اخبار

 • برگزاری پنجمین اجلاس سارک در افغانستان


  پنجمین اجلاس کمیته تخنیکی سازمان سارک به میزبانی وزارت امور زنان به تاریخ 25 و 26 سرطان سال جاری در هوتل کانتیننتال کابل برگزار شد. در این اجلاس برعلاوه نمایندگان کمیته تخنیکی سارک، مقامات رهبری وزارت امور زنان، نمایندگان وزارت های خارجه، کار...

 • اهدای ادویه به اطفال آشیانه


  پوهنمل داکتر حسن بانو غضنفر سرپرست وزارت امور زنان از وضعیت اطفال و زنان آشیانه، واقع مکروریان اول به تاریخ 15 سرطان دیدن نموده، یک مقدار ادویه و مواد خوراکه را به این مرکز اهداء نمودند. در این مرکز که به تعداد 400 طفل اعم از پسر و دختر که...

 • ورکشاپ مبارزه علیه فساد اداری و ترویج امانت داری


  ورکشاپ چهار روزه مبارزه علیه فساد اداری و ترویج امانت داری از سوی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری به تعدادی از کارمندان وزارت امور زنان به تاریخ 12 سرطان در تالار آموزش وزارت امور زنان دایر شد. پلوشه شهید کاکر معین مالی واداری وزارت امور زنان...

 • اولین جلسه کمیته اقتصادی بورد مشورتی وزارت امور زنان دایر شد


  اولین جلسه کمیته اقتصادی بورد مشورتی زنان افغانستان به رهبری پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی وزارت به تاریخ 13 سرطان در تالار کنفرانس های این وزارت دایر شد. این کمیته که دارای 10 عضو می باشد، در اولین جلسه خویش طبق آجندا در رابطه...

 • بیست وهفتمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان دایر شد


  بیست وهفتمین جلسه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان به ریاست پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان، به تاریخ 8 سرطان در تالار کنفرانس های این وزارت دایر شد. در این جلسه نماینده های نهاد های ذیربط، شامل وزارتخانه ها و...

 • انکشاف و پیشرفت جهت تطبیق بهتر پلان کاری ملی برای زنان افغانستان


  دومین ورکشاپ ارزیابی و هماهنگ سازی برنامه با اولویت ملی وزارت امور زنان به تاریخ 6 سرطان به اشتراک مقامات و مسوولین عالی رتبه وزارت امور زنان و نمایندگان موسسات بین المللی همکار در هوتل کابل سرینا دایر گردید. هدف از تدویر این ورکشاپ مرور و...

 • اولین ورکشاپ چگونگی ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه وزارت امور زنان


  اولین ورکشاپ چگونگی خانه پری فورم ثبت دارایی های مقامات عالی رتبه وزارت امور زنان به همکاری اداره عالی نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری به تاریخ 7 سرطان در تالار سینما زینب دایر شد. در این ورکشاپ پوهنمل داکتر حسن بانو غضنفر...

 • امضای سه تفاهمنامه همکاری وزارت امور زنان با وزارت عدلیه، دفتر اکتید و موسسه سیوا


  وزارت امور زنان تفاهمنامه های همکاری میان این وزارت و اداره حمایت از حقوق بشر وزارت عدلیه، دفتر اکتید و موسسه سیوا کشور هندوستان را به تاریخ 5 سرطان در تالار کنفرانس وزارت امور زنان به امضا رساند. هدف از امضای این تفاهمنامه های همکاری مطالعه،...

 • افتتاح باغ زنانه در ولایت سرپل


  باغ زنانه ولایت سرپل طی محفلی به اشتراک پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان، سید انور رحمتی والی ولایت سرپل، قوماندان امنیه، رییس امنیت، رییس اطلاعات وفرهنگ، رییس معارف، سایر اعضای هیئت رهبری و تعدادی از زنان نخبۀ آن...

 • ورکشاپ ارتباط عامه و رسانه ها


  ورکشاپ ارتباط عامه و رسانه ها ورکشاپ ارتباط عامه و رسانه ها از سوی دفتر USAID به همکاری موسسه ASGPبه 25 تن از کارمندان ریاست ارتباط عامه و تبلیغات جندر وزارت امور زنان به تاریخ 4 سرطان دایر شد. پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مسلکی و پالیسی...