دیدار وزیر امور زنان با رئیس انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان  ج.ا.ا به روزدوشنبه موءرخ  10/7/1396 با لطف الحق نور پسرلی رئیس انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان در دفترکارش دیدار نمود .  آقای پسرلی در مورد انستیتوت بانکداری معلومات داده گفت " این انستیتوت درسال 2010م از سوی بانک جهانی توسط متخصصین هندی و پاکستانی ایجاد شد. هدف اساسی این انستیتوت انتقال تجارب خارجی به افغانها میباشد .

 وی افزود "این انستیتوت به همکاری یو اس آی دی دو پروژه اسکالرشیپ را برای زنان ایجاد کرده و کته گوری های مختلف، صنوف 12 ،محصلین و لسانس را آموزش میدهد درهر دور آموزشی، 100 تن از بانوان ، شامل میباشند که بانکداری و خطرات آن تدریس میگردد این برنامه شش ماه آموزش مسلکی وسه ماه تخصصی را در بر میگیرد شاگردان ممتاز آن  بعد از فراغت به کار گماشته میشوند .

وزیر امور زنان ج.ا.ا ضمن سپاسگذاری از آقای پسرلی ،گفت " وزارت امور زنان نفوس کشور را که بانوان تشکیل میدهد حمایت مینماید. وظیفه این وزارت توانمندسازی بانوان است و ما از این برنامه که انستیتوت بانکداری و مالی افغانستان برای بانوان در نظر دارد  استقبال میکنیم" .

بانو نظری افزود "ما چنان نیرو وظرفیت جوان در ولایات کشورداریم که خواهان آغاز هرچه  زودتراین برنامه  و جذب بانوان به آن هستیم تا از آموزش ها مستفید وبه کار گماشته شوند "

 

قابل یادآوریست که 70 فیصد مصارف این پروژه آموزشی را بانک جهانی و 30 فیصد مصارف را دولت افغانستان میپردازد .