تدویر جلسه بهبود شرایط کار برای نقش و اشتراک مساویانه زنان در افغانستان

جلسه مشورتی جهت بهبود شرایط کاری برای زنان با حمایت عزیزی بانک، با حضور داشت خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، خانم سپوژمی وردک، معین پالسی و مسلکی این وزارت، عبدالفتاح کریمی، معاون عزیزی بانک، رو سا، مشاورین و کارمندان وزارت امور زنان، به تاریخ 23 حوت سال روان در تالار سینما ذینب دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه، تعهدات کوتاه مدت و طویل المدت سکتور خصوصی برای تساوی جندر و توانمند سازی اقتصادی زنان، عنوان شده بود.

 

در نخست خانم سپوژمی وردک، با ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان، هدف جلسه را بیان داشته، افزود "وزارت امور زنان به تاسی از مسوولیت هایکه در قبال زنان در قسمت تساوی جندر دارد؛ تلاش مینماید تا دیدگاه های سکتور خصوصی و دولتی را در زمینه داشته باشد تا زنان از لحاظ توانمند سازی اقتصادی به جایگاه والای برسند.

متعاقباً خانم نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان، با ابراز خرسندی از حضور اشتراک کنندگان، طی سخنانی افزود؛ دولت برای فعلاً پالیسی اداره عامه و سکتور خصوصی را تأیید نموده و وزارت امور زنان در این زمینه تلاش دارد تا از طریق خدمات سکتور خصوصی برای محوخشونت و عملی نمودن مقرره منع آزار و اذیت زنان، اقدامات جدی را روی دست گیرد.   

سپس هر یک از اعضای پنل در جلسه متذکره ضمن صحبت پیرامون موضوع، در باره دادخواهی صندوق وجهی پول برای حمایت زنان و ضرورت جلب کمک ها برای تساوی جندر و توانمند سازی آنها، تعهدات سکتور خصوصی در راستای تساوی جندر و توانمند سازی اقتصادی زنان، کارکرد های بهتر، هماهنگی ها میان دولت و سکتور خصوصی به ارتباط حمایت از زنان، برای اشتراک کنندگان معلومات ارائه نمودند.