محفل خــــــدا حافــــظی با خانــم عزیزه عدالتـــتخواه

محفل خدا حافظی با خانم عزیزه عدالتخواه، رئیس امور حقوقی وزارت امور زنان، با حضور داشت الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، نبیله مصلح، معین مالی و اداری، سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی، رؤسا، مشاورین و کارمندان این وزارت، به تاریخ 17 ثور سال روان در تالار سینما ذینب برگزار گردید.

در نخست الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان، با ارائه خوش آمدید به اشتراک کنندگان طی سخنانی افزود؛ جای بسا افتخار است که خانم عدالتخواه به حیث یک زن افغان، نه بعنوان ریس امور حقوقی وزارت امور زنان به مقام بلند تری میرسد و در ضمن جای افسوس است که با رفتنش خلای بزرگی را در یکی از پست های این وزارت بجا می گزارد، زیرا وی شخصی بودند که سمتی ریاست را بدوش داشتند و وظایف خویش را به وجه احسن اجرا کردند.

متعاقباً خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری این وزارت با ابراز سخنان خویش افزودند؛ روز خوشی است که ما شاهد هستیم تایکی از روسای وزارت ما بعنوان رئیس عمومی مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه ارتقا نمودند که اجرای کار درست باعث ارتقای ظرفیت یک شخص می شود. خانم عدالتخواه با تجربه سه ساله خویش توانست طرح استراتیژی مبارزه با خشونت علیه زن را تکمیل کند و به نشر بسپارد، مقرره منع و آزار و اذیت جنسی را طرح و در دست تطبیق بدهد.

سپس خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، طی سخانی افزود؛ زنان در مجموع کوشا هستند، خصوصاً شخصیت خانم عدالتخواه همیشه قابل توصیف است، وجود شان در این وزارت یک قوت بزرگی بود اما با وجود رفتن شان از این وزارت ما خسته نمیشویم چون یک زن افغان نظر به لیاقت خویش توانسته است ظرفیت خود را برای همگان نشان بدهد و به پست های بلندتری برسد.

در اخیر هیئت رهبری وزارت امور زنان به پاس فعالیت های نیک خانم عزیزه عدالتخواه، رئیس امور حقوقی این وزارت تقدیر نامه ای را برایشان تفویض کردند.