چهارمین جلسه کمیته ملی تغییر اقلیم

چهارمین جلسه کمیته ملی تغییر اقلیم با ریاست خانم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان، اعضای کمیته و جمع از نماینده های ادارات دولتی به تاریخ دوم عقرب 1396 خورشیدی در تالار کنفرانس های وزارت امور زنان دایر گردید.

هدف از تدویر این جلسه؛ بررسی عوامل آلودگی محیط زیست و اخذ اقدامات عملی جهت جلوگیری از تاثیرات مخرب تغییر آب و هوا در کشور، عنوان شده است.

ابتدا بانو نبیله مصلح، معین مالی و اداری وزارت امور زنان ضمن افتتاح جلسه، هدف از ایجاد این کمیته را دریافت راه حل های مناسب برای جلوگیری از تاثیرات مخرب تغییرات اقلیم  دانسته، افزود:" کشور ما با وجود که در تغییر اقلیم سهم اندک دارد اما بیشتر از سایر کشور ها به علت کوهستانی بودنش از تغییر اقلیم متضرر میگردد، لازم است تا از طریق این کمیته اقدامات عملی را  روی دست گیرم تا بتوانیم از منابع مالی جهانی که در این خصوص موجود است، برخوردار شویم".

سپس آقای غلام محمد مکیار؛ معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، ضمن صحبت در مورد تجلیل از هفته محیط زیست، پیرامون شمولیت افغانستان در کمیسیون تغییر اقلیم جهانی معلومات داده، افزود :" صندوق بین المللی تغییر اقلیم بعد از سال 2020 میلادی صد میلیون دالر را سالانه برای جلوگیری از تغییر اقلیم اختصاص داده است که افغانستان به سبب آسیب پذیری اش میتواند سهم زیاد داشته باشد اما اخذ بودجه از این صندوق نیاز به داشتن طرح های جامع و همه جانبه را دارد."

در ادامه پوهنیار مژگان مصطفوی؛ معین گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ، ضمن خرسندی از ایجاد کمیته ملی تغییر اقلیم، عدم آگاهی مردم در مورد عوامل و تاثیرات تغییرات اقلیم صحبت نموده، افزود :"وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه آگاهی دهی در مورد تغییر اقلیم را طرح ریزی کرده است و حمایت اداره محیط زیست در جهت تطبیق آن را خواهانیم."

در اخیر اعضای جلسه روی چگونگی اخذ اقدامات برای کاهش اثرات تغییر اقلیم صحبت نموده، همکاری و هماهنگی ادارات ذیربط را جهت دریافت راه های حل مناسب برای استفاده از بودجه جهانی تغییر اقلیم در کشور ضروری دانستند.