جلسه کمیته انسجام و هماهنگی

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ج.ا.ا  در شصت و دومین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی ؛ جهت حمایت از زنان متضرر در مراکز حمایوی و دسترسی این بانوان به عدالت امروز چهارشنبه مورخ 20/4/1397 در تالار کنفرانسهای ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امور زنان با جمعی از نمایندگان وزارتخانه ها و مراکز حمایوی کشور اشتراک نمودند .

معین پالیسی و پلان وزارت امور زنان از همکاری های وزارتخانه ها و مراکز حمایوی زنان سپاس و قدردانی نموده گفت :"هرآن مشکلی که در مراکز حمایوی وجود دارد باید پیگیری شده و به زودترین فرصت همکاری لازم صورت گیرد ."

 

همچنان وی افزود :" ما در همکاری با دفتر تیکا در نظر داریم تا مرکز روان درمانی را برای مستفیدین که از زندانها رها میشوند و یا در اثرخشونتهای خانوادگی مشکلات روانی و افسردگی که دارند اعمار مینماییم تا باشد زنان نیازمند در این مرکز تحت درمان قرار گیرند ."

در این جلسه همچنان روی مشکلات دفتر (تی حوض ) ، پیشکش طرزالعمل طرز سلوک مراکز حمایوی زنان ، بحث روی مشکلات مراکز حمایوی زنان گفتگو صورت گرفته و جهت بهبود کاری از طرف اشتراک کننده گان پیشنهادات لازم ارایه گردید .