار عملی و جدید برای کاهش خشونت و بلند بردن سطح آگاهی و ازهان عامه  توسط نهاد های مسؤل.
 • تعدیل قوانین رسانه ها توسط کمیته تسوید قوانین وزارت امورزنان واطلاعات و فرهنگ بمنظور جلوگیری از نشر و پخش پروگرام های که باعث ازدیاد خشونت ها و بدآموزی میگردد.
 • تنظیم سفر اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به ولایات بمنظور بررسی کمیسیون های ولایتی توسط دفتر UN WOMEN .
 • ارسال استراتیژی منع خشونت علیه زن به تمام وزارت خانه ها واخذ پلان تطبیقی ایشان، توسط پخش مربوطه .
 • برگزاری جلسات کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن درریاست های امورزنان ولایات.
 • تنظیم ملاقات اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن با وزیر امور داخله و بحث پیرامون  موضوع اساسی ذیل .
 • ارایه طرح برای پولیس اختصاصی منع خشونت علیه زن.
 • بحث در  مشکلات زندان ها اناثیه و نظارت خانه ها.
 • برگزاری جلسات شورای عالی محابس بطور منظم.
 • تاکید بالای  پیگیری قضایای حاد خشونت علیه زنان.
 • حضور معین مربوطه وزارت امور داخله به جلسات کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن
 • تنظیم ملاقات اعضای کمیسیون متذکره با وزیر حج واوقاف توسط  پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ.
 • اشتراک  حتمی معینان مربوطه  کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به جلسات کمیسیون و درصورت عدم اشتراک درسه  جلسه به طور متواتر، درخواست مکتوبی یکی از معینان دیگر نهاد مربوطه در جلسات کمیسیون.
 • تدویر یک جلسه اختصاصی به منظور تطبیق مصبوبه شماره (21) توسط سکرتریت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن و توحید یک پلان منظم  توسط نهاد های مسؤل.
 • تنظیم سفر های مطالعاتی و تجربی اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به کشور های اسلامی، توسط دفتر یون اومن.

 


گزارش جلسه کمیته تسوید قوانین

جسله کمیته تسوید قوانین به تاریخ ۲۹ جدی با اشتراک اعضای آن کمیته در هوتل گولدن استاد تدویر گردید. هدف از تدویر جسله کار بالای تهیه و ترتیب طرزالعمل کمیسیون های منع آزار و اذیت زنان در ادارت گفته شده٬ که مطابق به مقرره منع آزار و اذیت زنان کمیسیون های در رابطه در ادارت ایجاد گردیده است.

اعضای جلسه بعد از بحث و تبادل نظریات جهت نهای سازی و تصویب طرزالعمل مذکور را به کمیسیون عالی منع خشونت ارسال نمودند.

 


تدویر برنامه آگاهی دهی در رابطه به پروسۀ ثبت نکاحنامۀ رسمی

ریاست امور حقوقی به اساس پلان صد روز دوم خویش برنامۀ آگاهی دهی را دررابطه به پروسۀ ثبت نکاحنامۀ رسمی برای تمام پرسونل وزارت به اشتراک معین مالی و اداری و هیئت رهبری به روز یک شنبه  22/قوس /1394ساعت 10:00 قبل از ظهر در تالار سینما زینب  تدویر نمود.

در آغاز برنامه معلومات ابتدائی راجع به پروسه متذکره، طرح رهنمود و فورم نکاحنامه رسمی از طرف رئیس امور حقوقی ارائه گردید.

متعاقباً معین مالی و اداری  در رابطه به اهمیت و ضرورت ثبت نکاحنامه رسمی صحبت نموده و داشتن نکاحنامه رسمی را در کاهش خشونت علیه زن  امر مهم دانستند همچنان افزودند که اکثر قضایای خشونت علیه زن ناشی از عدم داشتن نکاحنامه شرعی و قانونی میباشد .

 


مبازره با محو خشونت علیه زن

برنامه به مناسبت کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زن، از سوی نهاد UN-HABITAT ، به همکاری وزارت امور زنان به تاریخ 18 قوس سال روان در تالار سینما زینب برگزار شد.

هدف ازبرگزاری این برنامه اعلان همبستگی در برابر مبارزه با خشونت علیه زن، عنوان شده است.