فعالیت های وزارت امور زنان در قبال پروسه انتخابات پارلمانی و ولسی جرگه بابت معرفی زنان تلاشی کننده در سطح ولایات

گزارش توحیدی از پروسه انتخابات سال1397

فعالیت های وزارت امور زنان در قبال پروسه انتخابات پارلمانی و ولسی جرگه بابت معرفی زنان تلاشی کننده در سطح ولایات :

 • امضا ء پروتوکول با 6 ارگان ذیربط به منظور جلب و جذب زنان با محارم شان بابت تلاشی در شهر ها ، ولسوالی ها و قریه جات.
 • امضاء تفاهم نامه با اداره ثبت احوال نفوس تذکره تابیعت به منظور جذب زنان و فامیل های محترم شان که تا اکنون به تعداد (42516 ) تن اعم از مردان و زنان تذکره اخذ نموده اند.
 • جمع آوری لست زنان با محارم شان توسط ریاست های امور زنان که در مرحله اول از شهر ها به تعداد 2859 تن زن در مرحله دوم در ولسوالی ها به تعداد 12226 تن زنان با محارم شان مرحله سوم در قریه جات که مرحله نهای میباشد که کار بالای جمع آوری لست زنان معرفی شده ولایات در پروسه انتخابات ادامه دارد .
 • ثبت نام مستفیدین مراکز حمائیوی ( خانه های امن ) در پروسه انتخابات ..
 • همکاری و هماهنگی ریاست های امور زنان در قسمت خانه پوری و تضمین خط اخذ تذکره با زنان  و فامیل های شان .
 • تدویر برنامه های آگاهی دهی ،مصاحبه ها در قسمت اخذ تذکره و حق رای دهی توسط ریاست های امور زنان ولایات .
 • به منظور ارتقای ظرفیت و خود کفایی زنان و فامیل های شان فی ماه برای هر یک از زنان با محارم شان در مرحله اول ، دوم و سوم مبلغ 12000 افغانی و بعدآ مطابق خواست همین زنان باهماهنگی قوای مسلح جذب شان به صفوف نظامی .
 • داد خواهی دو تن زن یک فوت شده و دیگری زخمی در اثر حادثه ترافیکی در مسیر وظیفه در ولایت  نیمروز با کمیسیون مستقل انتخابات.
 • تهیه قرارداد خط زنان تلاشی کننده توسط وزارت امور زنان .
 • تهیه شرایط پزیرش زنان در جلب و جذب در پروسه انتخابات.
 • هماهنگی با ارگان های ذیربط به منظور بهبود وضعیت زنان ولایات .
 • داد خواهی ریاست های امور زنان به منظور نظارت از مراکز ثبت نام پروسه انتخابات .
 • داد خواهی برای ثبت نام زنان در مراکز سلب آزادی و تهیه یک طرز العمل توسط اعضای کمیته امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات .
 • تامین ارتباطات ، ارسال مکاتیب ، ارتباطات تیلفونی و ایمیلی ، تهیه لست ها و ارایه گزارشات  بصورت دوامدار

مشکلات :

 • اجازه ندادن زنان توسط فامیل ها جهت ثبت نام و اخذ تذکره در ولایات .
 • بی باوری مردم در قبال انتخابات .
 • نا امنی بودن قریه جات و لسوالی ها .
 • بطی بودن  روند توزیع تذکره .
 • مشکلات عدم تائیدی لست های معرفی شده زنان در پروسه انتخابات توسط مقامات ولایات ( هرات ، ننگرهار و ارزگان ).
 • موجودیت  مراکز رای دهی محلات مردانه ( مکاتب ذکور ) که سبب کمرنگ شدن حضور زنان در آن محلات .
 • به تعویق افتادن معاشات زنان تلاشی کننده در پروسه انتخابات .

ترتیب کننده : ذکیه بریالی فوکل پاینت انتخابات و حمیده امیری مشاور هماهنگی