پیام حمایتی وزارت امور زنان

    طوریکه در جریان قرار دارید؛ محترمه انیسه رسولی در شورای عالی ستره محکمه ج.ا.ا به حیث عضومعرفی گردیده است .

وزارت امور زنان ج.ا.ا که یک نهاد حمایت کننده بر حق زنان کشور میباشد ضمن آرزوی موفقیت به این بانو از نمایندگان محترم ولسی جرگه شورای ملی تقاضامند است تا با در نظر داشت اصل شایسته سالاری ، تامین تساوی جنسیتی و شفافیت کاری در ادارات دولتی از این بانو محترم حمایت وپشتیبانی نمایند تا باشد که میزان شمولیت وپیشرفت کار زنان در ادارات دولتی جهت سهولت در مشکلات بانوان و مبارزه با پدیده شوم خشونت علیه زنان و همچنان تشویق بیشتر بانوان جهت سهم گیری و اعاده حقوق برابر با مردان وفرهنگ هم پذیری میان مردان و زنان کشور روز افزون گردد.  

هیات رهبری وزارت امور زنان