ملاقات وزیر امور زنان با مریم پول رییس دفتر سیوا

محترم دلبر نظری وزیر امور زنان در حالیکه سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان حضور داشت با مریم پوپل رییس موسسه سیوا به روز شنبه مورخ 24 سرطان 1396 در دفتر کارش ملاقات نمود.

وزیر امور زنان گفت؛ به منظور پیشبرد بهتر امور کاری و برای رسیدن به هدف و خدمات صادقانه برای زنان نیاز به یک پلان جامع و همه جانبه است و تأکید نمود، از چگونگی تطبیق پروژه، مکان، تعداد مستفید شوندگان، بودجه و پلان کاری موسسه سیوا مشخصأ وزارت امور زنان نظارت می نماید و در امر خدمت گذاری برای زنان هیچ نوع سهل انگاری را نمی پزیرد.

 

همچنان سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با انتقاد از روش اجرایی برنامه ها و فعالیت های موسسات و دفاتر که برای زنان کار می نمایند، بیان داشت؛ وزارت امور زنان بعد از این از همه کارها و برنامه های دفاتر که با وزارت امور زنان تفاهم نامه همکاری امضا نمودند، نظارت جدی می کند و تغییرات مثبت را در زمینه بهتر پیشبرد امور کاری و بهبود وضعیت زنان می خواهد و در امر خدمت به زنان مصمم است.

خانم مریم پوپل رییس موسسه سیوا، از رهبری وزارت امور زنان خواهان اجازه فعالیت و حمایت بیشتر برای پیشبرد کارهای موسسه سیوا برای زنان شد.

قابل یاد آوری است که موسسه سیوا در بخش های خیاطی، پروسس مواد غذایی، دست دوزی و خبازی فعالیت می نمود که از سوی وزارت امور زنان بدلیل عدم ارایه خدمات بهتر مسدود گریده است.