ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با داکتر لوارنس(Dr;Lawrance) مسوول ارزیابی پروژه های دفتر USAID

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با داکتر لیوارنس مسوول ارزیابی پروژه های دفتر  USAID به روز دوشنبه مورخ 9 میزان 1397 هجری خورشیدی در دفتر کارش ملاقات نمود.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ضمن قدرانی از حضور مسوول ارزیابی پروژه های دفتر  USAID ، فساد اداری را از جمله چالش های کلان سد راه دولت سازی دانسته، گفت؛ وزارت امور زنان در راستأی محو و کاهش فساد اداری کاهای موثر را انجام داده است که این وزارت از نظر شفافیت و پاسخگوی در صدر لیست ادارات عاری از فساد اداری قرار دارد.

همچنان معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، دیدگاه ها، پیشنهادها، راحل های مبارزه علیه فساد اداری و تجارب وزارت امور زنان را با مسوول ارزیابی پروژه های دفتر محترم USAID شریک ساخته، بر ادامه همکاری های برای زنان تأکید نمود.

از سوی هم داکتر لیورانس فساد ادرای را بخشی از معضل حکومت افغانستان خوانده، مبارزه علیه آن را نیاز به همکاری های مشترک دولت افغانستان و جامعه جهانی می داند.