بیوگرافی معینان

بیوگرافی مختصر سپوږمۍ وردک معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان